Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Pinigų plovimo prevencija

Kaip mes kovojame su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu?

Tvari ir patikima finansų sistema yra svarbi mums visiems. Tik pasitikėdami vieni kitais ir dirbdami kartu galime užtikrinti, kad ji sklandžiai veiktų. Mes kaip bankas prie to prisidedame vykdydami pinigų plovimo prevenciją ir atlikdami kovos su teroristų finansavimu veiksmus. Atlikti tai mus, kaip ir kitus bankus įpareigoja teisės aktai. Atsižvelgdami į šiuos įpareigojimus ir siekdami geriau aptarnauti klientus bei pasirūpinti visapusiu jų saugumu, prašome Jūsų užpildyti ir reguliariai atnaujinti Kliento klausimyną fiziniams asmenims.

Prašome užpildyti Kliento klausimyną fiziniams asmenims. Jūsų pateikti duomenys padės mums atitikti teisės aktų reikalavimus, pagal kuriuos privalome:

 • pažinti savo klientą ir suprasti, koks yra jo/jos santykio su banku tikslas ir pobūdis;
 • turėti naujausią ir tiksliausią informaciją apie klientą, kuri leistų atsakingai vertinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas bei suteiktų galimybę laiku apsaugoti klientus;
 • užtikrinti banko paslaugų Jums teikimą, laiku teikti Jums aktualią informaciją bei palaikyti ryšius su Jumis.

Dėl to nuolatos peržiūrime ir atnaujiname klientų duomenis. Dalykinius santykius užmezgame ir palaikome tik su tais klientais, kurie veikia skaidriai ir pateikia visą reikalingą informaciją apie save. Apie tai, kad reikia užpildyti ar atnaujinti Kliento klausimyną fiziniams asmenims, visada pranešame iš anksto. Nepamirškite bankui nurodyti savo kontaktinės informacijos bei sekti interneto banko pranešimus.

Šios informacijos prašome tiek vietos fizinių ir juridinių asmenų, tiek mūsų užsienio klientų, kurių prašome pateikti patikimus įrodymus, pagrindžiančius profesinį, ekonominį, socialinį ar asmeninį jų ryšį su mūsų šalimi.

Pildyti Klausimyną

Jeigu nesinaudojate interneto banku arba šiuo metu negalite prisijungti, atsispausdinkite Klausimyną ir užpildykite jį. Užsiregistruokite internetu į konsultaciją norimame „Swedbank“ padalinyje Jums patogiu laiku ir atneškite užpildytą Klausimyną.

Įgyvendindami teisės aktuose įtvirtintus kliento pažinimo reikalavimus, periodiškai prašome atnaujinti Klausimyną. Atnaujinimo dažnumas priklauso nuo įvairių aplinkybių, pvz. galimos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos. Bankas jus informuos, apie artėjančią datą iki kada turi būti atnaujintas Klausimynas. Teisės aktai įtvirtindami griežtus kliento pažinimo reikalavimus, taip pat numato ir poveikio priemones, kurias bankas gali taikyti, jeigu klientas vengia arba atsisako banko prašymu ir nustatytais terminais pateikti Klausimyną. Laiku ir tinkamai užpildžius Klausimyną jokie ribojimai nėra taikomi.

Duomenų apie gautas pajamas prašome, kad galėtume geriau suprasti kliento sąskaitoje esančių lėšų kilmę, taip pat ar jūsų atliekamos operacijos atitinka jūsų gaunamas pajamas. Tai mums padeda geriau pažinti savo klientus bei lengviau užtikrinti klientų lėšų saugumą.

Įstatymai ir rinkos priežiūros institucijos mus įpareigoja žinoti, kam bankas teikia savo paslaugas. Todėl Klausimynas yra pirmasis žingsnis siekiant geriau pažinti savo klientus ir gauti informaciją, kurios reikalauja teisės aktai.

Prašome klientų nurodyti jų užsiėmimą / pareigas, nes tai mums padeda geriau pažinti klientą ir suprasti kliento sąskaitoje esančių lėšų kilmę, vertinant, ar kliento atliekamos operacijos atitinka jo gaunamas pajamas. Asmens duomenys yra tvarkomi, siekiant atitikti teisės aktų reikalavimus ir vadovaujantis Banko asmens duomenų tvarkymo principais. Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN) – tai asmens identifikacinis numeris, kuris naudojamas vykdant apsikeitimą mokesčių informacija tarp skirtingų valstybių vadovaujantis Bendruoju duomenų teikimo standartu (CRS) arba FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act). Lietuvos rezidento atveju Mokesčių mokėtojo kodas sutampa su kliento asmens kodu. Klientas privalo nurodyti visas Mokesčių mokėjimo valstybes ir visus Mokesčių mokėtojo kodus, atitinkančius nustatytą struktūrą. Skirtingų šalių Mokesčių mokėtojų kodų struktūra pateikiama čia.

Visiems duomenims, kuriuos Jūs mums pateikiate, yra taikomos griežtos saugumo ir konfidencialumo taisyklės.

Klientų duomenis mes atskleidžiame trečiosioms šalims tik gavę raštišką kliento sutikimą arba kai duomenis atskleisti reikalauja kompetentingos institucijos (teisėsaugos, mokesčių administravimo, teismo ir kt.), kurios turi teisę gauti informaciją iš banko ir tokia teisės yra numatyta teisės aktuose.
Lietuvoje veikiantys bankai privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau - VMI) apie klientus, kurie yra arba gali būti potencialūs mokesčių mokėtojai užsienio valstybėse. Šią prievolę nustato tokie teisės aktai:

 • Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktas (angl. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)). Aktas taikomas pagal Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau - JAV) sudarytą tarptautinę sutartį, kurioje reikalaujama, kad Lietuvos Respublikos finansų įstaigos pateiktų informaciją apie klientus, kurie yra JAV mokesčių mokėtojai. Ši sutartis yra vykdytina pagal Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymą;
 • Aukščiau nurodytų teisės aktų įgyvendinimą detalizuoja ir išsamias pareigas bankams nustato Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2015-09-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.1017 ir kiti poįstatyminiai teisės aktai, su kuriais galite susipažinti valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje www.vmi.lt.
 • Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. - Common Reporting Standard, toliau - CRS) reglamentuoja keitimąsi mokesčių informacija tarp CRS besivadovaujančių valstybių (jų sąrašą rasite čia). Lietuvoje veikiantys bankai nuo 2017 m. yra įpareigoti teikti VMI informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis, kurie yra galimi CRS valstybių mokesčių mokėtojai. VMI šią informaciją perduoda atitinkamų valstybių mokesčių institucijomis.

