Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Asmens duomenų tvarkymas

Mums svarbus Jūsų privatumas

Rūpinimasis asmens duomenų saugumu yra mūsų prioritetas. Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume Jums užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą.

 • Asmens domenų tvarkymas padeda geriau Jus aptarnauti – asmens duomenys mums padeda suteikti Jums saugią prieigą prie paslaugų.
 • Jūsų duomenys pas mus yra saugūs – saugome Jūsų asmens duomenis ir užtikriname jų konfidencialumą.
 • Jūs kontroliuojate savo duomenis – daugelį tvarkomų Jūsų asmens duomenų galite peržiūrėti „Swedbank“ interneto banke, taip pat pasirinkti privatumo nustatymus.

Galite pasirinkti, ar norite gauti Jūsų asmeniniams ir/ar Jūsų vaiko(-ų) poreikiams pritaikytus rinkodaros pasiūlymus ir kokiais būdais pageidaujate juos gauti: el. paštu, trumpąja žinute (SMS), telefonu, paštu.

Daugiau informacijos rasite čia.

Naudojame slapukus tam, kad suteiktume Jums pritaikytą naršymo patirtį ir pagerintume interneto svetainės veikimą. Galite bet kada tvarkyti slapukus arba atšaukti savo sutikimą.

Daugiau informacijos rasite čia.

Galite peržiūrėti ir tvarkyti mums pateiktus savo duomenis, pavyzdžiui, savo adresą, telefono numerius ir kitus duomenis, pateiktus kliento klausimyne.

Daugiau informacijos rasite čia.

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose („Principai“) pateikiama informacija, kaip „Swedbank“, AB, „Swedbank lizingas“, UAB, „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, „Swedbank P&C Insurance“ AS, veikianti per filialą Lietuvoje, ir „Swedbank Life Insurance“ SE, veikianti per filialą Lietuvoje, būdamos duomenų valdytojais tvarko Asmens duomenis.

Detalesnę informaciją apie tai, kaip Asmens duomenys tvarkomi tam tikrose srityse, kurios yra pagrindinės „Swedbank“ veikloje, galite rasti šių Principų 5 skyriuje. Informacija, pateikiama šių Principų 5 skyriuje, taikoma atsižvelgiant į Jums teikiamas Paslaugas ir (ar) Jūsų dalykinius santykius su „Swedbank“.

Papildomai informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikiama Paslaugų sutartyse, kituose su Paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat prieinama „Swedbank“ interneto svetainėje ar pateikiama pagal individualų prašymą. Informacija, kaip pasinaudoti Duomenų subjekto teisėmis, bei „Swedbank“ kontaktiniai duomenys pateikiami šio dokumento pabaigoje.

Klientas arba Jūs – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis Paslaugomis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Paslaugomis, šių Paslaugų naudotojais ar dalykiniais santykiais su „Swedbank“, įskaitant dalykinius santykius, atsiradusius iki Principų įsigaliojimo.

Verslo klientas – reiškia juridinį asmenį, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis Paslaugomis.

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Kai Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais Principais, „Swedbank“, AB, yra Duomenų valdytoja, kai ji tvarko Asmens duomenis teikdama bankininkystės paslaugas Klientui. Lizingo paslaugų atveju – duomenų valdytojas yra „Swedbank lizingas“, UAB, pensijos kaupimo paslaugų atveju – „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, investavimo, pensijos kaupimo trečioje pakopoje, gyvybės draudimo paslaugų atveju – „Swedbank Life Insurance SE“, veikianti per Lietuvos filialą, ne gyvybės draudimo paslaugų atveju (pavyzdžiui, namų turto draudimo) – „Swedbank P&C Insurance AS“, veikianti per Lietuvos filialą.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. „Swedbank“, tvarkydama Asmens duomenis, pasitelkia Duomenų tvarkytojus ir imasi būtinų priemonių, kad tokie Duomenų tvarkytojai tvarkytų Asmens duomenis pagal „Swedbank“ dokumentais įformintus nurodymus, laikydamiesi būtinų ir pakankamų saugumo priemonių bei Duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai – bet kurie asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, taikomi „Swedbank“, pavyzdžiui, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)).

ES / EEE – Europos Sąjunga / Europos ekonominė erdvė.

Asmens duomenys arba Jūsų duomenys – tai bet kuri informacija, leidžianti tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

Tvarkymas – reiškia operaciją ar operacijų seką, atliekamą su Asmens duomenimis automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis kaip antai rinkimas, įrašymas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, taip pat sugretinimas, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios ar kita institucija, kuriai „Swedbank“ gali atskleisti Asmens duomenis. Duomenų gavėjų kategorijos pateikiamos šių Principų 1.6 punkte ir atskiruose skyriuose.

Taikomi teisės aktai – įstatymai ir kiti teisės aktai, taikomi „Swedbank“, įskaitant, tačiau neapsiribojant teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklą, banko paslaptį, komercinę veiklą, duomenų apsaugą, mokesčius, apskaitos tvarkymą, skolinimą, vartojimo paskolas mokėjimus, mokėjimo, draudimo, lizingo, investavimo paslaugas ir kitą finansinę veiklą.

Paslaugos – reiškia bet kurią „Swedbank“ paslaugą, konsultaciją, produktą, teikiamą ar suteiktą klientų aptarnavimo padalinyje, interneto tinklalapyje, naudojantis „Swedbank“ mobiliąja programėle, interneto svetainėje, telefonu, vaizdo perdavimo ar kitomis priemonėmis ar „Swedbank“ padalinyje ir kuri yra susijusi su finansavimu, taupymu, investavimu, skolinimu, mokėjimo kortelėmis ir mokėjimais, pensijų kaupimu, draudimu ar lizingu, taip pat kruopščiai atrinktų partnerių paslaugos ir produktai.

„Swedbank“, „mes“, „mūsų“ arba „mus“ – tai bet kuris juridinis asmuo arba juridinio asmens filialas, priklausantis „Swedbank“ grupei, kurio registruota buveinė yra Lietuvoje. „Swedbank“ grupės bendrovių ir filialų Lietuvoje sąrašas skelbiamas internete www.swedbank.lt.

„Swedbank“ grupė – tai Švedijoje įsteigta ribotos atsakomybės akcinė bendrovė „Swedbank“, AB, (publ.) ir visi „Swedbank“, AB, (publ.) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys (antrinės įmonės).

Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas Asmens duomenų tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens ekonomine situacija, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu. Daugiau informacijos apie Klientų Asmens duomenų profiliavimą galite rasti Principų 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 punktuose.

Automatizuotas sprendimo priėmimas – reiškia sprendimo priėmimą be žmogaus įsitraukimo (sprendimo priėmimas tik automatizuotomis priemonėmis), įskaitant profiliavimą, dėl kurio Duomenų subjektui kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį. Daugiau informacijos apie „Swedbank“ naudojamus Automatizuotus sprendimus galite rasti Principų 5.4, 5.6, 5.7 punktuose.

Duomenų subjektas – reiškia gyvą fizinį asmenį, kurio tapatybę galima nustatyti, ir kurio Asmens duomenis tvarko „Swedbank“. „Swedbank“ tvarko tokių Duomenų subjektų Asmens duomenis kaip: Klientai, įstatyminiai atstovai, įgalioti atstovai, asmenys kontaktiniams ryšiams palaikyti, sandorio šalys, mokėtojai, valdybos nariai, galutiniai naudos gavėjai, taip pat kitų Duomenų subjektų, nurodytų šiuose Principuose, asmens duomenis. Šie Duomenų subjektai taip pat reiškia ir Klientą, kaip jis apibrėžiamas Principuose.

Asmens duomenys yra renkami tiesiogiai iš Jūsų, sukuriami Jums naudojantis ar išreiškus ketinimą naudotis Paslaugomis. „Swedbank“, priklausomai nuo Klientui teikiamų ar pageidaujamų gauti Paslaugų, gauna Asmens duomenis iš išorinių duomenų šaltinių, tokių kaip:

 • viešieji registrai (įskaitant Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą, vertybinių popierių registrus, Nekilnojamojo turto registrą, motorinių transporto priemonių registrą);
 • asmenys, tarpininkaujantys finansų įstaigoms teikiant ir gaunant Asmens duomenis apie Kliento prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, kai tai būtina asmens mokumo ir įsiskolinimo valdymo tikslais (UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“);
 • jungtinės skolininkų rinkmenos (UAB „Creditinfo Lietuva“), kai tai būtina asmens mokumo ir įsiskolinimo valdymo tikslais;
 • kitų duomenų bazių tvarkytojai, taip pat asmenys, nurodyti atskiruose Principų punktuose.

„Swedbank“ renka Asmens duomenis įrašant pokalbius telefonu, vykdant vaizdo ir (ar) garso įrašymą, išsaugant korespondenciją, gautą elektroniniu paštu, ar kitaip dokumentuojant santykius ir komunikaciją su Klientu.

„Swedbank“ renka ir tvarko tokių kategorijų Asmens duomenis, kaip:

Asmens tapatybės duomenys – tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys.

Kontaktiniai duomenys – tokie kaip adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pasirinkta komunikavimo kalba.

Finansiniai duomenys – tokie kaip duomenys apie turimą nuosavybę, sandorius, paskolas, pajamas, įsipareigojimus, sukauptą turtą.

Duomenys apie Banko sąskaitą – tokie kaip mokėjimo kortelės ir banko sąskaitos numeris.

Duomenys apie Kliento finansinę patirtį ir investavimo tikslus – tokie kaip duomenys, surinkti pasirenkant ir teikiant investavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su investavimo rizika, pavyzdžiui, duomenys įrodantys investavimo žinias, susijusias su prekyba finansinėmis priemonėmis.

Duomenys, susiję su Kliento patikimumu ir veiklos vertinimu – tokie kaip duomenys apie finansines operacijas, žalą, padarytą „Swedbank“; duomenys, kurie reikalingi „Swedbank“ taikyti reikalingas priemones pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje ir užtikrinti tarptautinių sankcijų vykdymą, įskaitant, nustatyti dalykinių santykių su Klientu tikslą ir tai, ar Klientas yra politikoje dalyvaujantis asmuo, taip pat turto kilmės šaltinį; duomenys apie Kliento sandorių šalis ir verslo veiklą; taip pat – duomenys apie galiojančias ir pasibaigusias draudimo sutartis ir pateiktus prašymus (pavyzdžiui, draudimo sutartinių santykių trukmė, draudimo išmokų istorija, draudimo rizikos vertinimo istorija, įskaitant atmestus draudimo prašymus).

Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant Taikomų teisės aktų reikalavimus – tokie kaip duomenys, kuriuos „Swedbank“ turi teikti valdžios institucijoms, tokioms, kaip mokesčių administratoriai, teismai, kitos vykdomosios valdžios institucijos, įskaitant duomenis apie pajamas, finansinius įsipareigojimus, turimą nuosavybę ir nepadengtus įsiskolinimus; taip pat – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, įskaitant duomenis apie sudarytas draudimo sutartis ir išmokėtas draudimo išmokas.

Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis – tokie kaip duomenys, kurie pateikiami žinutėse, elektroniniuose laiškuose, nuotraukose, vaizdo ir (ar) garso įrašuose; duomenys, surinkti Klientui atvykus į „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinius, naudojantis bankomatais ir lankantis kitose Paslaugų teikimo vietose arba bendraujant su „Swedbank“; duomenys, susiję su Kliento lankymusi „Swedbank“ interneto svetainėse arba surinkti naudojantis „Swedbank“ interneto banku ar mobiliąja programėle.

Duomenys apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą Paslaugomis – tokie kaip duomenys apie aktyvumą naudojantis Paslaugomis, Klientui teikiamas Paslaugas, asmeninius nustatymus „Swedbank“ interneto banke ar programėlėje, pasirinkimus, atsižvelgiant į tvarumą, atsiliepimus apie Paslaugas; informaciją, ar Klientas patenkintas Paslaugomis; duomenys apie Kliento pomėgius ir (ar) asmeninius įpročius, kurie gali turėti įtakos Kliento sveikatai ir į kuriuos gali būti atsižvelgiama kaip į rizikos veiksnius vertinant draudimo riziką.

Duomenys apie šeimą – kaip informacija apie Kliento šeimą ir ryšius.

Demografiniai duomenys – tokie kaip duomenys apie rezidavimo šalį, gimimo data ir pilietybė.

Vaikų duomenys – tokie kaip duomenys, surinkti ir tvarkomi vaikui besinaudojant Paslaugomis, ar kai vaikas yra naudos gavėjas ar apdraustasis asmuo pagal draudimo sutartį.

Duomenys, susiję su profesija – tokie kaip duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą.

Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis – tokie kaip duomenys, pateikti Kliento, gauti iš viešųjų registrų ar trečiųjų šalių – paslaugų teikėjų, vykdant sandorius juridinio asmens vardu.

Duomenys apie santykių su „Swedbank“ statusą – kaip informacija apie Kliento priklausymą tam tikram klientų segmentui arba klientų aptarnavimo programai, informacija, kad Klientas priskirtas tam tikram rizikos lygiui.