Galimi JAV mokesčių mokėtojai

Nuo 2014-07-01 Lietuvoje taikomi FATCA reikalavimai, pagal kuriuos visi Lietuvoje veikiantys bankai privalo nustatyti galimus JAV mokesčių mokėtojus ir informaciją apie tokius klientus perduoti VMI. VMI šią informaciją turi perduoti JAV mokesčių valdybai (angl. IRS - Internal Revenue Service).
Galimais JAV mokesčių mokėtojais yra laikomi:

 • JAV piliečiai;
 • JAV gimę asmenys;
 • Asmenys, turintys leidimą gyventi JAV arba „Žaliąją kortelę";
 • Asmenys, kurie tam tikrą laiką gyvena JAV (išskyrus kai kurias išimtis);
 • Asmenys, atitinkantys kitus FATCA akte nurodytus požymius.

Ką turite daryti, jei esate JAV mokesčių mokėtojas?

Prašome užpildyti Kliento klausimyną fiziniams asmenims interneto banke arba atvykti į bet kurį „Swedbank“ padalinį ir nurodyti JAV Mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (TIN), kurį Jums suteikė IRS.

Ką turite daryti, jei esate CRS valstybių mokesčių mokėtojas?

Prašome užpildyti Kliento klausimyną fiziniams asmenims interneto banke arba atvykti į bet kurį „Swedbank“ padalinį ir nurodyti mokesčių mokėjimo valstybę bei joje suteiktą mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį.

Klausimyną užpildyti ir pateikti galite vienu iš Jums patogių būdų:

 • prisijungę prie savo interneto banko paskyros;
 • užsiregistravę į konsultaciją internetu ir atvykę į norimą „Swedbank“ padalinį Jums patogiu laiku. Su savimi turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz., pasą, asmens tapatybės kortelę).
Klausimyną galima užpildyti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Teisės aktai įpareigoja mus gauti Klausimyne nurodytą informaciją tiesiogiai iš savo klientų. Minėtų institucijų turima informacija gali būti naudojama kaip papildomas duomenų šaltinis tikrinant jūsų pateiktą informaciją.

Šie paaiškinimai yra skirti Tau, jei „Swedbank“, AB (toliau – Bankas) prašymu savarankiškai pildai Kliento klausimyną fiziniams asmenims (toliau – Klausimynas) ir Tau kyla neaiškumų, kokią informaciją Bankas prašo pateikti ir kur ją galėtum savarankiškai rasti. Klausimynas yra privalomas banko sąskaitai atidaryti arba informacijai apie Tave atnaujinti.

Pavadinimas Paaiškinimas
„PAGRINDINĖ INFORMACIJA“

Šiuos savo duomenis gali nesunkiai rasti savo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente – pase ar asmens tapatybės kortelėje.

Pastaba! Asmens tapatybės kortelėje nerasi duomenų apie gimimo valstybę.

Kelios pilietybės gali būti, jeigu turi kelių skirtingų valstybių išduotus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Tokiu atveju nurodyk visas savo turimas pilietybes.

Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.

„ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS“

Labiausiai tikėtina, kad turi tik Lietuvoje išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju šioje dalyje nurodyk:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipą (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 • Lietuvą, kaip dokumentą išdavusią valstybę;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo ir pabaigos datas.

Tuo atveju, jeigu turi išduotą daugiau nei vieną asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, šioje dalyje nurodyk duomenis ir apie šiuos dokumentus.

Tuo atveju, jeigu neturi Lietuvoje išduoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, šioje dalyje nurodyk duomenis apie savo turimus kitos valstybės išduotus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus IR leidimą (laikinai arba nuolat) gyventi Lietuvoje (jeigu tokį turi).

Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.

„KONTAKTINĖ INFORMACIJA“

Jeigu turi, nurodyk savo kontaktinį telefoną ir el. paštą.

Jeigu nuolat gyveni Lietuvoje, tikriausiai turi Lietuvoje veikiančių telekomunikacijos bendrovių suteiktą telefono numerį. Tokiu atveju valstybės kodas telefono numeryje yra + 370, o suteiktas telefono numeris prasideda skaičiumi 6.

El. pašto dalyje nurodyk tą el. paštą, kuriuo Bankas galėtų el. paštu siųsti Tau skirtą informaciją, susijusią su Tavo naudojamomis Banko paslaugomis. Šiuo el. paštu Bankas taip pat gali atsiųsti Tau prašymą patikslinti Klausimyne pateiktą informaciją.

Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.

„NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS“

Šioje dalyje nurodyk savo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, t. y. adresą, kuriuo nuolat ar daugiausia gyveni (valstybę, savivaldybę, rajoną, miestą, gatvę, namo / buto numerį ir pašto kodą (jį galima rasti, pavyzdžiui, www.post.lt)).

Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.

„ADRESAS KORESPONDENCIJAI“

Šią dalį pildyk tik tuomet, jeigu Banko pranešimus nori gauti kitu adresu, nei nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.

„MOKESČIŲ MOKĖJIMO INFORMACIJA“

Jeigu esi Lietuvos Respublikos pilietis ir nuolat gyveni Lietuvoje, Tavo mokesčių mokėjimo valstybė yra Lietuva, o mokesčių mokėtojo numeris – Tavo asmens kodas, kuris nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

Jeigu turi užsienio valstybės pilietybę ir leidimą (laikinai arba nuolat) gyventi Lietuvoje, Lietuvos suteiktas mokesčių mokėtojo numeris yra Tavo asmens kodas, nurodytas leidime (laikinai arba nuolat) gyventi Lietuvoje.

Informacijos apie užsienio valstybės suteiktą mokesčių mokėtojo numerį teiraukis savo tėvų ar rūpintojų.

Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.

„RYŠYS SU LIETUVA IR SĄSKAITOS TURĖJIMO PRIEŽASTIS“

Jeigu nuolat gyveni Lietuvoje, šios dalies pildyti nereikia, todėl palik ją tuščią.

Tuo atveju, jeigu nuolat gyveni NE Lietuvoje, turi užpildyti šią Klausimyno dalį, nurodydamas ryšio su Lietuva buvimo priežastį:

 • jeigu dirbi Lietuvos įmonėje, pažymėk „Dirbu Lietuvos įmonėje“ ir nurodyk įmonės pavadinimą bei kodą. Papildomai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad Tu dirbi Lietuvos įmonėje, pavyzdžiui, pažymą iš darbovietės arba darbo sutartį;
 • jeigu esi Lietuvos įmonės savininkas ar dalyvauji tokios įmonės valdyme, pažymėk „Turiu nuosavą įmonę Lietuvoje ar dalyvauju Lietuvos įmonės valdyme“ ir nurodyk įmonės pavadinimą, kodą, taip pat – ar esi tokios įmonės savininkas, ar valdymo organo narys, bei Tavo turimą įmonės kapitalo dalį procentais. Papildomai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad esi Lietuvos įmonės savininkas ar dalyvauji tokios įmonės valdyme, pavyzdžiui, išrašą iš Juridinių asmenų registro;
 • jeigu studijuoji Lietuvos mokymosi įstaigoje, pažymėk „Studijuoju Lietuvos mokymosi įstaigoje“ ir nurodyk mokymosi įstaigos pavadinimą. Papildomai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad mokaisi Lietuvos mokymosi įstaigoje, pavyzdžiui, pažymą iš mokymosi įstaigos;
 • jeigu Tavo mama, tėtis, brolis, sesuo ar rūpintojas yra Lietuvos Respublikos pilietis arba teisėtai Lietuvoje gyvenantis asmuo, t. y. turi galiojantį leidimą (laikinai arba nuolat) gyventi Lietuvoje, pažymėk „Turiu šeiminių santykių Lietuvoje“ ir nurodyk tokio asmens vardą, pavardę ir asmens kodą Papildomai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį savo šeiminius santykius Lietuvoje, pavyzdžiui, gimimo liudijimą;
 • jeigu turi žemės sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, pažymėk „Turiu turtą Lietuvoje“, ir nurodyk, ar tai būtų žemės sklypas, ar kitas nekilnojamasis turtas (pavyzdžiui butas, namas), bei tokio turto adresą ir pašto kodą (jį galima rasti, pavyzdžiui, www.post.lt). Papildomai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad turi nuosavybės teise turtą Lietuvoje, pavyzdžiui, išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, notarinę nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, paveldėjimo teisės liudijimą;
 • jeigu yra kita (nei aukščiau nurodytos) priežastis, kuri Tave sieja su Lietuva, pažymėk „Kita priežastis turėti sąskaitą“ir ją detalizuok, pavyzdžiui, tokia priežastis gali būti „Paveldėtų lėšų gavimui“, bei papildomai pateik tai patvirtinantį dokumentą (jeigu tokį turi).

Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.

„ATSTOVAS“

Šioje dalyje nurodyk savo mamą, tėtį ar rūpintoją bei tokio asmens vardą, pavardę ir asmens kodą.

Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.

„PAJAMOS / TURTAS“ Šios dalies pildymas:
 • Pažymėk, ar per 3 ateinančius mėnesius nuo sąskaitos atidarymo planuoji pervesti lėšas / vertybinius popierius į Banke esančią sąskaitą iš kitų finansinių institucijų. Tuo atveju, jeigu pažymėsi „TAIP“ ir pasirinksi didesnę nei 15 000 EUR sumą, turi detalizuoti lėšų ir/ar turto kilmę / šaltinį, t. y. iš kur gautos pervedamos lėšos ir/ar iš kokių lėšų buvo įsigyti vertybiniai popieriai (pavyzdžiui, santaupos), bei nurodyti šalis, iš kurių bus pervestos(-i) lėšos / vertybiniai popieriai.
 • Pildydamas dalį „Nurodykite vidutinę mėnesio sumą, kuri bus pervedama į „Swedbank“, AB esančią sąskaitą, bei pinigų kilmę“, pabandyk paskaičiuoti, kiek apytiksliai pinigų per mėnesį gali būti pervesta į Tavo sąskaitą, esančią Banke. Jeigu pinigus Tau perves tik tėvai / rūpintojai, apytiksliai paskaičiuok, kiek pinigų jie įprastai Tau duoda per mėnesį. Tuomet pasirink tinkamą sumą. Tuo atveju, jeigu pažymėsi, kad suma bus didesnė nei 15 000 EUR, papildomai turi nurodyti pinigų kilmę, t. y. iš kur bus gaunamos pervedamos lėšos (pavyzdžiui, pervedimai iš giminių, darbo užmokestis), o dalyje „Viso mano turto numatoma vertė“ turi nurodyti konkrečią planuojamų vidutinių mėnesio pajamų, kurios bus pervedamos į Tavo sąskaitą, esančią Banke, sumą.
 • Jeigu pinigus gauni tik iš tėvų / rūpintojų arba kitų giminių, dalyje „Koks jūsų visų mėnesinių pajamų (tame tarpe ir gautų ne į „Swedbank“, AB sąskaitas) šaltinis ir vidutinė suma (nurodykite sumą EUR)“, pažymėk „Pervedimai iš giminių“ ir pasirink tinkamą sumą.
Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.
„SANTYKIŲ SU BANKU POBŪDIS IR TIKSLAS“

Dalies „Kokias įplaukas planuojate gauti į savo sąskaitą(-as) ir kokia planuojama vidutinė mėnesinė suma (nurodykite sumą EUR)?“ pildymas:

 • Tuo atveju, jeigu Tau bus pervedami pinigai iš Lietuvos, Klausimyno dalyje „Vietiniai pervedimai“ pasirink apytikslę vidutinę per mėnesį planuojamą gauti sumą.
 • Jeigu į Tavo sąskaitą bus pervedama pinigų iš užsienio valstybių, Klausimyno dalyje „Tarptautiniai pervedimai“:

  • pažymėk apytikslę vidutinę per mėnesį planuojamą gauti sumą;
  • pažymėk planuojamų gauti tarptautinių pervedimų skaičių, t. y. ar tokių pervedimų bus iki, ar daugiau nei 3 per metus;
  • nurodyk užsienio valstybes, iš kurių gausi tarptautinius pervedimus;
  • nurodyk tarptautinių pervedimų paskirtį, t. y. kokiu tikslu planuoji gauti pinigus iš užsienio valstybių.
 • Jeigu į Tavo sąskaitą bus įnešami grynieji pinigai bankomate arba Banko padalinyje, Klausimyno dalyje „Grynųjų pinigų įnešimai“ pažymėk, ar įnešamų grynųjų pinigų suma bus iki, ar daugiau nei 15 000 EUR per mėnesį. Tuo atveju, jeigu pažymėsi, kad įnešamų grynųjų pinigų suma viršys 15 000 EUR per mėnesį, turi nurodyti įnešamų grynųjų pinigų dažniausią kilmę, t. y. iš kur tikiesi gauti grynųjų pinigų (pavyzdžiui, tėvai / rūpintojai duos grynųjų pinigų ir Tu norėsi įnešti juos į savo sąskaitą arba galbūt Tu pats iš kokios nors savo vykdomos veiklos gauni grynųjų pinigų ir norėsi įnešti juos į savo sąskaitą).

Dalies „Kokias operacijas planuojate vykdyti iš savo sąskaitos(-ų) ir kokia planuojama vidutinė mėnesio suma (nurodykite sumą EUR)?“ pildymas:

 • Tuo atveju, jeigu pats ketini pervedinėti pinigus į Lietuvoje esančias sąskaitas, Klausimyno dalyje „Vietiniai pervedimai“ pasirink apytikslę vidutinę per mėnesį planuojamą pervedinėti sumą.
 • Jeigu pats ketini pervedinėti pinigus į užsienio valstybes, Klausimyno dalyje „Tarptautiniai pervedimai“:

  • pažymėk apytikslę vidutinę per mėnesį planuojamą pervedinėti sumą;
  • pažymėk planuojamų pervesti tarptautinių pervedimų skaičių, t. y. ar tokių pervedimų bus iki, ar daugiau nei 3 per metus;
  • nurodyk užsienio valstybes, į kurias atliksi tarptautinius pervedimus;
  • nurodyk tarptautinių pervedimų paskirtį, t. y. kodėl planuoji pervedinėti pinigus į užsienio valstybes.
 • Jeigu iš Tavo sąskaitos bus išimami grynieji pinigai bankomate arba Banko padalinyje, Klausimyno dalyje „Grynųjų pinigų išėmimai“ pažymėk, ar išimamų grynųjų pinigų suma bus iki, ar daugiau nei 15 000 EUR per mėnesį. Tuo atveju, jeigu pažymėsi, kad išimamų grynųjų pinigų suma viršys 15 000 EUR per mėnesį, turi nurodyti dažniausią grynųjų pinigų išėmimo priežastį, t. y. kam dažniausiai ketini naudoti iš savo sąskaitos išimamus grynuosius pinigus.

Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.

„VEIKLOS RŪŠYS“

Tuo atveju, jeigu užsiimi individualia veikla, šioje Klausimyno dalyje nurodyk veiklos rūšį bei planuojamą veiklos vidutinę apyvartą Banke per mėnesį.

Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.

„POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMI (PAVEIKIAMI) ASMENYS, JŲ ARTIMI ŠEIMOS NARIAI IR ARTIMI PAGALBININKAI“

Jeigu šiuo metu arba per pastaruosius 12 mėnesių kažkuris iš Tavo tėvų, rūpintojų, brolių, seserų, taip pat ir šių asmenų sutuoktinių užėmė svarbias viešąsias pareigas, turi tai nurodyti šioje Klausimyno dalyje. Taip pat tokiu atveju šioje Klausimyno dalyje reikia nurodyti šio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, pareigas, instituciją, kurioje toks asmuo dirba, pareigų pabaigos datą (jei žinai) ir šalį, kurioje toks asmuo yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo.

Jeigu kažkurios informacijos nežinai arba nesi tikras, pasiteirauk tėvų ar rūpintojų.

„KITA INFORMACIJA“

Jeigu esi moksleivis, dalyje „Pareigos“ pažymėk „Moksleivis“.

Siūlome visuomet pasinaudoti galimybe pasikonsultuoti su Banko darbuotojais. Tą gali padaryti paskambinęs tel. 1884 arba užsukęs į bet kurį Banko padalinį.

Politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų sąvoka yra įtvirtinta teisės aktuose, pagal kuriuos numatyta, kad politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu yra laikomas pats Klientas (fizinis asmuo) arba jo atstovas, jų artimieji šeimos nariai (sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai, vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai) ar jų artimi pagalbininkai (fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas), kurie šiuo metu arba paskutinius 18 mėnesių ėjo žemiau išvardintas svarbias viešąsias pareigas bet kuriose valstybėse ir/arba tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose. Sprendžiant, ar giminaitis yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, reikia vadovautis aukščiau pateikta ir teisės aktuose įtvirtinta artimojo šeimos nario sąvoka, nes tik šie artimieji šeimos nariai yra laikomi politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis.

Svarbios viešosios pareigos:

 • Valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris
 • Parlamento narys
 • Aukščiausiųjų Teismų, Konstitucinių Teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys
 • Savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius
 • Aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys
 • Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas
 • Valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau nei ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys
 • Savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys
 • Tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys

Atkreipiame dėmesį, kad jei Jūs esate politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens šeimos narys ar artimas pagalbininkas, turite pateikti prašomą informaciją ir apie šį politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį.

Siekdami pažinti savo klientus ir palaikyti dalykinius santykius, paremtus abipusiu pasitikėjimu, prašome savo klientų su mumis ir kitomis atsakingomis institucijomis (pvz., Valstybės įmone Registrų centru) bendradarbiauti, atnaujinti ir pateikti aktualią informaciją apie save, įskaitant tikslią kontaktinę informaciją, jei prireiktų su jumis susisiekti. Laikydamasis teisės aktų reikalavimų, bankas privalo reguliariai atnaujinti klientų duomenis. Klientams taip pat patogiau, kai jų duomenys atnaujinami ir jiems nereikia tuo rūpintis patiems. Turėdami aktualius ir tikslius klientų duomenis, galime klientams siūlyti geresnes paslaugas.

Jei vardo, pavardės pakeitimas registruotas Lietuvoje, bankas pakeis Jūsų vardą, pavardę remdamasis LR Gyventojų registro duomenimis. Tai neturės jokių pokyčių Jūsų sąskaitos (-ų) ar paslaugų naudojimui.

Apie Jūsų naują vardą, pavardę ar vardo, pavardės formą rekomenduojame informuoti asmenis ir įstaigas, kurie Jums atlieka pervedimus. Pervedimai pagal Jūsų seną vardą, pavardę gali būti atliekami 6 mėnesius. Po 6 mėnesių pervedimai gali būti atliekami tik pagal Jūsų naują vardą, pavardę.

Rekomenduojame pasikeisti mokėjimo kortelę prieš keliaujant į užsienį. Kitu atveju vardas ir pavardė ant Jūsų mokėjimo kortelės bus pakeisti atnaujinant mokėjimo kortelę pasibaigus dabartinės kortelės galiojimui.

Jei vardo, pavardės keitimas neregistruotas Lietuvoje, prašome pateikti reikiamus dokumentus, patvirtinančius vardo, pavardės keitimą. Tai galite padaryti rezervavę laiką iš anksto ir atvykę į mūsų klientų aptarnavimo padalinį.

Svarbu! Laiku neužpildžius ir mums nepateikus Kliento klausimyno fiziniams asmenims, mes negalėsime Jums teikti dalies ar visų paslaugų. Tai reiškia, kad Jums gali būti taikomi apribojimai, naudojantis banko sąskaita, mokėjimo kortele(-ėmis), „Swedbank“ interneto banku ir išmaniąja programėle, taip pat Jums gali būti nebeteikiamos kitos paslaugos. Vėl naudotis paslaugomis galėsite tuomet, kai pateiksite mums užpildytą Kliento klausimyną fiziniams asmenims. Daugiau informacijos rasite „Swedbank“ Klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiose sąlygose.

Tik kartu su savo klientais mes galime užtikrinti finansų sistemos tvarumą. Todėl nuoširdžiai prašome banko klientų prisidėti kuriant tvarią finansų sistemą, suteikiant mums aktualią informaciją ir atkreipiant dėmesį į įtartinas veiklas, kurios gali būti susijusios su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu. Dalydamiesi su mumis informacija, padedate mums būti geriau pasirengusiems atskleisti ir užkirsti kelią neteisėtoms veikloms.

Pinigų plovimas – tai veiksmai, kuriais siekiama nuslėpti arba užmaskuoti tikrąjį neteisėtai įgytų lėšų ar kito turto šaltinį.

Teroristų finansavimas – bet kokia forma teikiama finansinė pagalba teroristinėms veikloms arba asmenims, kurie kursto, planuoja teroristines veiklas arba joms vadovauja.

Mes imamės visų būtinų priemonių, kad užkirstume kelią šioms neteisėtoms veikloms.

Tarptautiniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai bankams numato reikalavimą savo naujų bei esamų klientų atžvilgiu įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“, nustatydami bankams pareigas:

 • žinoti, kokia veikla klientas verčiasi (koks jo verslo pobūdis), analizuoti jo veiklą;
 • žinoti, kas yra kliento naudos gavėjai, t. y. fiziniai asmenys, kurių interesais arba naudai vykdomi sandoriai ar veikla (juridinio asmens naudos gavėjas nustatomas iki fizinio(-ių) asmens(-enų), nepriklausomai nuo kontroliuojančių juridinių asmenų skaičiaus);
 • vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų banko turimas žinias apie klientą, jo verslą (jo rūšis ir pobūdį, sandorių pobūdį, verslo partnerius, veiklos teritoriją ir pan.) bei rizikos pobūdį. Sandoriais taip pat yra laikomos ir mokėjimo operacijos;
 • suprasti kliento lėšų šaltinį (kilmę).

Aukščiau nurodytą pareigą vykdyti sandorių tyrimą bankas gali atlikti tik gavęs iš kliento paaiškinimus dėl kliento sąskaitoje atliekamų operacijų bei tokias operacijas pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius kliento pateiktus paaiškinimus.

Bankas taip pat turi užtikrinti, kad, atliekant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą, būtų vadovaujamasi naujausia bei tikslia informacija, todėl privalo nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kliento bei naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu pateiktus dokumentus, duomenis ir informaciją. Ši nuostata taikoma ne tik naujiems, bet ir jau esamiems bankų klientams. Apie šių duomenų pasikeitimą klientas privalo pranešti bankui.

Užmegzdamas dalykinius santykius su banku klientas privalo užpildyti, atitinkamai, Kliento klausimyną fiziniams asmenims arba Kliento klausimyną juridiniams asmenims. Šių dokumentų pildymas taip pat privalomas atnaujinant informaciją apie klientą.

Bankas užtikrina, kad kliento pateiktą informaciją, duomenis, susijusius su jų tarpusavio dalykiniais santykiais, saugo kaip ir bet kokią kitą banko paslaptį sudarančią informaciją. Banko paslaptį reglamentuojantis pagrindinis dokumentas yra Lietuvos Respublikos bankų įstatymas (55 str.). Banko ir klieno santykius dėl banko paslapties taip pat reglamentuoja Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos, o taip pat Asmens duomenų tvarkymo principai.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisė aktai, nustatantys reikalavimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje:

 • Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (ir jo pagrindu priimti poįstatyminiai teisės aktai);
 • Lietuvos banko valdybos 2015-02-12 nutarimu Nr. 03-17 patvirtinti Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui (nauja redakcija nuo 2020-01-30 Nr. 03-15).

Su išsamia informacija apie teisės aktus, reglamentuojančius pinigų plovimą, galite susipažinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje internete adresu http://www.fntt.lt.

Visi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai yra viešai skelbiami interneto tinklalapyje www.lrs.lt.

Bankus saisto labai griežti teisės aktų reikalavimai, įpareigojantys įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ ir mažinti įvairias su neteisėtais veiksmais susijusias rizikas. Principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas yra susijęs su tarptautinių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymu. Bankai privalo užtikrinti, kad jų infrastruktūra nesinaudotų asmenys, keliantys grėsmę kitiems, todėl turi įsitikinti, kad kliento turto ir lėšų kilmė skaidrūs, piniginės operacijos yra suprantamos, ekonomiškai pagrįstos ir atitinka deklaruojamą veiklą. Taip, nacionaliniai bei tarptautiniai teisės aktai įpareigoja ir kitus šalies bankus taikyti principą „Pažink savo klientą“.

Jeigu bankui nebus suteikta reikiama informacija arba prašyti dokumentai (arba nors ir bus pateikti, bet atsakymais nebus atsakyta į pateiktus klausimus), tam tikrais atvejais bankas Jums nebegalės teikti paslaugų, pvz. atsisakys vykdyti ar sustabdys piniginių operacijų arba sandorių vykdymą, pritaikys apribojimus naudojimuisi sąskaita, kortele(-ėmis), interneto banku.

Atkreipiame dėmesį, kad pinigai, kurie yra Jūsų sąskaitoje, niekur nedings, tačiau banko paslaugomis Jūs galėsite naudotis tik po to, kai pateiksite reikiamą informaciją ar dokumentus. Be to, bankas, negavęs iš Jūsų reikiamos informacijos (arba prašytų dokumentų), gali nutraukti su Jumis dalykinius santykius.

Informacija apie klientus (tapatybės duomenys, sąskaitos, indėliai ir t.t.) ir jų sandorius, kurią gauna bankas, teikdamas finansines paslaugas pagal atitinkamą sutartį, yra laikytina banko paslaptimi ir saugoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Banko paslaptį reglamentuojantis pagrindinis dokumentas yra Lietuvos Respublikos bankų įstatymas (55 str.). Banko ir klieno santykius dėl banko paslapties taip pat reglamentuoja Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos, o taip pat Asmens duomenų tvarkymo principai. Bankas banko paslaptį sudarančią informaciją gali atskleisti tik patiems klientams arba jų teisėtiems atstovams, bei valdžios institucijoms ir kitiems asmenims, kaip numatyta Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, bei aukščiau nurodytose sąlygose ir principuose. Prašymas pateikti duomenis nereiškia, kad Jūs esate kažkuo įtariamas. Klientų duomenis bankai renka ne savo pačių iniciatyva, o todėl, kad yra įpareigoti įstatymų. Tai įprastas procesas ir šie reikalavimai galioja visiems klientams. Palyginti galima būtų su oro uostų saugumo patikra, kuomet dėl bendro saugumo prieš skrydį yra tikrinami visi keleiviai.

Šios informacijos klausiame, siekdami pašalinti bet kokias abejones, susijusias su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir pan. Gana dažnai apgaulės būdu gautos lėšos pervedamos tretiesiems asmenims ir iškart išimami grynieji pinigai. Dėl to, mes nuolat stebime visas pinigines operacijas, atliekamas per mūsų infrastruktūrą, neatsižvelgdami į konkrečią sumą.

Dauguma mūsų klientų nedalyvauja jokiose neteisėtose veiklose ir neturėtų nerimauti dėl tokių paklausimų. Tačiau bendradarbiaudami su mumis jie padeda mums veiksmingiau nustatyti tikruosius pažeidimus.

Skiltis, kurioje nurodoma mokėjimo paskirtis, reikalinga ne tik pateikti gavėjui skirtą informaciją apie mokėjimą, bet taip pat ir paaiškinti bankui (kaip paslaugos teikėjui), koks yra tikrasis šios piniginės operacijos tikslas. Iš savo klientų mes tikimės tinkamo dalykinio bendravimo ir esame už jį dėkingi, todėl nurodant mokėjimo paskirtį patariame vengti dviprasmybių, o mokėjimo paskirtį įvardyti tiksliai. Siekdami pažinti savo klientus ir palaikyti santykius, paremtus abipusiu pasitikėjimu, prašome savo klientų tiek mums, tiek valstybės registrams (pvz., Valstybės įmonė Registrų centras) laiku atnaujinti ir pateikti aktualią informaciją apie save, įskaitant tikslią kontaktinę informaciją, jei prireiktų su jumis susisiekti.