Specialių kategorijų Asmens duomenys (pavyzdžiui, duomenys apie sveikatą) ir Duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas (pavyzdžiui, kai tokie duomenys būtini siekiant išnagrinėti draudimo išmokos prašymą ar įvertinti riziką, susijusią su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu). Tam tikrais atvejais, kad galėtų suteikti Paslaugas, „Swedbank“ privalo tvarkyti Specialių kategorijų Asmens duomenis. Tais atvejais, kai reikalinga tvarkyti Specialių kategorijų Asmens duomenis, „Swedbank“ prašo Kliento sutikimo, pavyzdžiui, kai tai būtina teikiant gyvybės draudimo Paslaugas. Specialių kategorijų Asmens duomenų tvarkymas taip pat gali būti grindžiamas ir būtinybe įvykdyti ar pareikšti teisinį reikalavimą.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tada, kai turime teisėtą tikslą tai daryti. Toks tikslas gali būti grindžiamas toliau nurodytais pagrindais:

 • Sutarties vykdymas yra vienas pagrindinių teisinių pagrindų, kuriuo grindžiame Asmens duomenų tvarkymą, atliekamą siekiant suteikti Paslaugas. Tai apima tvarkymą, būtiną siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį, siekiant sudaryti, pakeisti, įvykdyti sutartį, administruoti ir nutraukti sutartį.
 • Teisinės prievolės vykdymas yra Asmens duomenų tvarkymo, kuris būtinas siekiant vykdyti Taikomus teisės aktus, pagrindas.
 • Teisėtas interesas tvarkyti Asmens duomenis yra teisinis pagrindas Asmens duomenų tvarkymui, siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, kurie nusveria duomenų subjekto interesus arba teises ir laisves.
 • Jūsų pateiktas sutikimas. Tais atvejais, kai mes Jūsų prašome pateikti sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, Jūs atskirai būsite informuojamas apie tokio tvarkymo tikslą. Jūs galite bet kada atšaukti duotą sutikimą.

Siekiant užtikrinti Paslaugų teikimą ar kitais atvejais, kai būtina, „Swedbank“ gali atskleisti Asmens duomenis Duomenų gavėjams.

„Swedbank“ neatskleidžia Asmens duomenų daugiau, nei būtina konkrečiam Asmens duomenų tvarkymo tikslui. Duomenų gavėjai gali Asmens duomenis tvarkyti veikdami kaip Duomenų tvarkytojai ir (ar) Duomenų valdytojai. Tuo atveju, kai Duomenų gavėjas Asmens duomenis tvarko būdamas Duomenų valdytoju, jis yra atsakingas už duomenų subjektų informavimą apie vykdomą Asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų gavėjai – Duomenų valdytojai yra, pavyzdžiui:

 • „Swedbank“ grupei priklausantys juridiniai asmenys ir jų filialai;
 • valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas, pavyzdžiui, priežiūros institucijos, mokesčių administravimo, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, teismai, neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos;
 • asmenys, teikiantys konsultacijas finansų ir teisės klausimais, atliekantys „Swedbank“ auditą ar teikiantys kitas paslaugas „Swedbank“, „Swedbank“ įgalioti asmenys;
 • asmenys, tvarkantys registrus (įskaitant Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą, vertybinių popierių registrus, Nekilnojamojo turto registrą, motorinių transporto priemonių registrą, jungtines skolininkų rinkmenas (UAB „Creditinfo Lietuva“) ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi Asmens duomenys);
 • asmenys ir įmonės, vykdantys skolų išieškojimą, asmenys, perimantys teises ir pareigas pagal sutartis, asmenys, vykdantys nemokumo procesų administravimą;
 • asmenys, kurie užtikrina tinkamą kliento įsipareigojimų „Swedbank“ įvykdymą, tokie kaip laiduotojai, garantai, įkaitų davėjai;
 • kiti asmenys, susiję su Paslaugų teikimu, telekomunikacijų, pašto paslaugų teikėjai, Klientui teikiamų paslaugų teikėjai, kurių teikiamoms paslaugoms Klientas užsisako elektronines sąskaitas.

„Swedbank“ dėl Duomenų gavėjo vykdomo Asmens duomenų tvarkymo rekomenduoja Klientui kreiptis į šį Duomenų gavėją.

Duomenų gavėjai – Duomenų tvarkytojai yra, pavyzdžiui:

 • „Swedbank“ grupei priklausantys juridiniai asmenys ir jų filialai, kai jie tvarko Asmens duomenis kitos „Swedbank“ grupės įmonės vardu;
 • kiti asmenys, susiję su Paslaugų teikimu, tokie kaip informacinių technologijų, prieglobos, debesų kompiuterijos, archyvavimo, spausdinimo paslaugų teikėjai, technikos ekspertai ir vertintojai;
 • asmenys, tarpininkaujantys finansų įstaigoms teikiant ir gaunant Asmens duomenis apie Kliento prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, kai tai būtina asmens mokumo ir įsiskolinimo valdymo tikslais (tokie kaip UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“).

Duomenų gavėjus, susijusius su Asmens duomenų tvarkymu konkrečiu tikslu, galite rasti šių Principų 5 skyriuje.

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi ES / EEE teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai Asmens duomenims perduoti yra teisinis pagrindas ir galioja bent viena iš toliau nurodytų sąlygų:

 • šalis, nepriklausanti ES / EEE, kurioje yra Duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Duomenų valdytojas arba Duomenų tvarkytojas įgyvendina tinkamas duomenų saugumo priemones, pavyzdžiui, Asmens duomenys perduodami vadovaujantis sudaryta sutartimi, į kurią yra įtrauktos standartinės Europos Komisijos patvirtintos sąlygos arba kitos nustatyta tvarka patvirtintos standartinės sąlygos, patvirtintu elgesio kodeksu ar Duomenų gavėjui yra išduotas sertifikatas;
 • taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, pavyzdžiui, kai Klientas aiškiai sutiko su Asmens duomenų perdavimu, Asmens duomenų perdavimas yra būtinas sutarčiai su Klientu vykdyti arba tam, kad būtų sudaryta arba įvykdyta Kliento interesais sudaryta sutartis, Asmens duomenis yra būtina perduoti siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus arba dėl svarbių viešojo intereso priežasčių.

Klientas, pateikęs prašymą, gali gauti daugiau informacijos apie Asmens duomenų perdavimą už ES / EEE ribų.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į konkrečius tikslus, kuriais Asmens duomenys buvo surinkti, arba laikotarpį, kurį nustato Taikomi teisės aktai. Asmens duomenys yra tvarkomi dalykinių santykių su Klientu laikotarpiu. Pasibaigus dalykiniams santykiams „Swedbank“ tvarkys Asmens duomenis, vykdydama prievoles, nustatytas Taikomų teisės aktų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, taip pat saugojimo laikotarpį, kuris nustatytas ir taikomas atsižvelgiant į „Swedbank“ teisėtą interesą, pavyzdžiui, su tikslu pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus vadovaujantis bendrąja ieškinio senatimi pagal Taikomus teisės aktus.

Saugojimo laikotarpių pavyzdžiai:

 • Kliento Asmens duomenys dalykinių santykių, kurie susiję su „Swedbank“ Paslaugų teikimu, atveju – Asmens duomenys yra „Swedbank“ tvarkomi, kol tęsiasi dalykiniai santykiai, išskyrus atvejus, kai Asmens duomenis būtina toliau saugoti kitu teisėtu tikslu.
 • Kai Asmens duomenys būtini siekiant ginti „Swedbank“ teisėtus interesus pareikšto reikalavimo pagal civilinę teisę atveju – ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo Paslaugų sutarties nutraukimo.
 • Kai Asmens duomenys yra būtini, siekiant vykdyti Taikomų teisės aktų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, reikalavimus – 8 (aštuonerius) metus nuo dalykinių santykių pasibaigimo.
 • Kai Asmens duomenys būtini siekiant ginti teisėtus interesus tais atvejais, kai „Swedbank“ yra įtrauka į teisminį procesą ar tyrimą – iki to tyrimo ar teisminio proceso pabaigos.
 • Asmens duomenys, susiję su „Swedbank“ vykdomu vaizdo stebėjimu, siekiant užtikrinti „Swedbank“ darbuotojų ir lankytojų saugumą bei turto apsaugą – saugomi ne ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo įrašo atlikimo, išskyrus, kai Asmens duomenys yra tvarkomi kitu tikslu (pavyzdžiui, ryšium su ikiteisminiu tyrimu).
 • Kai Asmens duomenys tvarkomi rinkodaros tikslu – ne ilgiau, nei galioja Kliento duotas sutikimas.
„Swedbank“ naudoja slapukus „Swedbank“ interneto svetainėje. Naudojamų slapukų sąrašas pateiktas „Swedbank“ slapukų politikoje, kuri skelbiama www.swedbank.lt.

Kodėl tvarkome Asmens duomenis: taikomi teisės aktai įpareigoja mus nustatyti Klientų tapatybę ir, kai aktualu, tapatybę jų atstovų ir asmenų, dalyvaujančių vienkartiniuose sandoriuose.

Kaip tvarkome Asmens duomenis: šiuo tikslu mes Jūsų prašome pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, ir, kai būtina, kitus dokumentus, reikalingus tapatybei nustatyti. Mes naudojame autentifikavimo priemones Jūsų tapatybei patvirtinti. Tvarkydami Asmens duomenis, privalome užtikrinti, kad Jūsų Asmens tapatybės duomenys yra teisingi ir aktualūs Paslaugų teikimo Jums laikotarpiu. Taip pat perduodame Jūsų Asmens tapatybės duomenis „Swedbank“ grupės įmonėms, veikiančioms Lietuvoje, kai tai reikalinga siekiant šių įmonių Paslaugas suteikti Jums.

5.1.1. Tapatybės nustatymas

Tapatybės nustatymo tikslu prašome pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, kurio duomenis patikriname Negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazėje.

Tais atvejais, kai atstovaujate nepilnamečiam asmeniui (vaikui) sudarant sutartį, prašome Jūsų pateikti nepilnamečio asmens galiojantį asmens tapatybės dokumentą, kurį patikriname Negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazėje, ir papildomai patikriname Jūsų (tėvų) teisę atstovauti nepilnamečiam asmeniui Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Kai Jūs tęsiate naudojimąsi Paslaugomis, mes privalome užtikrinti, kad Jūsų asmens tapatybės duomenys yra teisingi ir atnaujinti. Šiuo tikslu Jūsų prašome atnaujinti Jūsų asmens tapatybės duomenis, pateiktus „Swedbank“, o Jūsų asmens tapatybės duomenis, kurie nurodomi asmens tapatybės dokumente, atnaujiname automatiškai pagal Asmens duomenis, tvarkomus Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Jūsų Asmens tapatybės duomenys yra perduodami Lietuvoje veikiančioms „Swedbank“ grupės įmonėms, kurių paslaugomis Jūs naudojatės ar pageidaujate naudotis, siekiant užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų teisingi ir atnaujinti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Nustatyti Kliento tapatybę ir užtikrinti Paslaugų teikimą Teisinės prievolės vykdymas
Sutarties vykdymas
„Swedbank“ grupės įmonės
Informatikos ir ryšių departamentas (Negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazė)
Valstybės įmonė Registrų centras (Gyventojų registras)

5.1.2. Autentifikavimas

Autentifikuodami mes patikriname asmens tapatybę, siekdami suteikti Paslaugas „Swedbank“ padalinyje arba nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, kai mums skambinate ar naudojatės interneto banku.

Autentifikavimas dažniausiai atliekamas naudojant mūsų ar kitų paslaugų teikėjų suteiktas tokias autentifikavimo priemones, kaip „SK ID Solutions“ AS teikiamą „Smart-ID“. Jūs taip pat galite naudoti autentifikavimo priemones, kurios atsižvelgiant į teisės aktus yra mums priimtinos, pavyzdžiui, mobilusis parašas, ID kortelė, ar kitus sprendimus, kurie mūsų yra laikomi saugiais ir priimtinais (biometrinis prisijungimas, PIN kodo naudojimas „Swedbank“ programėlėje, PIN generatorius). Kai Jūs naudojate kitos įmonės teikiamą autentifikavimo priemonę, šiai įmonei mes perduosime Jūsų asmens tapatybės ir duomenis, surinktus naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis (kaip IP adresas ir įrenginio tipas). Papildomai šiuo atveju bus perduota informacija apie tai, kad naudojatės mūsų Paslaugomis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Patikrinti Kliento tapatybę Teisinės prievolės vykdymas
Sutarties vykdymas
Autentifikavimo priemonių paslaugų teikėjai

Kodėl tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Asmens duomenis siekdami įgyvendinti Taikomų teisės aktų, priimtų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, tarptautinių sankcijų taikymo srityse.

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Mes renkame Asmens duomenis iš Jūsų, taip pat iš išorinių šaltinių, tokių kaip viešieji registrai, tvarkome duomenis, gautus Jums naudojantis Paslaugomis, įskaitant, kai taikomas „Pažink savo klientą“ principas ir vykdoma Kliento atliekamų operacijų stebėsena. Tais atvejais, kai tai reikalaujama pagal Taikomus teisės aktus, Jūsų Asmens duomenis perduodame įgaliotoms valdžios institucijoms.

Taikomi teisės aktai nustato mums prievolę vykdyti deramą klientų patikrinimą, įskaitant „Pažink savo klientą“ principo taikymą, suprasti kliento dalykinių santykių ar vienkartinės piniginės operacijos tikslą ir numatomą pobūdį. Mes taip pat privalome vertinti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusią riziką ir įgyvendinti tarptautines sankcijas. Tai padeda užtikrinti, kad mūsų Paslaugomis būtų naudojamasi teisėtais tikslais ir būtų išvengta neteisėto jų naudojimo.