Bankas, vykdydamas teisės aktų reikalavimus, turi žinoti ir būti tikras kliento lėšų kilme, tad tuo tikslu turi būti pateikti dokumentai, liudijantys teisėtą lėšų kilmę.

Lėšų kilmę pagrindžiantys dokumentai gali būti kilnojamojo/ nekilnojamojo turto pardavimo sutartis(-ys), dovanojimo sutartis ar kita. Bankas pasilieka teisę kiekvieną atvejį įvertinti atskirai.

Vykdydamas savo veiklą, „Swedbank“ laikosi griežtų etinių bei moralinių standartų ir bendradarbiauja su tais klientais, kurių lėšos ir turtas yra pagrįsti ir nekyla jokių abejonių dėl jų teisėtumo. Iš kiekvieno banko kliento tikimės:

Kliento veikla turi būti nurodyta ir paaiškinta Klausimyne, atitinkamai fiziniams arba juridiniams asmenims. Taip pat svarbu, kad kliento sandoriai, kurie vykdomi per mūsų infrastruktūrą, atitiktų kliento veiklą ir (arba) įprastą elgesį ir kliento bankui pateiktą informaciją.

Skaidrus lėšų šaltinis reiškia, kad klientas turi dokumentus, įrodančius jo arba jo valdomo juridinio asmens įgytų lėšų teisėtumą, ir esant poreikiui šie dokumentai gali būti pateikti bankui.

Lėšų šaltinio sąvoka apima konkrečių lėšų kilmę, kurios gali būti ar buvo panaudotos konkrečiam sandoriui ar mokėjimui.

Dalykiniuose santykiuose su klientu mes atsižvelgiame į neigiamas publikacijas ar kitą viešą informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis. Tai apima bet kokią nepalankią informaciją, pateikiamą įvairiuose naujienų šaltiniuose.

Taip pat savo klientams rekomenduojame atidžiai rinktis verslo partnerius, kadangi per šiuos partnerius mūsų klientai gali būti nesąmoningai įtraukti į pinigų plovimo schemas arba palaikyti dalykinius santykius su subjektais, kuriems taikomos sankcijos. Dėl to klientai gali rizikuoti savo pačių reputacija.

Tikimės, kad mūsų klientai nevykdys sandorių su juridiniais arba fiziniais asmenimis, nesusijusiais su tuo konkrečiu sandoriu. Kadangi įmonės, registruotos ofšorinėse jurisdikcijose (pvz., Belize, Panamoje ir kt.), arba ribotos atsakomybės bendrovės (angl. LP/LLP companies) (pvz., registruotos JK, Škotijoje, Kanadoje) patiria didelę riziką būti įtrauktos į pinigų plovimo schemas, mes nepritariame sandoriams su tokiais subjektais.

Bendra informacija apie tarptautines sankcijas

Tarptautinės sankcijos – nekarinio poveikio ribojamosios priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms.
Šias poveikio priemones nustato Jungtinės Tautos (JT), Europos Sąjunga (ES) arba atskiros šalys (pvz., Jungtinės Amerikos Valstijos – JAV). Tarptautinės sankcijos taikomos šalims, taip pat fiziniams ir juridiniams asmenims, kurios(-ie) pažeidinėja žmogaus teises, prisideda prie religinių, sustabdyti draudžiamus veiksmus arba pritaikyti ribojimus sankcionuotam asmeniui. Tarptautinės sankcijos gali būti įvairių formų, kurios priklauso nuo jų paskirties (pvz., ginkluoto konflikto prevencija, kova su terorizmu). Jos gali būti individualios (pvz., draudimo keliauti apribojimai, turto įšaldymas), taikomos prekėms ir paslaugoms (pvz., ginklų ir su ginklų platinimu susijusių prekių embargas, apribojimai dvejopo naudojimo prekėms), skirtos pagrindiniams ekonomikos sektoriams (pvz., naftos ar finansų sektoriams) arba visapusiškos, taikomos visai šaliai (pvz., Šiaurės Korėjai).
„Swedbank“, kaip ir kitos finansų įstaigos, įgyvendina tarptautines finansines sankcijas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pagal tai, kuriose šalyse finansų įstaigos veikia, jų įgyvendinamų sankcijų sąrašai gali būti skirtingi.

 • Jungtinių Tautų sankcijos. Visos Jungtinių Tautų narės privalo patvirtinti ir vykdyti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos priimtas rezoliucijas.
 • Europos Sąjungos sankcijos. Sankcijos įgyvendinamos remiantis Europos Sąjungos Tarybos reglamentais ir tiesiogiai taikomos visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
 • „Swedbank“ taip pat įgyvendina atitinkamas JAV finansines sankcijas pagal „Swedbank“ grupės finansinių sankcijų politiką. JAV finansines sankcijas pagal JAV Prezidento išleistus vykdomuosius įsakymus įgyvendina JAV Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuras ( The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, toliau – OFAC).

Laikydamasis JAV finansinių sankcijų, „Swedbank“ gali palaikyti ryšius su bankais, priklausančiais JAV jurisdikcijai, ir suteikti savo klientams galimybę vykdyti pinigines operacijas, teikti kitus produktus bei paslaugas JAV dolerių valiuta, taip pat sudaryti sandorius, susijusius su JAV asmenimis.

Nuorodos:

Minėtas tarptautines sankcijas „Swedbank“ įgyvendina JT, ES, JAV ar valstybės institucijų (pvz., Vyriausybės) nustatyta apimtimi bei vadovaudamasis „Swedbank“ grupės finansinių sankcijų politika. Be to, „Swedbank“ atsižvelgia į bankų korespondentų reikalavimus ir savo paties rizikos apetitą. Todėl „Swedbank“ nedalyvaus jokiuose veiksmuose, kuriais tiesiogiai arba netiesiogiai siekiama išvengti finansinių sankcijų draudimų, bankų korespondentų reikalavimų ir „Swedbank“ vidaus sprendimų.

Pagrindinės „Swedbank“ įgyvendinamų tarptautinių sankcijų rūšys:

 • Ginklų embargai arba dvejopo naudojimo prekių ir technologijų bei susijusios veiklos kariniais tikslais apribojimai (gynybos sektorius). Tokie patys embargai arba apribojimai gali būti taikomi ir kitoms prekėms (pvz., įrangai, naudojamai vidaus represijoms, telekomunikacijų perėmimo ir stebėjimo įrangai). „Swedbank“ yra įpareigotas nedalyvauti finansinės paramos teikime, susijusiame su minėtomis prekėmis arba susijusiomis paslaugomis.
 • Pagrindinių ekonomikos sektorių sankcijos. Rusijos Federacijos finansų ir energetikos sektoriams taikomos šių rūšių sankcijos:
  • patekimo į kapitalo rinkas ir naujų paskolų arba kreditų teikimo apribojimai bendrovėms, kurioms taikomos sektorių sankcijos (ES ir JAV);
  • apribojimai tam tikroms naftos sektoriuje naudojamoms prekėms (ES) ir apribojimai prekėms arba paslaugoms projektuose, kurie gali būti susiję su naftos gamyba bet kokioje vietovėje (JAV).