Siekdami šių tikslų, mes privalome nustatyti Jūsų tapatybę (daugiau žr. skyrių „Tapatybės nustatymas ir autentifikavimas“), taip pat prašome Jūsų pateikti tikslią ir teisingą informaciją apie Jus ir dokumentus, patvirtinančius pateiktą informaciją, kai tai yra būtina. Mes galime naudoti informaciją, gautą iš viešųjų registrų, tokių kaip Gyventojų registras, Juridinių asmenų registras, Nekilnojamojo turto registras, taip pat Jūsų pateiktus duomenis. Šiuo tikslu mes taip pat galime peržiūrėti viešai prieinamą informaciją apie Jus. Vykdydami Taikomų teisės aktų reikalavimus arba grįsdami mūsų teisėtu interesu, tikriname asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus (duomenų bazes), siekdami užtikrinti, kad mūsų Paslaugos nebūtų teikiamos asmenims, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos ar kurie yra susiję su jomis, ir kad mūsų Paslaugomis nebūtų naudojamasi siekiant pažeisti ar apeiti tokias sankcijas.

Dalykinių santykių su mumis laikotarpiu mes reguliariai ar atsižvelgdami į konkrečią situaciją prašome Jūsų atnaujinti pateiktus Asmens duomenis, taip pat peržiūrime, ar anksčiau nurodyti duomenys, gauti iš viešųjų registrų, yra aktualūs. Taikomi teisės aktai nustato mums prievolę vykdyti nuolatinę dalykinių santykių ir sudarytų sandorių stebėseną, siekiant įsitikinti, kad jie nėra įtartini. Deramo patikrinimo veikla ir jos reguliarumas priklauso nuo Klientui priskirtos rizikos, susijusios su pinigų plovimu ir teroristu finansavimu, lygio.

Vadovaudamiesi Taikomų teisės aktų reikalavimais privalome informuoti kompetentingas valdžios institucijas (Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą) apie įtariamus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atvejus ir užtikrinti tokio pranešimo konfidencialumą.

Pirmiau nurodytu tikslu mes taip pat tvarkome fizinių asmenų, susijusių su Verslo klientais, Asmens duomenis. Nustatome juridinio asmens atstovo (vadovo, įgalioto atstovo, prokuristo, kitų asmenų, kurie užima juridinio asmens vadovaujančias pozicijas, pavyzdžiui, nemokumo administratoriaus) tapatybę ir šiuo tikslu renkame jų asmens tapatybės duomenis, demografinius duomenis, kontaktinius duomenis, duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis. Mes taip pat prašome pateikti juridinio asmens dalyvių, naudos gavėjų asmens tapatybės ir demografinius duomenis. Jei būtina, mes prašome juridinio asmens pateikti papildomus dokumentus ir informaciją apie naudos gavėjus, pavyzdžiui, nurodyti lėšų ir turto šaltinį ar duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis. Kai reikalinga, mes taip pat renkame ir reguliariai atnaujiname juridinio asmens atstovų, dalyvių ir naudos gavėjų Asmens duomenis iš tokių registrų kaip Gyventojų registras, Juridinių asmenų registras, įskaitant Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą, Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinę posistemę, Nekilnojamojo turto registras, naudojantis viešai prieinama informacija. Siekiant užtikrinti tarptautinių sankcijų laikymąsi – tikriname asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus ir duomenų bazes.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Vykdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklą Teisinės prievolės vykdymas
Teisėtas interesas užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui
„Swedbank“ grupės įmonės
Valstybės įmonė Registrų centras (Gyventojų registras, Juridinių asmenų registras, Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema, Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinė posistemė, Nekilnojamojo turto registras)
Duomenų tvarkytojai, tarpininkaujantys teikiant ir gaunant Asmens duomenis
Užtikrinti reikalavimų, susijusių su tarptautinėmis sankcijomis, laikymąsi Teisinės prievolės vykdymas
Teisėtas interesas užtikrinti sankcijų, kurių taikymas nepatenka į nacionalinio, Europos Sąjungos reguliavimo sritį, laikymąsi
„Swedbank“ grupės įmonės
Paslaugų teikėjai, tvarkantys asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus ir duomenų bazes
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kai „Swedbank“ apriboja disponavimą lėšomis pagal tarptautines sankcijas nustatančių teisės aktų reikalavimus

Kodėl tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis siekdami suteikti Jums kasdienės bankininkystės paslaugas, tokias kaip banko sąskaitos, indėlio, mokėjimų paslaugos ir kitos Jūsų pageidaujamos kasdienės bankininkystės paslaugos, taip pat siekdami vykdyti komunikaciją su Jumis, suteikti, kontroliuoti ir administruoti prieigą prie šių Paslaugų.

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymo veikla apima Asmens duomenų rinkimą iš Jūsų ir Jūsų naudojimąsi Paslaugomis, duomenų perdavimą Duomenų gavėjams, siekiant įvykdyti Paslaugos sutartį ar kai tai yra būtina pagal Taikomus teisės aktus, taip pat apima Asmens duomenų gavimą iš trečiųjų šalių, tokių kaip kiti mokėjimo paslaugų teikėjai.

5.3.1. Jūs atidarėte ir naudojatės banko sąskaita

Kai Jūs atidarote banko sąskaitą, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis siekdami pagal sutartį suteikti šią Paslaugą, taip pat kitas Paslaugas, susijusias su banko sąskaita, jei tokių pageidaujate.

Be to, kad tvarkome Asmens duomenis siekdami vykdyti sutartį, atsižvelgiame į Taikomų teisės aktų nustatytą pareigą ir mokesčius administruojančiai institucijai (Lietuvos Respublikos valstybinei mokesčių inspekcijai) perduodame Asmens duomenis, susijusius su atidaryta sąskaita.

Kai, Jūsų pageidavimu, „Swedbank“ Jums teikia sąskaitos informacijos paslaugą, sudarančią sąlygas internetu gauti informaciją, susijusią su kitose finansų įstaigose atidarytomis Jūsų banko sąskaitomis, Jūsų Asmens duomenys, tokie kaip asmens tapatybės duomenys, duomenys apie banko sąskaitą, duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, yra perduodami „Swedbank“ šios kitos finansų įstaigos.

Vykdydami teisinę prievolę tvarkome Jūsų Asmens duomenis, nes siekiame įvykdyti Jūsų prašymus dėl sąskaitos informacijos paslaugos, inicijuotus iš kitos finansų įstaigos. Teikiant šią paslaugą, tais atvejais, kai Jūs pateikiate sutikimą kitai finansų įstaigai, Jums suteikiama prieiga prie Jūsų „Swedbank“ esančios sąskaitos informacijos, naudojantis Jūsų turima prieiga šioje finansų įstaigoje. Šiuo tikslu kitai finansų įstaigai mes atskleidžiame tokius Jūsų Asmens duomenis kaip asmens tapatybės duomenis, duomenis apie banko sąskaitą, duomenis, surinktus naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Sudaryti ir vykdyti banko sąskaitos ir susijusių Paslaugų sutartį Sutarties vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės
Valstybės įmonė Registrų centras (Gyventojų registras)
Duomenų tvarkytojai, tarpininkaujantys teikiant ir gaunant Asmens duomenis
Sudaryti ir vykdyti banko sąskaitos ir susijusių Paslaugų sutartį Teisėtas interesas užtikrinti Paslaugų teikimą, kai „Swedbank“ tvarko trečiųjų asmenų („tyliųjų šalių“) Asmens duomenis Finansų įtaigos (trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjai)
Vykdyti teisinę prievolę pateikti informaciją mokesčius administruojančiai institucijai Teisinės prievolės vykdymas Mokesčius administruojanti institucija (Lietuvos Respublikos Valstybinė mokesčių inspekcija)
Vykdyti teisinę prievolę pateikti informaciją sąskaitos informacijos paslaugos teikėjui Teisinės prievolės vykdymas Finansų įstaiga (kiti mokėjimo paslaugų teikėjai) tuo atveju, kai „Swedbank“ privalo suteikti prieigą prie Kliento Asmens duomenų tokiam mokėjimo paslaugų teikėjui

5.3.2. Jūs naudojatės „Swedbank“ mokėjimo kortele

Kai Jūs kreipiatės ir sudarote sutartį dėl „Swedbank“ mokėjimo kortelės, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis siekdami sudaryti šią sutartį ir ją vykdyti, įskaitant užsakyti kortelės pagaminimą, jos personalizavimą ir aktyvavimą, teikti pagalbą su mokėjimo kortele susijusiais klausimais ir vykdyti sukčiavimo mokėjimo kortelėmis prevenciją.

Siekdami vykdyti mokėjimus kortele, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis mokėjimo operacijos autorizavimo ir kliringo (tarpuskaitos) tikslu (įskaitant mokėjimo operacijas, inicijuotas pardavėjo). Jei Jūs pateikiate skundą dėl operacijų mokėjimo kortele, Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti atitinkamai tarptautinei mokėjimo kortelių organizacijai (pavyzdžiui, „Mastercard“).

Tuo atveju, jei Klientai užsako papildomą kortelę, susietą su jų banko sąskaita, mes tvarkome papildomos kortelės turėtojo Asmens duomenis ir toks Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu vykdyti verslo veiklą ir užtikrinti Paslaugų teikimą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Sudaryti ir vykdyti mokėjimo sutartį Sutarties vykdymas
Teisėtas interesas užtikrinti Paslaugų teikimą, kai išduodama papildoma mokėjimo kortelė
Mokėjimų dalyviai ir (arba) šalys, susiję su nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais mokėjimais, tokie kaip tarptautinė mokėjimo kortelių organizacija (pavyzdžiui, „Mastercard“)
Bankomatų paslaugų teikėjai
Nagrinėti skundus dėl mokėjimų kortele Teisinės prievolės vykdymas Tarptautinė mokėjimo kortelių organizacija
Mokėjimo gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas

5.3.3. Jūs atliekate ar gaunate mokėjimus

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, siekdami įvykdyti mokėjimus, įskaitant suteikti mokėjimo inicijavimo paslaugą. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis (taip pat juos perduodame trečiosioms šalims, tokioms kaip lėšų gavėjai, mokėjimų įstaigos, bankai korespondentai ir kt.) atsižvelgdami į Jūsų mokėjimo nurodyme pateiktus duomenis.

Jei Jūs susiejote savo telefono numerį su savo banko sąskaita Pakaitinių identifikatorių paieškos sistemoje, administruojamoje Lietuvos banko, veikiančio su „Swedbank“ ir kitais sistemos dalyviais kaip bendri Duomenų valdytojai, Jūsų Asmens duomenys tvarkomi siekiant įtraukti Jūsų duomenis į šią sistemą, vadovaujantis Jūsų pateiktu sutikimu dėl šių Paslaugų. Tai įgalina Jus atlikti mokėjimus pagal telefono numerį, ir toks tvarkymas taip pat apima Jūsų Asmens duomenų perdavimą (telefono numerio, banko sąskaitos numerio, vardo ir pavardės) mokėjimo gavėjui.

Vykdydami teisinę prievolę mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, nes siekiame įvykdyti prašymus dėl mokėjimo inicijavimo iš Jūsų banko sąskaitos, kai toks mokėjimas inicijuojamas trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjo. Teikiant šią paslaugą, tais atvejais, kai Jūs pateikiate sutikimą finansų įstaigai, Jums suteikiama prieiga prie Jūsų „Swedbank“ esančios sąskaitos informacijos, naudojantis Jūsų turima prieiga šioje finansų įstaigoje. Šiuo tikslu kitai finansų įstaigai mes atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis, pavyzdžiui, asmens tapatybės duomenis, duomenis apie banko sąskaitą, duomenis, surinktus naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis.

Panašiai Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi, kai Jūs inicijuojate mokėjimą iš „Swedbank“ esančios sąskaitos per trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjo internetinės bankininkystės paslaugą, įskaitant mokėjimo inicijavimo paslaugą naudojantis „Bank Link“ mokėjimais per atvirosios bankininkystės sąsają.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Vykdyti mokėjimus Sutarties vykdymas Teisinės prievolės vykdymas Mokėjimų dalyviai ir (arba) šalys, susijusios su nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais mokėjimais, tokie kaip mokėjimų gavėjai, tarptautinė mokėjimo kortelių organizacija, bankai korespondentai, mokėjimo paslaugų teikėjai
Vykdyti mokėjimus Teisėtas interesas užtikrinti Paslaugų teikimą, kai „Swedbank“ tvarko trečiųjų asmenų („tyliųjų šalių“) Asmens duomenis Mokėjimo paslaugų teikėjai
Vykdyti mokėjimus pagal telefono numerį Sutikimas Lietuvos bankas, veikiantis kaip bendras Duomenų valdytojas su „Swedbank“ ir kitais sistemos dalyviais
Vykdyti teisinę prievolę pateikti informaciją mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui Teisinės prievolės vykdymas Finansų įstaigos (kiti mokėjimo paslaugų teikėjai) tuo atveju, kai „Swedbank“ privalo suteikti prieigą prie Kliento Asmens duomenų tokiam mokėjimo paslaugų teikėjui

Kodėl tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Asmens duomenis siekdami suteikti Jūsų pasirinktas su finansavimu susijusias Paslaugas ir siekdami užtikrinti Taikomų teisės aktų finansavimo srityje vykdymą.

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Asmens duomenys yra tvarkomi, kai mes sudarome, vykdome ir nutraukiame sutartis, tokias kaip vartojimo kredito sutartis (vartojimo paskola, paskola automobiliui, būsto remontui, saulės elektrinei įsigyti, kredito kortelė, kredito linija, studijų paskola), būsto kredito sutartis, lizingo ir panašių paslaugų, susijusių su finansavimo suteikimu klientui, sutartys. Taip pat mes tvarkome Asmens duomenis siekdami užtikrinti Taikomų teisės aktų vykdymą, įskaitant valdyti įsiskolinimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Asmens duomenys šiuo atveju gaunami iš Jūsų bei iš išorinių šaltinių. Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų ar atsižvelgiant į konkrečią Kliento situaciją Asmens duomenys perduodami Duomenų gavėjams, siekiant įvykdyti sutartį, vykdyti Taikomų teisės aktų reikalavimus ar siekiant mūsų teisėto intereso.

5.4.1. Jeigu esate fizinis asmuo, kuris kreipėsi dėl finansavimo paslaugų

„Swedbank“ pagal teisėtą interesą siekia užtikrinti greitą sprendimo priėmimą, Klientui pateikus paraišką dėl finansavimo suteikimo. Atsižvelgdami į tai, mes automatiniu būdu tvarkome Kliento Asmens duomenis, gautus iš paties Kliento ir jam naudojantis Paslaugomis, įskaitant mokėjimų operacijų „Swedbank“ sąskaitose duomenis, siekdami užtikrinti greitą ir tikslų sprendimų priėmimą, kai Klientas pateikia finansavimo paraišką.

Dalis paraiškų dėl kredito suteikimo yra vertinama ir sprendimų priėmimas dėl jų yra vykdomas naudojant automatinį Asmens duomenų tvarkymą, įskaitant profiliavimą. Tai reiškia, kad mes atliekame kreditingumo vertinimą automatizuotu būdu. Šiuo tikslu įvertinami Jūsų Asmens duomenys, pateikti paraiškoje, taip pat „Swedbank“ turimi Jūsų Asmens duomenys ir Asmens duomenys, gauti iš išorinių šaltinių. Jūsų kreditingumo vertinimas atliekamas siekiant užtikrinti, kad finansavimo paslaugų teikimas atitiktų Taikomų teisės aktų, tokių kaip atsakingo skolinimo, reikalavimus, ir yra būtinas siekiant sudaryti sutartį tarp Jūsų ir „Swedbank“. Tuo atveju, kai sprendimas buvo priimtas tik automatinėmis priemonėmis, Jūs turite teisę prašyti „Swedbank“, kad jis būtų peržiūrėtas darbuotojo.

Kreditingumo vertinimo tikslu ir siekdami patikrinti, ar Klientas atitinka finansavimo kriterijus, mes tvarkome Asmens duomenis tokius, kaip pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas, duomenis apie įsipareigojimų vykdymą, duomenis apie darbovietę, pajamas, jų rūšis bei šaltinius, šeiminę padėtį, vaikų skaičių, duomenis apie „Swedbank“ sąskaitose sukauptas lėšas ir operacijas jose bei kitus duomenis, būtinus rizikai vertinti ir įsiskolinimui valdyti. Be informacijos, kurią gauname iš Jūsų, mes taip pat renkame duomenis iš išorinių šaltinių, pavyzdžiui, duomenų bazių ir registrų paslaugų teikėjų – UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“, Socialinio draudimo fondo valdyba, registrų, tvarkomų Valstybės įmonės Registrų centras. Tam tikrais atvejais siekdami gauti Asmens duomenis, mes naudojamės asmenų, tarpininkaujančių teikiant ir gaunant Asmens duomenis (Duomenų tvarkytojų), paslaugomis.

Kai Jūs sudarote sutartį (įskaitant, kai sutartis sudaroma bendraskolio ar laiduotojo), siekdami vykdyti Taikomų teisės aktų reikalavimus, mes teikiame Jūsų sutarties šalies duomenis apie sudarytas finansinių paslaugų sutartis, jų vykdymą ir (ar) vykdymo pasikeitimus Lietuvos bankui.

Siekdami prisidėti prie atsakingo skolinimo principų laikymosi rinkoje, grįsdami teisėtu interesu mes perduodame Klientų Asmens duomenis apie sudarytas finansinių paslaugų sutartis, jų vykdymą ir (ar) vykdymo pasikeitimus, įskaitant įsipareigojimų neįvykdymą, kitai finansų įstaigai, kai Klientas kreipiasi dėl finansavimo į tokią finansų įstaigą. Šiuo atveju Asmens duomenys yra perduodami naudojantis asmenų, tarpininkaujančių teikiant ir gaunant Asmens duomenis, paslaugomis, kaip UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“.

Kai Jūs sudarote finansavimo paslaugų sutartį, kurios įvykdymas yra užtikrinamas trečiosios šalies, veikiančios pagal patvirtintą specialią finansavimo programą, arba kai finansavimas yra suteikiamas konkrečiam tikslui, Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims, dalyvaujančioms finansavimo suteikimo programose, pavyzdžiui, trečioji šalis, suteikianti finansavimo garantiją kredito gavėjui, ar studijų paskolos atveju: Valstybinis studijų fondas ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pirmiau nurodytais tikslais mes tvarkome šių kategorijų Jūsų Asmens duomenis: asmens tapatybės, demografinius, duomenis apie šeimą, sveikatos duomenis (kai prašote atidėti kredito įmoką dėl su sveikata susijusių priežasčių), kontaktinius duomenis, duomenis apie banko sąskaitą, finansinius duomenis, duomenis, susijusius su Kliento patikimumu ir veiklos vertinimu, duomenis, gautus ir (arba) sukurtus vykdant Taikomų teisės aktų reikalavimus, duomenis, susijusius su profesija.

Tvarkomų Asmens duomenų apimtis priklauso nuo to, koks yra Jūsų vaidmuo finansavimo procese, tai yra, jei Jūs esate Klientas, sudarantis sutartį su mumis, Jūsų vaidmuo yra kitoks finansavimo suteikimo procese, nei, pavyzdžiui, turto lizingo atveju pardavėjo, kurio kreditingumas nebūtų vertinamas. Tuo atveju, jei Jūs esate kontaktinis asmuo ar įgaliotas atstovas, pirmiau nurodytais tikslais mes tvarkysime tik Jūsų asmens tapatybės ir kontaktinius duomenis.

Klientui netinkamai vykdant įsipareigojimus ar esant nemokiam, mes galime atskleisti Asmens duomenis asmenimis, įtraukiamiems į paskolos restruktūrizavimą ar vykdantiems išieškojimą, grįsdami mūsų teisėtu interesu.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Vertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą Teisinės prievolės vykdymas Asmens duomenys teikiami siekiant gauti informaciją: Lietuvos bankas, finansų įstaigos (naudojantis Duomenų tvarkytojų – UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“, paslaugomis), Socialinio draudimo fondo valdyba, Valstybės įmonė Registrų centras (Gyventojų registras, Nekilnojamojo turto registras ir kt.), UAB „Creditinfo Lietuva“ – jungtinės skolininkų rinkmenos valdytojas
Duomenų tvarkytojai, tarpininkaujantys teikiant ir gaunant Asmens duomenis
Įvertinti, ar Klientas atitinka finansavimo kriterijus Teisėtas interesas užtikrinti greitą ir efektyvų sprendimų priėmimo procesą „Swedbank“ grupės įmonės
Teikti finansavimo paslaugą Sutarties vykdymas Trečiosios šalys, kaip Valstybinis studijų fondas ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, studijų paskolos atveju
Turto pardavėjai ir kitos įgaliotos šalys, susijusios su turto lizingo paslaugomis
Ginti „Swedbank“ interesus, Klientui pažeidus teisės aktus Teisėtas interesas apsiginti nuo reikalavimo Bendrovės, administruojančios su lizinguojamu ar su tokiu turtu susijusius mokesčius ir baudas
Užtikrinti bendradarbiavimą pagal specialias finansavimo programas Teisėtas interesas užtikrinti Paslaugų teikimą ir bendradarbiavimą pagal specialias finansavimo programas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF), Europos investicinis fondas (EIF), Europos investicijų bankas (EIB)
Teikti duomenis apie sudarytas finansinių paslaugų sutartis, jų vykdymą ir (ar) vykdymo pasikeitimus Teisinės prievolės vykdymas Lietuvos bankas
Duomenų tvarkytojas, tarpininkaujantis teikiant Asmens duomenis, kaip UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“
Užtikrinti, kad „Swedbank“ įkeistas arba lizingo turtas yra apdraustas, kai draudimo reikalavimas yra numatytas paskolos / lizingo sutartyje Teisėtas interesas užtikrinti įkeisto / lizingo turto apsaugą Draudimo bendrovės
Teikti duomenis apie sudarytas finansinių paslaugų sutartis, jų vykdymą ir (ar) vykdymo pasikeitimus kitoms finansų įstaigoms kreditingumo vertinimo tikslu, kai Klientas kreipiasi į šias finansų įstaigas dėl finansavimo paslaugų Teisėtas interesas užtikrinti atsakingo skolinimo principų laikymąsi rinkoje Asmenys, tarpininkaujantys finansų įstaigoms teikiant ir gaunant Asmens duomenis (UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“)
Išieškoti skolą
Parduoti įsiskolinimą / perleisti reikalavimą tretiesiems asmenims
Teisėtas interesas ginti „Swedbank“ interesus kredito gavėjo įsipareigojimų nevykdymo atveju Asmenys ir įmonės, vykdantys skolų išieškojimą, asmenys, perimantys teises ir pareigas pagal sutartis, asmenys, vykdantys nemokumo procesų administravimą

5.4.2. Jeigu esate fizinis asmuo, susijęs su Verslo klientu

Verslo kliento kreditingumo vertinimo laikotarpiu mes taip pat tvarkome fizinių asmenų, artimai susijusių su Verslo klientu, Asmens duomenis. Šiuo tikslu mes tvarkome juridinio asmens dalyvio ir naudos gavėjo Asmens duomenis (asmens tapatybės duomenis, duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis, finansinius duomenis, tokius kaip finansinių įsipareigojimų vykdymas, įsiskolinimai, bankroto faktas). Tokie Asmens duomenys gaunami Klientui naudojantis Paslaugomis.

Asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu padeda nustatyti Verslo klientui suteiktino finansavimo dydį ir mažinti skolintojo riziką dėl galimo Verslo kliento įsipareigojimų nevykdymo.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Vertinti Verslo kliento kreditingumą ir valdyti jo įsiskolinimą Teisėtas interesas valdyti su skolinimu susijusią riziką „Swedbank“ grupės įmonės

Kodėl tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kad galėtume pateikti Jums rekomendacijas dėl investavimo, siekdami suteikti Jūsų pasirinktas Paslaugas investavimo srityje, tinkamai administruoti Jūsų pensijų kaupimą ir laikytis Taikomų teisės aktų, susijusių su konkrečia Paslauga.

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Asmens duomenys yra renkami ir reguliariai atnaujinami gaunant juos tiesiogiai iš Jūsų, Jums naudojantis Paslaugomis, įskaitant, kai vykdoma komunikacija, taip pat – iš išorinių šaltinių, tokių kaip registrų tvarkytojai (pavyzdžiui, „Sodros“ „Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registras“). Vertinant Paslaugos Jums tinkamumą, Jūsų asmens duomenų tvarkymas taip pat apima profiliavimą. Priklausomai nuo teikiamos Paslaugos, Jūsų Asmens duomenys atskleidžiami Duomenų gavėjams, jei tai būtina sutarčiai sudaryti ir vykdyti sutartį ir (arba) laikytis Taikomų teisės aktų reikalavimų.

5.5.1. Jeigu Jums teikiamos investicinės paslaugos

Kai Jūs kreipiatės dėl investicinių paslaugų ir investicinės veiklos (toliau – „Investicinės paslaugos“) arba papildomų paslaugų teikimo, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis siekdami sudaryti, vykdyti, administruoti ir nutraukti sutartį. Taip apima Jūsų pasirinktų finansinių priemonių saugojimą ir pavedimų, susijusių su jomis, vykdymą, taip pat – Asmens duomenų tvarkymą, būtiną esminių įvykių (viešų siūlymų), susijusių su Jūsų finansinėmis priemonėmis, vykdymą, investavimo rekomendacijų teikimą, portfelio valdymo paslaugos Jums teikimą bei kitų investicinių ir papildomų paslaugų teikimą.

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, įskaitant, kai vykdome profiliavimą, siekdami įvertinti Paslaugos ar finansinės priemonės Jums tinkamumą ir priimtinumą prieš suteikdami atitinkamas Paslaugas.

Vadovaudamiesi Taikomų teisės aktų reikalavimais, mes turime įrašyti pokalbius telefonu ar garsą per vaizdo pokalbius, kai teikiame investicines ir papildomas paslaugas.

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis siekdami Jums pateikti privalomą informaciją apie išlaidas ir mokesčius, sandorių vykdymą, finansinių priemonių apskaitą, tam tikros paslaugos ar finansinių priemonių nuostolius ir kitų tipų ataskaitas ir informaciją.

Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleidžiami nacionalinei ir užsienio priežiūrą vykdančiai institucijai, Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, biržoms ir prekybos vietoms, finansinių priemonių emitentams, fondų valdytojams, finansų tarpininkams.

Pirmiau nurodytais tikslais mes tvarkome Jūsų šių kategorijų Asmens duomenis, kaip asmens tapatybės, kontaktinius duomenis, vaiko duomenis (kai vaikas naudojasi Paslaugomis), duomenis apie šeimą, demografinius duomenis, duomenis, susijusius su profesija, finansinius duomenis, duomenis apie Kliento finansinę patirtį ir investavimo tikslus, duomenis apie banko sąskaitą, duomenis apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą Paslaugomis, duomenis, susijusius su Kliento patikimumu ir veiklos vertinimu, duomenis, surinktus naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis, duomenis, gaunamus ir (arba) sukuriamus vykdant Taikomų teisės aktų reikalavimus, duomenis apie santykių su „Swedbank“ statusą, taip pat kitus Asmens duomenis, kurie būtini teikiant atitinkamas Paslaugas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Įvertinti Paslaugos tinkamumą ir priimtinumą Klientui Teisinės prievolės vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės
Suteikti investicines paslaugas, įskaitant vykdyti kliento pavedimus ar nurodymus, kai Klientas perka, parduoda ar perveda finansines priemones Sutarties vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės
Vykdyti reguliarų ar su įvykiu susijusį Kliento informavimą apie išlaidas ir mokesčius, sandorio vykdymą, finansinės priemonės apskaitą, nuostolius ir pan. Teisinės prievolės vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės, atsakingos už komunikacijos su Klientu vykdymą
Reguliariai ar atsižvelgiant į poreikį tekti informaciją valdžios institucijoms ir rinkos dalyviams Teisinės prievolės vykdymas Priežiūrą ir mokesčių administravimą vykdančios institucijos (pavyzdžiui, finansų priežiūros institucija, JAV mokesčių administravimo institucija, JAV biržos prekių ateities sandorių prekybos komisija), centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, biržos ir kitos prekybos vietos; finansinių priemonių emitentai ar jų paskirti asmenys, fondų valdytojai ir kiti finansų tarpininkai
Saugoti ir pateikti sandorio dėl finansinių priemonių vykdymo įrodymus (įskaitant vykdyti pokalbių telefonu įrašymą) Teisinės prievolės vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės, atsakingos už Klientų aptarnavimą ir sandorių stebėseną
Nagrinėti skundus Teisinės prievolės vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės

5.5.2. Jeigu Jūs kaupiate lėšas pensijų fonduose

Jeigu Jūs kaupiate „Swedbank“ pensijų fonduose, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis pagal reglamentuojančių teisės aktų ir šių fondų taisyklių reikalavimus. Tai apima privalomos informacijos Jums teikimą, įvairių prašymų dėl pensijų kaupimo administravimą ir vykdymą, asmeninės pensijų sąskaitos ir fondų apskaitos tvarkymą, fonduose sukauptų lėšų išmokėjimą ir paveldėjimą, apribojimų turtui pagal antstolių nurodymus taikymą.

Šiais tikslais mes turime tvarkyti Jūsų duomenis apie banko sąskaitą, demografinius duomenis, kontaktinius duomenis, finansinius ir asmens tapatybės duomenis, įskaitant socialinio draudimo numerį.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Užtikrinti pensijos sutarties sudarymą, sutarties ir kitų prašymų registraciją ir sukauptos sumos išmokėjimą Teisinės prievolės vykdymas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba pensijų kaupimo P2P sutarties registracijos tikslu
Administruoti fondus, įskaitant valdyti fondų turtą ir teikti aktualią informaciją investuotojams Teisinės prievolės vykdymas Užtikrinant fondų administravimą, pavyzdžiui, fondų vienetų valdymą ir registraciją, Asmens duomenys perduodami „Swedbank“ grupės įmonėms
Pirkti ir parduoti pensijų fondų vienetus Sutarties vykdymas Asmens duomenys perduodami „Swedbank“ grupės įmonėms
Pervesti lėšas, gautas iš Kliento sukauptų pensijų fondų vienetų išpirkimo, į kitus pensijų fondus, valdomus kitų pensijų fondų valdymo įmonių, atsižvelgiant į Kliento prašymą keisti pensijų kaupimo bendrovę Teisinės prievolės vykdymas Kitos pensijų fondų valdymo įmonės

Kodėl tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Asmens duomenis siekdami suteikti Jūsų pasirinktas rizikinio ir (ar) kaupiamojo gyvybės draudimo paslaugas, įskaitant, kai siekiame įvertini individualią draudimo riziką ir apskaičiuoti draudimo įmoką, ir, kai būtina, nagrinėti prašymus dėl draudimo išmokos, išmokėti tokią išmoką, taip pat, kai siekiame vykdyti Taikomų teisės aktų, susijusių su rizikiniu ir kaupiamuoju gyvybės draudimu, reikalavimus.

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Asmens duomenys yra tvarkomi, kai mes sudarome, vykdome ir nutraukiame rizikinio ir (ar) kaupiamojo gyvybės draudimo paslaugų sutartį. Be to, mes tvarkome Asmens duomenis įgyvendindami Taikomų teisės aktų, susijusių su gyvybės draudimu, reikalavimus. Asmens duomenys yra renkami tiesiogiai iš Jūsų, „Swedbank“, AB, taip pat iš išorinių šaltinių, taip pat reguliariai atnaujinami. Priklausomai nuo Jūsų pasirinktų gyvybės draudimo paslaugų, Asmens duomenys yra perduodami Duomenų gavėjams, siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį ar vykdyti Taikomų teisės aktų reikalavimus.

5.6.1. Jeigu Jūs kreipiatės dėl draudimo sutarties sudarymo, ją sudarote arba pateikėte prašymą dėl draudimo išmokos išmokėjimo

Jeigu Jūs kreipiatės dėl rizikinio draudimo sutarties sudarymo, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, siekdami įvertinti Jūsų poreikius, individualią riziką, apskaičiuoti draudimo įmoką, draudimo sumą ir priimti sprendimą dėl draudimo rizikos. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, įskaitant duomenis apie sveikatą, automatiniu būdu ir priimame Automatizuotą sprendimą, įskaitant, kai profiliuojame, siekdami priimti greitą sprendimą dėl draudimo rizikos. Tais atvejais, kai yra reikalinga papildoma informacija ar Jūsų prašymu sprendimas priimamas neautomatizuotu būdu, kreipimąsi nagrinėja mūsų specialistas. Šiuo tikslu tvarkome duomenis apie Jūsų sveikatą, pateiktus Jūsų, taip pat gautus iš gydytojų ir gydymo įstaigų, taip pat sveikatos duomenis, susijusius su Jūsų galiojančiomis ar ankstesnėmis draudimo sutartimis, pateiktais prašymais dėl draudimo, prašymais dėl draudimo išmokos ir draudiminiais įvykiais. Tuo atveju, kai sprendimas buvo priimtas tik automatinėmis priemonėmis, Jūs turite teisę prašyti, kad jį peržiūrėtų darbuotojas.

Jeigu Jūs kreipiatės dėl kaupiamojo draudimo sutarties sudarymo, mes taip pat tvarkome Jūsų Asmens duomenis, įskaitant, kai profiliuojame, siekdami įvertinti Paslaugos Jums tinkamumą.

Kai Jūs sudarote draudimo sutartį, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis siekdami vykdyti draudimo sutartį, ją pakeisti ar, kai tai reikalinga, nutraukti, grąžinti draudimo įmoką ar išmokėti draudimo išmoką pagal sutartį ir apmokestinti išmokas. Taip pat mes tvarkome Asmens duomenis siekdami siųsti su draudimo paslaugomis susijusius pranešimus, pranešimus apie skolą, metines ataskaitas ar ataskaitas pagal poreikį kaupiamojo gyvybės draudimo sutarties atveju.

Pirmiau nurodytais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens tapatybės duomenis, duomenis apie banko sąskaitą, kontaktinius duomenis, finansinius duomenis, duomenis apie šeimą, vaikų duomenis (kai Paslaugų teikimas susijęs su vaiku), duomenis apie sveikatą, duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis, duomenis, surinktus naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, duomenis apie santykių su „Swedbank“ statusą, demografinius duomenis.

Jeigu Jūs pateikiate prašymą dėl draudimo išmokos, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis siekdami išnagrinėti prašymą, įskaitant, kai siekiame priimti sprendimą dėl išmokos ir išmokėti draudimo išmoką draudžiamojo įvykio atveju. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, įskaitant duomenis apie Jūsų sveikatą, pateiktus Jūsų, taip pat gautus iš gydytojų ir gydymo įstaigų, taip pat Asmens duomenis, susijusius su Jūsų galiojančiomis ar ankstesnėmis draudimo sutartimis, prašymais dėl draudimo, prašymais dėl draudimo išmokos ir draudiminiais įvykiais. Mes tvarkome Jūsų finansinius duomenis, kuriuos gauname iš „Swedbank“, AB, jeigu tai būtina draudimo išmokai išmokėti, taip pat Asmens duomenis, gautus iš valstybės institucijų, pavyzdžiui, duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas.

Pirmiau nurodytu tikslu be šių nurodytų Asmens duomenų mes tvarkome Jūsų duomenis, susijusius su profesija, duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, duomenis apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą Paslaugomis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Įvertinti Kliento individualią riziką ir priimti sprendimą dėl draudimo rizikos Sutarties vykdymas
Teisėtas interesas užtikrinti rizikos valdymą
Sutikimas, kai tvarkomi sveikatos duomenys
„Swedbank“ grupės įmonės, gydytojai, gydymo įstaigos
Įvertinti investicinio gyvybės draudimo paslaugos tinkamumą Klientui Teisinės prievolės vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės
Sudaryti ir vykdyti draudimo sutartį, įskaitant pateikti draudimo pasiūlymą ir draudimo liudijimą, pakeisti ar nutraukti draudimo sutartį, grąžinti draudimo įmoką ar išmokėti draudimo išmoką pagal sutartį ir apmokestinti draudimo sutartį Sutarties vykdymas
Teisinės prievolės vykdymas
Teisėtas interesas užtikrinti sutarties sudarymą, kai tvarkomi trečiosios šalies Asmens duomenys
„Swedbank“ grupės įmonės, pašto paslaugų teikėjai, naudos gavėjai, paveldėtojai, valstybės institucijos
Reguliariai ar atsižvelgiant į poreikį teikti informaciją Klientui Teisinės prievolės vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės, pašto paslaugų teikėjai
Nagrinėti prašymą dėl draudimo išmokos, įskaitant, kai siekiama priimti sprendimą dėl draudimo išmokos ir ją išmokėti draudžiamojo įvykio atveju Sutarties vykdymas
Teisėtas interesas užtikrinti prašymo dėl draudimo išmoks nagrinėjimą, kai tvarkomi trečiųjų šalių Asmens duomenys
Teisėtas interesas užtikrinti rizikos valdymą
Sutikimas, kai tvarkomi sveikatos duomenys
„Swedbank“ grupės įmonės, pašto paslaugų teikėjai, medicinos ekspertai, valstybės institucijos, gydytojai ir gydymo įstaigos, naudos gavėjai, paveldėtojai

5.6.2. Asmens duomenų tvarkymas draudimo rizikos valdymo tikslu

Jeigu Jūs pateikėte prašymą dėl draudimo išmokos, mes perduodame Jūsų Asmens duomenis, įskaitant duomenis apie sveikatą, perdraudimo paslaugų teikėjui, siekdami vykdyti perdraudimo sutartyje mums nustatytus įpareigojimus. Jūsų Asmens duomenys, perduoti perdraudimo paslaugų teikėjui, yra saugomi duomenų centruose Šveicarijoje, kuri užtikrina pakankamo lygio duomenų apsaugą.

Pirmiau nurodytu tikslu mes tvarkome Jūsų asmens tapatybės duomenis, duomenis apie banko sąskaitą, kontaktinius duomenis, finansinius duomenis, duomenis apie šeimą, vaikų duomenis (kai Paslaugų teikimas susijęs su vaiku), duomenis apie sveikatą, duomenis, susijusius su profesija, duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis, duomenis, surinktus naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, duomenis apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą Paslaugomis, demografinius duomenis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Vykdyti perdraudimo sutartyje nustatytus įpareigojimus Teisėtas interesas užtikrinti rizikos valdymą
Sutikimas, kai tvarkomi sveikatos duomenys
Perdraudimo paslaugų teikėjai

Kodėl tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Asmens duomenis siekdami suteikti Jūsų pasirinktas ne gyvybės draudimo paslaugas, įskaitant, kai siekiame įvertini draudimo riziką ir apskaičiuoti draudimo įmoką, ir, kai būtina, nagrinėti prašymus, susijusius su draudimo sutartimi, išmokėti draudimo išmoką, taip pat siekiant vykdyti Taikomų teisės aktų, susijusių su ne gyvybės draudimu, reikalavimus.