  „Swedbank“ neteiks jokių finansinių paslaugų, kurioms taikomi apribojimai (pvz., paskolų, kreditų, finansinių priemonių sandorių), ir nedalyvaus jokiuose sandoriuose, susijusiuose su draudžiama veikla (pvz., apribojimai tiekimui, eksportavimui ar reeksportavimui prekių, paslaugų arba technologijų, skirtų giliųjų vandenų, Arkties jūros arba skalūnų tyrinėjimo ar gavybos projektams, kurie gali būti susiję su naftos gamyba.

 • Visapusiškos sankcijos tam tikroms(-iems) šalims arba regionams., Šiaurės Korėja yra sankcionuota JT, ES ir JAV visapusiškomis sankcijomis.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad turto įšaldymas ir kai kuriems sektoriams taikomi ribojimai taip pat yra taikomi juridiniams asmenims, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba kontroliuoja ypatingos kategorijos asmuo. Nors tokie juridiniai asmenys gali būti nepriskirti ypatingos kategorijos asmenims ir neįtraukti į sankcijų sąrašus, jiems taikomos tokios pačios sankcijos, kurias „Swedbank“ taip pat privalo įgyvendinti.

ES nustatytos tarptautinės sankcijos (įskaitant įgyvendinamas JT sankcijas) taikomos ES teritorijoje ir visiems ES asmenims tiek ES teritorijos ribose, tiek už ES teritorijos ribų. Todėl finansų įstaigos ir jų klientai yra teisiškai įpareigoti laikytis ES sankcijų ir privalo informuoti kompetentingas institucijas apie jiems žinomus arba įtariamus sandorių su sankcionuotais subjektais atvejus. „Swedbank“ visais atvejais praneš kompetentingoms institucijoms apie ES sankcijų pažeidimus ir lėšų įšaldymus. Atvejų, kai pranešti būtina, pavyzdžiai:

 • klientas nustato, kad jo partneris arba klientas yra ES sankcionuotas asmuo;
 • klientas nustato, kad juridinio asmens, kuris perka prekes arba paslaugas, naudos gavėjas yra ES sankcionuotas asmuo;
 • kita.

Būdamas žemos rizikos banku „Swedbank“ tikisi, jog jo klientai žino savo verslo riziką tarptautinių sankcijų atžvilgiu, kad išvengtų priemonių, galinčių neigiamai paveikti jų veiklą.

Kai verslo veikla vykdoma užsienio šalyse, „Swedbank“ rekomenduoja savo klientams įvertinti galimas rizikas, susijusias su tarptautinėmis sankcijomis, dar prieš pradedant dalykinius santykius, arba prieš sudarant sandorius. Net jeigu tam tikrai šaliai netaikomi jokie embargai arba apribojimai, „Swedbank“ rekomenduoja įvertinti, ar prekės arba paslaugos gali būti teikiamos sankcionuotiems subjektams arba jų naudai. Draudžiama sankcionuotiems subjektams tiesiogiai ar netiesiogiai teikti lėšas arba kitą turtą.

Informacija apie tarptautines sankcijas įprastai yra plačiai skelbiama, tad klientai turi suprasti ir imtis veiksmų dėl tų tarptautinių sankcijų, kurios jiems gali būti svarbios. Todėl, jei veikla vykdoma užsienio šalyse, siekiant veiksmingiau sumažinti rizikas, susijusias su tarptautinėmis sankcijomis, „Swedbank“ rekomenduoja savo klientams imtis atitinkamų rizikos mažinimo priemonių:

 • patikrinti, kokios JT, ES, JAV ir vietinės šalies nustatytos sankcijos taikomos konkrečiai šaliai;
 • atlikti deramą savo partnerių ir klientų patikrinimą;
 • aptarti sankcijas su savo partneriais ir klientais;
 • kilus klausimų ar abejonių dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, konsultuotis su atsakingomis institucijomis arba nepriklausomais teisininkais.

Atsižvelgdamas į tarptautines sankcijas, „Swedbank“ vidaus sprendimus ir bankų korespondentų reikalavimus, „Swedbank“ turi teisę nevykdyti piniginių operacijų (įskaitant lėšų įskaitymo) bet kokiomis valiutomis, tiesiogiai ir netiesiogiai (pvz. galutinis prekių gavėjas yra toje šalyje/regione) susijusių su šalimis arba regionais, kurioms(-iems) taikomos ES ir/arba JAV visapusiškos sankcijos:

 1. Iranas;
 2. Sirija;
 3. Šiaurės Korėja;
 4. Kuba;
 5. Krymas ir Sevastopolis.

Be to, „Swedbank“ gali sustabdyti piniginę operaciją į arba iš šalies ar regiono, kuriam taikomi embargai, kitos ribojamosios priemonės, taip pat kitų aukštos rizikos šalių ar regionų tam, kad ištirtų, ar piniginė operacija nėra susijusi su tarptautinėmis sankcijomis ir atitinka bankų korespondentų reikalavimus.

Šalių arba regionų, kuriems taikomos sankcijos, sąraše, be kitų, yra šios(-ie) šalys arba regionai (sąrašas nėra baigtinis, nes tarptautinės sankcijos ir „Swedbank“ vidaus sprendimai laikui bėgant gali būti priimamos(-i) ir atšaukiamos(-i)):

 1. Irakas;
 2. Mianmaras (Birma);
 3. Libija;
 4. Sudanas ir Pietų Sudanas;
 5. Jemenas;
 6. Somalis;
 7. Padnestrės regionas;
 8. Luhanskas ir Doneckas;
 9. kita.

Vertindamas, ar piniginė operacija yra susijusi su aukščiau išvardintomis(-ais) šalimis arba regionais, „Swedbank“ tikrins sąsajas su taikomomis tarptautinėmis sankcijomis bei papildomai aiškinsis, ar:

 • piniginė operacija yra susijusi su subjektu, esančiu arba veikiančiu vienoje(-ame) iš aukščiau išvardintų šalių arba regionų. Ši sąsaja gali būti tiesioginė (pvz., piniginė operacija gaunama iš mokėtojo, kurio adresas yra Kryme) arba netiesioginė (pvz., piniginė operacija gaunama iš kitos šalies (pvz., Turkijos), o prekės siunčiamos į Siriją);
 • piniginė operacija yra susijusi su fiktyviomis bendrovėmis, kurios padeda išvengti tiesioginės sąsajos su aukščiau išvardintomis(-ais) šalimis arba regionais;
 • informacija, nurodyta piniginės operacijos detalėse, gali būti susijusi su aukščiau išvardintomis(-ais) šalimis arba regionais (pvz., asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas, laivas, miesto pavadinimas, uostas ir kt.);
 • netrūksta esminės informacijos, reikalingos piniginės operacijos paskirčiai suprasti;
 • kita.