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Asmens duomenys yra tvarkomi, kai mes sudarome, vykdome ir nutraukiame ne gyvybės draudimo paslaugų sutartį. Be to, mes tvarkome Asmens duomenis įgyvendindami Taikomų teisės aktų, susijusių su ne gyvybės draudimu, reikalavimus. Asmens duomenys yra renkami tiesiogiai iš Jūsų, taip pat iš išorinių šaltinių, taip pat reguliariai atnaujinami. Priklausomai nuo Jūsų pasirinktų ne gyvybės draudimo paslaugų, Asmens duomenys yra perduodami Duomenų gavėjams, siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį ar vykdyti Taikomų teisės aktų reikalavimus.

5.7.1. Jeigu Jūs kreipiatės dėl draudimo sutarties sudarymo, ją sudarote arba pateikėte prašymą dėl draudimo išmokos išmokėjimo

Jeigu Jūs kreipiatės dėl draudimo sutarties sudarymo, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, siekdami įvertinti Jūsų patikimumą, apskaičiuoti draudimo įmoką ir nustatyti draudimo sąlygas pagal Jūsų rizikos lygį. Siekdami įvertinti draudimo riziką, apskaičiuoti draudimo įmoką ir sudaryti draudimo sutartį, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis automatiniu būdu. Mes taip pat priimame Automatizuotą sprendimą, įskaitant, kai profiliuojame, siekdami užtikrinti greitą sprendimų dėl draudimo rizikos priėmimo. Tais atvejais, kai yra reikalinga papildoma informacija ar Jūsų prašymu sprendimas priimamas neautomatizuotu būdu, kreipimąsi nagrinėja mūsų specialistas. Mes tvarkome Asmens duomenis, gautus iš Jūsų, iš viešųjų registrų, taip pat mūsų turimus Asmens duomenis, susijusius su Jumis, pavyzdžiui, duomenis apie ankstesnes draudimo sutartis, draudžiamuosius įvykius ir duomenis, gautus iš „Swedbank“, AB ir „Swedbank lizingas“, UAB. Tuo atveju, kai sprendimas buvo priimtas automatinėmis priemonėmis, Jūs turite teisę prašyti, kad jį peržiūrėtų darbuotojas.

Kai Jūs sudarote draudimo sutartį, mes taip pat tvarkome Jūsų Asmens duomenis siekdami vykdyti draudimo sutartį, siųsti draudimo liudijimų atnaujinimus, pakeisti ir nutraukti draudimo sutartį, grąžinti draudimo įmoką ar išmokėti draudimo išmoką pagal sutartį. Taip pat mes tvarkome Asmens duomenis siekdami teikti su draudimu susijusius pranešimus, pranešimus apie skolą arba ataskaitas pagal poreikį.

Pirmiau nurodytais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens tapatybės duomenis, duomenis apie banko sąskaitą, kontaktinius duomenis, finansinius duomenis, duomenis apie šeimą, vaikų duomenis (kai Paslaugų teikimas susijęs su vaiku), duomenis apie sveikatą, duomenis, susijusius su profesija, duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis, duomenis, surinktus naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, duomenis apie įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą Paslaugomis, duomenis apie santykių su „Swedbank“ statusą, demografinius duomenis.

Jeigu Jūs pateikiate prašymą dėl draudimo išmokos, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis siekdami išnagrinėti prašymą, įskaitant priimti sprendimą dėl išmokos ir išmokėti draudimo išmoką draudžiamojo įvykio atveju. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus iš kitų draudimo bendrovių, viešųjų registrų, valstybinių institucijų, gydytojų ir gydymo įstaigų, „Swedbank“, AB, „Swedbank lizingas“, UAB, taip pat Asmens duomenis, įskaitant duomenis apie sveikatą, susijusius su Jūsų ankstesniais prašymais dėl draudimo išmokos.

Pirmiau nurodytu tikslu, be šių nurodytų Asmens duomenų, mes tvarkome Jūsų duomenis, susijusius su profesija, duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, duomenis apie įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą Paslaugomis.

Kai Jums reikalinga medicinos pagalba dėl įvykusio draudžiamojo įvykio, susijusio su šalimi už ES / EEE ribų, kelionių draudimo atveju, Jūsų Asmens duomenys yra perduodami į atitinkamą šalį už ES / EEE ribų, siekiant patvirtinti draudimo apsaugos galiojimą. Toks perdavimas yra būtinas siekiant vykdyti Jūsų ir „Swedbank“ sudarytą sutartį.

Jūsų Asmens duomenys yra perduodami į šalį už ES / EEE siekiant nagrinėti prašymą dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išmokos įvykus draudžiamajam įvykiui, susijusiam su tokia šalimi kaip: Albanija, Andora, Azerbaidžanas, Bosnija ir Hercegovina, Makedonija, Moldova, Juodkalnija, Marokas, Serbija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Tunisas, Turkija ir Ukraina. Toks perdavimas yra būtinas siekiant vykdyti Jūsų ir „Swedbank“ sudarytą sutartį. Atkreipiame dėmesį, kad Europos Komisija yra priėmusi sprendimus, pagal kuriuos Andora, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Įvertinti Kliento patikimumą ir valdyti nestandartinę riziką, apskaičiuoti draudimo įmokos dydį ir nustatyti draudimo sutarties sąlygas, atsižvelgiant į kliento riziką Teisėtas interesas užtikrinti rizikos valdymą „Swedbank“ grupės įmonės, draudimo bendrovės
Sudaryti ir vykdyti draudimo sutartį, įskaitant pateikti draudimo pasiūlymą ir draudimo liudijimą, pakeisti ar nutraukti draudimo sutartį, grąžinti draudimo įmoką ar išmokėti draudimo išmoką pagal sutartį Sutarties vykdymas
Teisėtas interesas užtikrinti sutarties sudarymą, kai tvarkomi trečiosios šalies Asmens duomenys
„Swedbank“ grupės įmonės, viešieji registrai, Duomenų tvarkytojai, tarpininkaujantys teikiant ir gaunant Asmens duomenis
Atsižvelgiant į poreikį tekti informaciją Klientui Teisinės prievolės vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės, pašto paslaugų teikėjai
Nagrinėti prašymą dėl draudimo išmokos, įskaitant priimti sprendimą dėl draudimo išmokos ir ją išmokėti draudžiamojo įvykio atveju Sutarties vykdymas
Teisėtas interesas užtikrinti prašymo dėl draudimo išmokos nagrinėjimą, kai tvarkomi trečiųjų šalių Asmens duomenys
Teisėtas interesas užtikrinti rizikos valdymą
Sutikimas, kai tvarkomi sveikatos duomenys
„Swedbank“ grupės įmonės, viešieji registrai, Duomenų tvarkytojai, tarpininkaujantys teikiant ir gaunant Asmens duomenis, valstybės institucijos, gydytojai ir gydymo įstaigos, apdraustieji, naudos gavėjai, asmenys turintys teisę gauti žalos atlyginimą, nukentėję asmenys, paveldėtojai, draudžiamųjų įvykių liudininkai, asmenys, atsakingi už žalą, pašto paslaugų teikėjai, paslaugų teikėjai, administruojantys draudžiamuosius įvykius, automobilių remonto įmonės, techniniai ekspertai ir vertintojai, nekilnojamojo turto vertintojai ir inspektoriai, kelionių draudimo medicininės pagalbos paslaugų teikėjai, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo žalos nagrinėjimo paslaugų teikėjai

5.7.2. Asmens duomenų tvarkymas draudimo rizikos valdymo tikslu

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tam, kad Jums nustatytume draudimo kainą, atitinkančią Jūsų draudimo rizikos lygį, taip pat siekdami vystyti kainodarą, vykdyti transporto priemonių remonto darbų kokybės kontrolę bei pateikti reikalavimą dėl žalos atlyginimo Jums žalą sukėlusiam trečiajam asmeniui. Taip pat, kai Jums išmokame draudimo išmoką, Jūsų Asmens duomenys yra perduodami perdraudimo paslaugų teikėjui, siekiant vykdyti perdraudimo sutartyje mums nustatytus įpareigojimus.

Siekdami vykdyti draudimo sutartį arba įgyvendinant regreso teisę mes taip pat perduodame Jūsų Asmens duomenis kitai draudimo bendrovei jos prašymu.

Pirmiau nurodytu tikslu mes tvarkome Jūsų asmens tapatybės duomenis, duomenis apie banko sąskaitą, kontaktinius duomenis, finansinius duomenis, duomenis apie šeimą, vaikų duomenis (kai Paslaugų teikimas susijęs su vaiku), duomenis apie sveikatą, duomenis, susijusius su profesija, duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis, duomenis, surinktus naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, duomenis apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą Paslaugomis, duomenis apie santykių su „Swedbank“ statusą, demografinius duomenis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Pagal teisės aktus pateikti reikalavimą dėl žalos atlyginimo žalą Klientui sukėlusiam trečiajam asmeniui Teisėtas interesas reikalauti žalos atlyginimo „Swedbank“ grupės įmonės, draudimo, paslaugų tiekėjai, viešieji registrai, Duomenų tvarkytojai, tarpininkaujantys teikiant ir gaunant Asmens duomenis; valstybės institucijos, asmenys ir paslaugų teikėjai, susiję su draudimo paslaugomis, paveldėtojai, asmenys, atsakingi už sukeltą žalą
Nustatyti draudimo kainą, atitinkančią Kliento draudimo rizikos lygį, taip pat vystyti kainodarą Teisėtas interesas užtikrinti rizikos valdymą ir ginti „Swedbank“ interesus „Swedbank“ grupės įmonės, išoriniai paslaugų teikėjai
Vykdyti transporto priemonių remonto darbų kokybės kontrolę, nustatyti, ar deklaruota žala atitinka pateiktus įrodymus Teisėtas interesas užtikrinti teisingą kompensavimą Technikos ekspertai
Vykdyti perdraudimo sutartyje nustatytus įpareigojimus ir gauti draudimo išmoką Teisėtas interesas užtikrinti rizikos valdymą
Sutikimas, kai tvarkomi sveikatos duomenys
Perdraudimo paslaugų teikėjai
Mažinti draudiko veiklos riziką ir vykdyti sukčiavimo prevenciją (Kliento Asmens duomenų perdavimas kitai draudimo bendrovė) Teisėtas interesas užtikrinti rizikos valdymą Draudimo paslaugų teikėjai
Vykdyti draudimo sutartį ir užtikrinant jos įvykdymą pasinaudoti regreso teise (Kliento Asmens duomenų perdavimas kitai draudimo bendrovei) Teisinės prievolės vykdymas Draudimo paslaugų teikėjai

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Asmens duomenis siekdami parengti ir pateikti Jūsų poreikius atitinkančius pasiūlymus, aktualią informaciją, vykdyti nuomonės apklausas, organizuoti akcijas ir kampanijas ir vykdyti klientų aptarnavimo programas.

Kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų, Jums naudojantis Paslaugomis, taip pat sukuriame Jūsų profilį, siekdami pateikti Jums pritaikytą rinkodaros informaciją. Šiuo tikslu mes perduodame Jūsų Asmens duomenis „Swedbank“ grupės įmonėms, veikiančioms Lietuvoje.

5.8.1. Profiliavimas ir Jūsų teisės rinkodaros srityje

Mes rinkodaros tikslais vykdome profiliavimą naudodami Jūsų Asmens duomenis, kai siekiame įvertinti, kuris produktas ar Paslauga yra tinkama ir aktuali, atsižvelgiant į Jūsų poreikius ir interesus. Tai suteikia Jums galimybę gauti Jums pritaikytus pasiūlymus ir Paslaugas vietoje bendrai teikiamos informacijos.

Šiais tikslais mes įvertiname tam tikrus su Klientu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekdami išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su ekonomine situacija, asmeniniais pomėgiais, interesais. Mes renkame ir automatiniu būdu tvarkome Jūsų kaip Kliento Asmens duomenis siekdami sukurti Kliento profilį ir atitinkamai pateikti Jums kaip Klientui tinkamas paslaugų ir pasiūlymų rekomendacijas. Tvarkomi Asmens duomenys apima informaciją apie Kliento turimus produktus ir Kliento naudojimąsi Paslaugomis. Mes taip pat renkame informaciją apie Kliento ekonominę situaciją, elgesio įpročius, asmeninius pomėgius, remdamiesi Kliento naudojimusi Paslaugomis, vykdomomis operacijomis ir jo pateikta informacija „Swedbank“. Šie duomenys naudojami siekiant sudaryti klientų segmentus ir profilius, kurie būtini vykdyti klientų aptarnavimo programas ir teikti Klientui aktualius pasiūlymus. Tokio tvarkymo rezultatas yra rekomendacijos dėl Paslaugų ir pasiūlymai, kurie pritaikyti pagal Kliento poreikius, Kliento įtraukimas į klientų aptarnavimo programą ir atitinkamai specialių kainų ir aptarnavimo sąlygų taikymas ar pašalinimas iš programos.

Jūs visais atvejais turite teisę prieštarauti Jūsų Asmens duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais ar atšaukti sutikimą, kai tvarkymas grindžiamas sutikimu. Informacija apie tvarkomus Asmens duomenis, kai Jūs pateikiate sutikimą ar neprieštaraujate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi grindžiant teisėtu interesu, yra pateikiama informacijoje apie tokį sutikimą ar leidimą tvarkyti Asmens duomenis (teisėto intereso atveju).