Papildomos pastabos

„Swedbank“ norėtų atkreipti Jūsų dėmesį, kad tarptautinės piniginės operacijos (įskaitant lėšų įskaitymą) įvykdymo terminas gali pailgėti arba tarptautinė piniginė operacija gali būti blokuota ar įšaldyta kitų bankų, kurie taip pat dalyvauja tarptautinės piniginės operacijos vykdyme (banko korespondento, gavėjo banko, mokėtojo banko) iniciatyva. Todėl klientai visais atvejais patys turėtų įvertinti galimą tarptautinių sankcijų riziką.

„Swedbank“ norėtų atkreipti Jūsų dėmesį į plataus masto (visapusiškas) tiek ES, tiek JAV taikomas tarptautines sankcijas, susijusias su Krymo ir Sevastopolio regionais. Šios sankcijos apima su šiais regionais susijusius importo, eksporto, investicijų ir finansavimo apribojimus bei draudimus.

Atsižvelgdamas į dabartinę situaciją, „Swedbank“ vidaus sprendimus ir bankų korespondentų reikalavimus, „Swedbank“ įprastai nevykdys tarptautinių piniginių operacijų (tiek pervedimų, tiek įskaitymų) jokia valiuta į/iš minėtus(-ų) regionus(-ų) arba susijusių su minėtais regionais (pvz., nurodytas gavėjo adresas yra Kryme).

ES ir JAV taiko ribojamąsias priemones (sektorių sankcijas) naujų kapitalo rinkų ir naujų kreditų prieinamumui nustatytiems Rusijos bankams (t. y. „Gazprombank“, Rusijos žemės ūkio bankui, Rusijos „Sberbank“, „Vnesheconombank“, „VTB Bank“ ir kt.). „Swedbank“ privalo užtikrinti, kad tarptautinės piniginės operacijos, susijusios su nurodytais bankais, nepažeistų taikomų apribojimų. Todėl „Swedbank“ gali atlikti papildomus susijusių piniginių operacijų tyrimus. Kadangi pinigines operacijas, susijusias su paslėptu finansavimu, nustatyti sunku, mokėjimo nurodymo vykdymas gali užsitęsti.

ES ir JAV taiko sankcijas Luhansko ir Donecko regionų administraciniams organams, taip pat subjektams, kurie yra glaudžiai su jais susiję. Piniginių operacijų, kurių adresuose ir detalėse yra bet kokia nuoroda į atitinkamus regionus ir juose registruotus subjektus, vykdymas gali užtrukti ilgiau arba gali būti nutrauktas dėl taikomų apribojimų ir draudimų.

Karinės prekės apima karines technologijas ir įrangą, kurie gali būti naudojami vidaus represijoms arba tarptautinei agresijai, taip pat siekiant padidinti regioninį nestabilumą.

Dvejopo naudojimo prekės – prekės, įskaitant programinę įrangą ir technologijas, kurios gali būti panaudojamos tiek civiliniams, tiek kariniams tikslams, taip pat ir visos prekės, kurias galima naudoti ir su sprogdinimu nesusijusiais tikslais, ir branduolinių ginklų arba kitų branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamybai.

Dažniausiai, pritaikius ginklų embargus ir apribojimus dvejopo naudojimo prekėms, uždraudžiamos ir susijusios techninės, finansinės paramos bei kitos paslaugos. Nors pagrindinė atsakomybė už prekių ir technologijų klasifikaciją tenka klientams, kurie siunčia arba gauna tokias prekes, draudimas teikti finansinę paramą yra privalomas ir finansų įstaigoms, vadinasi, taip pat ir „Swedbank“.

Karinių ir dvejopo naudojimo prekių draudimas reiškia, kad „Swedbank“ negali dalyvauti jokiuose finansiniuose sandoriuose, teikti verslo ar bet kokią kitokią finansinę paramą klientams, kurie parduoda, tiekia, perduoda, tarpininkauja arba eksportuoja tokias prekes į šalis arba regionus, kurioms(-iems) taikomi apribojimai (pvz., Rusijos Federaciją), jeigu tokios prekės yra skirtos kariniams tikslams, arba kurios(-ie) parduoda, tiekia, perduoda arba eksportuoja tokias prekes tam tikriems subjektams, įtrauktiems į ES draudžiamų asmenų sąrašus. Todėl „Swedbank“ gali atlikti papildomus susijusių piniginių operacijų tyrimus. Dėl šios priežasties mokėjimo nurodymo vykdymas gali užsitęsti.

ES taiko eksporto į Rusijos Federaciją apribojimus tam tikroms į ES sąrašus įtrauktoms prekėms, susijusioms su energetikos sektoriumi. JAV taiko apribojimus visoms prekėms ir nefinansinėms paslaugoms arba technologijoms, naudojamoms energetikos projektuose. Todėl „Swedbank“, kad nebūtų įtrauktas į draudžiamus sandorius, privalo įsitikinti, ar klientas turi valdžios institucijų išduotą atitinkamą leidimą.

Nuorodos:

PASTABA

Jeigu „Swedbank“ prašo Jūsų pateikti informaciją arba dokumentus, ir joje (juose) bus nurodyta ne visa būtina informacija, mokėjimo nurodymo vykdymas gali užsitęsti.

„Swedbank“ netoleruoja situacijų, kai piniginės operacijos detalės (t. y. gavėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, adresas ir kt.) pakeičiamos arba nenurodomos, siekiant išvengti „Swedbank“ taikomų rizikos mažinimo priemonių arba nuslėpti galimus ryšius su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos.

Todėl, jeigu Jūsų bendrovė veikia šalyse, kurios yra įtrauktos į „Swedbank“ privalomų sankcijų sąrašus, Jūsų gali būti prašoma pateikti informaciją apie Jūsų bendrovėje taikomas vidaus kontrolės sistemos priemones, susijusias su tarptautinių sankcijų rizikomis.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu info@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!

Išmėginkite periodinį investavimą!

 • Pradėti investuoti galite nors ir nuo 1 Euro.
 • Galite pasirinkti sau patogų periodiškumą: kas savaitę, kas mėnesį ar ketvirtį.
 • Investuojamą sumą pasirinktu santykiu galite paskirstyti į kelis skirtingus fondus.
 • Automatizuotas fondų pirkimas padeda išvengti emocijomis grįsto investavimo.

Primename, kad sandoriai „Swedbank“ fonduose ir vertybinių popierių saugojimas – nemokami. Pasiskaičiuokite, kiek tikėtina uždirbti periodiškai investuojant:

Investavimo skaičiuoklė