5.8.2. Pasiūlymų rengimas

Siekdami suteikti Jums geriausią patirtį ir parengti aktualius pasiūlymus tinkamiausiu laiku, nustatant Jūsų interesus ir poreikius konkrečiu laikotarpiu, mes rengiame toliau nurodytų tipų pasiūlymus:

 • Asmeninius pasiūlymus – praktiški pasiūlymai Jums, kad galėtumėte pasirinkti tinkamiausias Paslaugas, pagerinti kasdienį naudojimąsi jomis ar išvengti nepatogumų. Taip pat kiti pasiūlymai, parengti siekiant geriausiai užtikrinti Kliento interesus ir poreikius, pavyzdžiui, Paslaugų atnaujinimas ar vienų Paslaugų pakeitimas kitomis (taikoma Klientams nuo 14 m.).
 • Asmeniniai finansavimo ir draudimo limitai – apskaičiuoti pasiūlymai, skirti padėti suprasti, kokias skolinimo ir lizingo galimybes turite, taip pat, kokios draudimo įmokos galėtų būti Jums taikomos (taikoma Klientams nuo 18 m.).
 • Bendri pasiūlymai su partneriais – praktiški pasiūlymai, parengti padėti pasirinkti tinkamas Paslaugas ir naudas, teikiamas „Swedbank“ partnerių. Šiuo atveju Asmens duomenys nėra perduodami tokiems partneriams (taikoma Klientams nuo 14 m.).
 • Kitų tipų pasiūlymai, dėl kurių Jūs davėte sutikimą.

Šiuos pasiūlymus galite gauti, jei duodate sutikimą. Jūs galite pasirinkti duoti sutikimą visiems pasiūlymų tipams, kai kuriems iš jų arba nė vienam. Savo sutikimus galite pateikti, valdyti ar atšaukti interneto banke Privatumo nustatymų skiltyje, atvykę į bet kurį „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinį arba paskambinę į konsultacijų centrą.

Jei norite stebėti savo išlaidas ir matyti išlaidų apžvalgą skirtingose srityse, Jūs galite naudotis įrankiu „Mano biudžetas“, prieinamu interneto banke ir „Swedbank“ programėlėje. Jūsų Asmens duomenų tvarkymas naudojant šį įrankį vykdomas esant Jūsų sutikimui.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Parengti aktualius pasiūlymus: asmeninius pasiūlymus, asmeninius finansavimo ir draudimo limitus, bendrus pasiūlymus su partneriais ir kitus Kliento pasirinktus pasiūlymus Sutikimas „Swedbank“ grupės įmonės
Parengti įrankyje „Mano biudžetas“ pateikiamą išlaidų Kliento banko sąskaitose apžvalgą Sutikimas „Swedbank“ grupės įmonės
Vykdyti klientų nuomonės apklausas pasitelkiant rinkodaros tyrimus vykdančias įmones Sutikimas „Swedbank“ grupės įmonės
Rinkodaros tyrimus vykdančios įmonės

5.8.3. Kitos informacijos rengimas

Siekiant supažindinti Klientą su „Swedbank“ naujienomis ir Paslaugomis, mes rengiame šių tipų Klientui skirtą informaciją:

 • Aktuali informacija – informacija rengiama, siekiant pakviesti Klientą į renginius, siųsti sveikinimus ir naujienlaiškius.
 • Klientų nuomonės apklausos – apklausos, kurios rengiamos siekiant pasiūlyti Klientui pateikti atsiliepimą apie Paslaugas, naudojimąsi jomis, kad galėtume jas pagerinti.

Šią informaciją mes rengiame grįsdami mūsų teisėtu interesu, todėl neprašome Jūsų sutikimo, bet Jūs galite nuspręsti, ar leidžiate mums tai daryti. Jūs galite atskirai pasirinkti, kokio tipo informaciją pageidaujate gauti ar dėl kurios prieštaraujate.

Jūs galite bet kada prieštarauti šios informacijos parengimui ir valdyti savo pasirinkimus interneto banko Privatumo nustatymų skiltyje, atvykę į bet kurį „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinį ar paskambinę į konsultacijų centrą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Parengti aktualią informaciją Teisėtas interesas didinti Klientų žinias apie „Swedbank“ naujienas ir Paslaugas „Swedbank“ grupės įmonės
Vykdyti klientų nuomonės apklausas Teisėtas interesas gerinti ir vystyti Paslaugas „Swedbank“ grupės įmonės

5.8.4. Pasiūlymų ir kitos informacijos gavimas

Rinkodaros pasiūlymus ir kitą aktualią informaciją, dėl kurių Jūs sutikote ar neprieštaravote, Jūs galite gauti vienu iš šių pasiūlymų teikimo būdų: 1) el. paštu; 2) trumpąja žinute (SMS), 3) telefonu, 4) paštu.

Jūs galite gauti rinkodaros pasiūlymus ir kitą aktualią informaciją duodami sutikimą vienam, tam tikriems ar visiems šiems būdams. Šį savo sutikimą galite duoti ar atšaukti tuo pačiu būdu, kaip nurodyta Principų 5.8.2 punkte. Taip pat Jūs galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros el. laiškų, paspausdami nuorodą kiekvieno tokio gauto laiško apačioje.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Pateikti Klientui pasiūlymus ir kitą informaciją Kliento pasirinktais būdais pasiūlymams gauti, kaip el. paštu, trumpąja žinute (SMS), paštu, telefonu Sutikimas „Swedbank“ grupės įmonės
Pašto, siuntų pristatymo, ir kiti pranešimų siuntimo paslaugų teikėjai
Duomenų tvarkytojas, teikiantis trumpųjų žinučių siuntimo paslaugas

5.8.5. Klientų aptarnavimo programos

Mes siūlome tam tikras klientų aptarnavimo programas ir jų nariams taikome specialias aptarnavimo sąlygas, palankesnę kainodarą ir papildomas naudas. Tam, kad galėtume įtraukti Klientą į klientų aptarnavimo programą ir taikyti specialias sąlygas, mes tvarkome Asmens duomenis automatiniu būdu. Informacija apie atitinkamą klientų aptarnavimo programą pateikiama tokios programos sąlygose ar papildomai Klientui skirtame pranešime. Asmens duomenys tvarkomi pirmiau nurodytu tikslu, jei Klientas neprieštaravo dėl tokio tvarkymo, kai jis grindžiamas teisėtu interesu, arba, jei Klientas patvirtino dalyvavimo klientų aptarnavimo programoje sąlygas ir tokiu būdu sutiko dalyvauti programoje.

Siekdami vykdyti klientų aptarnavimo programas, mes kiekvienu atveju tvarkome Jūsų asmens tapatybės ir kontaktinius duomenis. Atsižvelgdami į konkrečią programą, mes papildomai tvarkome kitus aktualius Asmens duomenis, kaip demografiniai duomenys, duomenis apie santykius su „Swedbank“ statusą, duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis, duomenis, surinktus naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, duomenis apie banko sąskaitą, duomenis apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą Paslaugomis, finansinius duomenis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Vykdyti Jaunimo programą, smulkaus verslo stiprinimo projektą
„Kiekvienas gali“, kitas programas, įskaitant teikti susijusias Paslaugas, organizuoti renginius kampanijas programų nariams
Sutarties vykdymas Duomenų tvarkytojas, teikiantis interneto platformų paslaugas
Vykdyti Klientų lojalumo programas, įskaitant įtraukti ir pašalinti iš programos, teikti susijusias Paslaugas ir taikyti specialias aptarnavimo sąlygas Teisėtas interesas didinti Klientų lojalumą
Sutarties vykdymas
 

5.8.6. Akcijos ir kampanijos

Mes tvarkome Asmens duomenis siekdami organizuoti ir vykdyti akcijas ir kampanijas. Tai apima Kliento įtraukimą, kuris atitinka dalyvavimo akcijoje ir kampanijoje sąlygas, į tokią akciją ar kampaniją.

Asmens duomenys tvarkomi pirmiau nurodytu tikslu, jei Klientas neprieštaravo dėl tokio tvarkymo, kai jis grindžiamas teisėtu interesu, arba, jei Klientas patvirtino dalyvavimo akcijoje ar kampanijoje sąlygas ir tokiu būdu sutiko dalyvauti. Klientas turi teisę prašyti būti pašalintas iš akcijos ar kampanijos dalyvių sąrašo ir toks reikalavimas bus įgyvendintas per 5 dienas.

Siekdami organizuoti akcijas, žaidimus, kampanijas ir renginius Klientams, mes tvarkome duomenis apie banko sąskaitą, duomenis, susijusius su profesija, finansinius duomenis, kontaktinius duomenis, duomenis apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą Paslaugomis, demografinius duomenis, duomenis apie šeimą, asmens tapatybės duomenis, duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Organizuoti ir vykdyti akcijas, žaidimus, kampanijas ir renginius Klientams Teisėtas interesas didinti „Swedbank“ paslaugų žinomumą
Sutarties vykdymas
„Swedbank“ partneriai – Duomenų tvarkytojai (medijų ir kūrybinės įmonės)

Kodėl tvarkome Asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymas būtinas, siekiant užtikrinti Paslaugų kokybę, apsaugoti Kliento ir „Swedbank“ interesus, nagrinėti Klientų skundus ir užtikrinti Taikomų teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu mes įrašome pokalbius telefonu ir garsą per vaizdo pokalbius. Taip pat Paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu ir siekdama nagrinėti Klientų skundus, „Swedbank“ tvarko asmens duomenis, susijusius su rašytine korespondencija.

„Swedbank“ tvarko Asmens duomenis, kai įrašo pokalbius telefonu ir garsą per vaizdo pokalbius, siekdama gerinti Paslaugų kokybę ir apsaugoti Kliento ir „Swedbank“ interesus. Šiuo tikslu pokalbiai telefonu ir garsas per vaizdo pokalbius įrašomi, jei Klientas tam duoda sutikimą.

Be to, siekdami gerinti Paslaugų kokybę, grįsdami „Swedbank“ teisėtu interesu, mes tvarkome Asmens duomenis, susijusius su rašytine korespondencija, gauta el. paštu, interneto banko žinute ar pateikta pokalbių lange interneto banke. Taip pat tvarkome Asmens duomenis, kai nagrinėjame ir atsakome į Klientų skundus, ir toks tvarkymas grindžiamas teisinės prievolės vykdymu.

Pirmiau nurodytais tikslais tvarkomų Jūsų Asmens duomenų kategorijos priklauso nuo Jums teikiamų Paslaugų ir (ar) Jūsų pateikto skundo ar kitokio kreipimosi.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Užtikrinti Paslaugų kokybę, apsaugoti Kliento ir „Swedbank“ interesus (pokalbių telefonu ir garso vaizdo pokalbių metu įrašymas) Sutikimas „Swedbank“ grupės įmonės
Duomenų tvarkytojas, teikiantis skambinimo / skambučių centro paslaugas
Užtikrinti Paslaugų kokybę, apsaugoti Kliento ir „Swedbank“ interesus (rašytinės korespondencijos tvarkymas) Teisėtas interesas užtikrinti aptarnavimo kokybės standartą tvarkant rašytinę korespondenciją ir užtikrinti Paslaugų kokybę „Swedbank“ grupės įmonės
Nagrinėti Klientų skundus Teisinės prievolės vykdymas Swedbank“ grupės įmonės

Kodėl tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Asmens duomenis siekdami konsultuoti ir teikti Klientui informaciją dėl jo naudojamų Paslaugų.

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kai aptarnaujame Jus „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinyje ar kitose „Swedbank“ Paslaugų teikimo vietose, kai Jūs susisiekiate su mumis telefonu, naudojatės pokalbių langu internete, el. paštu ar kitu būdu. Jūsų Asmens duomenys, tokie kaip kontaktiniai duomenys, perduodami „Swedbank“ grupės įmonėms, veikiančioms Lietuvoje, siekiant užtikrinti, kad šie Jūsų Asmens duomenys būtų aktualūs.

Tais atvejis, kai užsiregistruojate vizitui „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinyje, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis siekdami nustatyti Jūsų tapatybę, užtikrinti sėkmingą vizito dėl konsultacijos registraciją Jūsų pasirinktu laiku ir pasirengti suteikti Jūsų pageidaujamas Paslaugas.

Mes tvarkome „Swedbank“ turimus Jūsų Asmens duomenis, tokius kaip finansiniai duomenys, siekdami suteikti Jūsų pageidaujamą konsultaciją dėl Paslaugų. Šiuo tikslu Jūsų Asmens duomenys gali būti gaunami iš kitų „Swedbank“ grupės įmonių, veikiančių Lietuvoje.

Kai mes teikiame Jums informaciją ir bendraujame su Jumis telefonu, naudodamiesi pokalbių internete langu, el. paštu ar kitais būdais, siekdami užtikrinti Paslaugų suteikimą ar vykdyti Taikomų teisės aktų reikalavimus, turime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, tokius kaip kontaktiniai duomenys, informacija apie pageidaujamas ir (ar) suteiktas Paslaugas ir esamų sutarčių vykdymą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Užregistruoti Klientą vizitui į „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinį Sutarties vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės
Suteikti Klientui konsultaciją ir patarimus atsižvelgiant į Kliento finansinę situaciją, naudojamas Paslaugas ir ateities planus Teisėtas interesas užtikrinti aptarnavimo kokybės standartą tvarkant rašytinę korespondenciją ir užtikrinti Paslaugų kokybę „Swedbank“ grupės įmonės
Teikti Klientui informaciją ir vykdyti komunikaciją su Klientu Sutarties vykdymas
Teisinės prievolės vykdymas
„Swedbank“ grupės įmonės

Kodėl tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Asmens duomenis siekdami valdyti riziką, užtikrinti, kad „Swedbank“ veiktų saugiai ir patikimai ir laikydamiesi Taikomų teisės aktų reikalavimų.

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Asmens duomenis siekdami vykdyti Taikomų teisės aktų nustatytas prievoles rizikos valdymo, kapitalo pakankamumo, sukčiavimo prevencijos, incidentų valdymo ir kitose srityse. Mes atskleidžiame Asmens duomenis Duomenų gavėjams, tokiems kaip valdžios institucijos, kai tai būtina pagal Taikomų teisės aktų reikalavimus ir ginant „Swedbank“ teisėtus interesus.

Patikimas rizikos valdymas yra dalis Taikomų teisės aktų reikalavimų, kurių mes privalome laikytis tam, kad galėtume teikti Jums Paslaugas, užtikrinti saugią bankininkystę ar apsaugoti Jūsų lėšas nuo sukčių. Mes orientuojamos į mažos rizikos veiklą, nes tai yra pagrindas kurti pasitikėjimą ir suteikti Jums didelę vertę ilgalaikėje perspektyvoje.

Siekdami užtikrinti teisinių prievolių rizikos valdymo srityje vykdymą, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais atvejais:

 • vertinant ir valdant kredito riziką, likvidumo riziką, rinkos riziką ir sandorio šalies riziką;
 • vykdant kapitalo reikalavimus;
 • sprendžiant incidentus, kurie gali turėti įtakos mūsų pagrindiniams veiklos procesams, būtiniems Paslaugų suteikimui, taip pat nagrinėjant Asmens duomenų saugumo pažeidimus, kurie susiję su Jūsų privatumu;
 • nustatant, tiriant ir pranešant apie įtartinus sandorių ir piktnaudžiavimo rinka atvejus;
 • siekiant užkristi kelią sukčiavimui, nustatyti ir tirti galimus sukčiavimo atvejus vykdant operacijų, įskaitant operacijų mokėjimo kortelėmis, stebėseną ir veiklos, kuri yra galimas sukčiavimo atvejis, peržiūrą, įvertinimą ir priemonių taikymą;
 • vykdant įstatymų, vidaus taisyklių ir kitų teisės aktų užtikrinimo stebėseną;
 • užtikrinant verslo tęstinumą ir krizinių situaciją valdymą;
 • teikiant informaciją priežiūros ir kitoms valstybės institucijoms, įskaitant privalomą reguliarų informacijos teikimą ir informacijos pagal atskirą reikalavimą pateikimą, vykdant prievolę pranešti valdžios institucijoms apie Kliento veiklą, įtariamą piktnaudžiavimu rinka, bendradarbiaujant su valdžios institucijomis joms vykdant priežiūros funkcijas ir patikrinimus;
 • bendradarbiaujant su išorės auditoriais ir jiems teikiant informaciją.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Vykdyti Taikomų teisės aktų nustatytas prievoles, susijusias su kredito, likvidumo rizikos valdymu, incidentų valdymu ir sprendimu Teisinės prievolės vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės
Vykdyti sukčiavimo prevenciją Teisinės prievolės vykdymas
Teisėtas interesas užtikrinti patikimą ir saugią „Swedbank“ veiklą
„Swedbank“ grupės įmonės
Teikti privalomą informaciją valdžios institucijoms ir užtikrinti bendradarbiavimą Teisinės prievolės vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės
Valdžios institucijos ir kiti asmenys, vykdantys jiems įstatymų pavestas funkcijas
Užtikrinti kapitalo pakankamumo reikalavimus ir vykdyti analizę Teisinės prievolės vykdymas  

Kodėl tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Asmens duomenis siekdami palaikyti, plėsti, vertinti ir tobulinti „Swedbank“ veiklą, Paslaugas ir Kliento patirtį, taip pat ginti mūsų teisėtus interesus.

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Mes turime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai vykdome tokią veiklą, kaip dokumentų valdymas ir archyvavimas, atliekame analizę ir testavimą, siekdami užtikrinti informacinių technologijų sprendimų saugumą ir atitiktį tam, kad būtų laikomasi Taikomų teisės aktų arba siekiant mūsų teisėto intereso.

Mes vykdome tam tikrą administracinę veiklą, kad užtikrintume savo verslo veiklos efektyvumą ir tinkamumą. Pavyzdžiui, mes turime pareigą tvarkyti buhalterinę apskaitą. To dalis yra Jūsų Asmens duomenų – Jūsų asmens tapatybės, duomenų apie banko sąskaitą, kontaktinių duomenų, demografinių duomenų, tvarkymas, kai mes išrašome sąskaitą faktūrą.

Asmens duomenis tvarkyti būtina ir veiklai, kuri susijusi su mūsų pagrindine veikla, – Paslaugų teikimu. Tai apima, pavyzdžiui, dokumentų valdymą ir archyvavimą, įskaitant popierinių dokumentų ir skaitmeninės informacijos saugojimą, grindžiant teisinės prievolės vykdymu arba mūsų teisėtais interesais.

Mūsų teisėtas interesas yra palaikyti, plėsti, vertinti ir tobulinti mūsų veiklą ir Paslaugas, gerinti Kliento patirtį. Ši veikla apimą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kai siekiame administruoti mūsų interneto tinklalapį, testavimo vykdymą, kai siekiame užtikrinti Paslaugų kokybę, vystomų informacinių technologijų sprendimų saugumą ir atitiktį ar valdome įvykusius incidentus. Kiekvienu atveju Asmens duomenų tvarkymas apribojamas atsižvelgiant į jo būtinumą konkrečiu atveju, įskaitant Asmens duomenų ir Duomenų subjektų kategorijas.

Mes taip pat tvarkome Asmens duomenis siekdami pareikšti, vykdyti, ginti teisinius reikalavimus. Paprastai toks Asmens duomenų tvarkymas apsiriboja informacijos saugojimu galimų reikalavimų atvejams nagrinėti. Kai mums reikia ginti savo teises arba kai pateiktas reikalavimas, yra tvarkoma informacija, kuri aktuali konkrečiam atvejui. Atsižvelgiant į situaciją, tai gali apimti informacijos perdavimą kitoms „Swedbank“ grupės įmonėms, valdžios institucijoms (kaip finansų priežiūros institucija), teisminėms ir neteisminėms ginčų sprendimo institucijoms siekiant išspręsti ginčą, ir teisines paslaugas teikiančioms įmonėms ir asmenims.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Vykdyti teisines prievoles, tokias kaip buhalterinės apskaitos tvarkymas mokesčių administravimo srityse Teisinės prievolės vykdymas „Swedbank“ grupės įmonės
Užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą ir informacijos apsaugą, teikti Paslaugas, palaikyti, plėsti, vertinti ir tobulinti „Swedbank“ veiklą Teisėtas interesas palaikyti, plėsti, vertinti ir tobulinti „Swedbank“ veiklą, Paslaugas ir Kliento patirtį Telekomunikacijų paslaugų teikėjai
Duomenų tvarkytojai, teikiantys IT, prieglobos, debesų kompiuterijos archyvavimo paslaugas
Pašto ir siuntų pristatymo paslaugų teikėjai
Pareikšti, vykdyti, ginti teisinius reikalavimus Teisėtas interesas užtikrinti atsakymo į galimą reikalavimą pateikimą ir apginti poziciją ginčo atveju
Teisinės prievolės vykdymas
„Swedbank“ grupės įmonės
Duomenų tvarkytojai, teikiantys IT, prieglobos, debesų kompiuterijos archyvavimo paslaugas
Pašto ir siuntų pristatymo paslaugų teikėjai

Kodėl tvarkome Asmens duomenis. Mes tvarkome Duomenų subjektų, susijusių su Verslo klientais, Asmens duomenis, siekdami sudaryti ir administruoti sutartis su Verslo klientais, palaikyti ryšius su jais, suteikti Paslaugas ir užtikrinti Taikomų teisės aktų reikalavimus.

Šiuose Principuose sąvoka „Klientas“ taip pat apima visus fizinius asmenis, kurių Asmens duomenis mes tvarkome ir kurie yra susiję su Verslo klientu.

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų, Verslo klientų, taip pat iš viešųjų registrų ir yra reguliariai atnaujinami. Asmens duomenys yra teikiami Duomenų gavėjams siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį su Verslo klientu ir užtikrinti Taikomų teisės aktų laikymąsi.

Kai Jūs atstovaujate Verslo klientui, mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis grįsdami teisėtu interesu sudaryti ir vykdyti tarp Verslo kliento ir mūsų sudarytą sutartį. Toks tvarkymas apimtų komunikacijos su Verslo kliento atstovu ar asmeniu ryšiams vykdymą ir aktualios informacijos apie vadovus ir įgaliotus atstovus saugojimą. Tai padeda užtikrinti, kad tik asmuo, turintis tam įgaliojimus, galėtų pasirašyti sutartį, vykdyti mokėjimo operacijas, pateikti dokumentus ir gautų prieigą prie informacijos ar atliktų kitus būtinus veiksmus Verslo kliento vardu. Daugiau informacijos apie Asmens duomenų tvarkymą konkrečios Paslaugos atveju galite rasti Principų skyriuje skirtame tokiai Paslaugai.

Pirmiau nurodytais tikslais tvarkomų Asmens duomenų kategorijos apima asmens tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, duomenis, susijusius su profesija, duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis, duomenis, susijusius su Kliento patikimumu ir veiklos vertinimu, demografinius duomenis, finansinius duomenis, duomenis, gautus ir (arba) sukurtus vykdant Taikomų teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Sudaryti ir vykdyti sutartis su Verslo klientu, vykdyti komunikaciją Verslo klientui Teisėtas interesas palaikyti dalykinius santykius su Verslo klientu „Swedbank“ grupės įmonės

Kodėl tvarkome Asmens duomenis. Siekiame užtikrinti „Swedbank“ darbuotojų ir lankytojų saugumą bei turto apsaugą.

Kaip tvarkome Asmens duomenis. Kaip vieną iš „Swedbank“ įgyvendinamų asmenų ir turto apsaugos priemonių, „Swedbank“, grįsdama teisėtu interesu, atlieka vaizdo stebėjimą ir (ar) garso įrašymą „Swedbank“ patalpose ir bankomatų įrengimo vietose. Vietos, kuriose atliekamas vaizdo stebėjimas, yra pažymėtos specialiais ženklais.

„Swedbank“ vykdant vaizdo stebėjimą, „Swedbank“ tvarkomi Asmens duomenys apima Kliento veido atvaizdą ir vaizdo įrašą. Kai „Swedbank“ vykdo vaizdo stebėjimą klientų aptarnavimo padaliniuose, Asmens duomenys gali apimti veido atvaizdą, vaizdo įrašą ir garso įrašą.

„Swedbank“ atliekamas Asmens duomenų tvarkymas vykdant garso / vaizdo stebėjimą ir įrašymą yra grindžiamas teisėtu interesu užtikrinti „Swedbank“ darbuotojų ir lankytojų saugumą bei turto ir patalpų apsaugą. Vaizdo ir (ar) garso įrašų informacija gali būti teikiama Duomenų gavėjams, kai tai reikalinga neteisėtoms veikoms ištirti, arba Duomenų gavėjui, kuris prižiūri ir tvarko vaizdo stebėjimo įrangą „Swedbank“ vardu.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos
Užtikrinti „Swedbank“ darbuotojų ir lankytojų saugumą ir turto apsaugą (vaizdo stebėjimas ir (ar) garso įrašymas) Teisėtas interesas užtikrinti „Swedbank“ darbuotojų ir lankytojų saugumą bei patalpų ir turto apsaugą „Swedbank“ grupės įmonės
Duomenų tvarkytojai, prižiūrintys ir tvarkantys vaizdo stebėjimo įrangą
Valdžios institucijos neteisėtų veikų tyrimo atveju

Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias jam Duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų garantuojamas teises, susijusias su jo Asmens duomenų tvarkymu:

 • gauti informaciją apie tai, ar „Swedbank“ tvarko jo Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
 • reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • reikalauti ištrinti jo Asmens duomenis;
 • apriboti jo Asmens duomenų tvarkymą;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, kai Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas „Swedbank“ teisėtu interesu;
 • gauti jo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar įprastu kompiuterio skaitomu formatu ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis;
 • nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, ir yra leidžiamas pagal Taikomus teisės aktus arba Klientas tam yra davęs aiškų sutikimą.

„Swedbank“ užtikrina Klientui nuotolinę ir tiesioginę prieigą interneto banke prie didžiosios dalies „Swedbank“ tvarkomų Kliento Asmens duomenų.

Atsižvelgiant į tai, kad „Swedbank“ tvarko didelį kiekį informacijos, siekdama įvykdyti Duomenų subjekto prašymą kiek galima tiksliau, „Swedbank“ gali paprašyti Kliento patikslinti informaciją, operacijas ar laikotarpį, kurie susiję su duomenų subjekto prašymu.

Klientas Duomenų subjekto teises gali įgyvendinti pateikęs „Swedbank“ identifikuotą asmens prašymą interneto banke ar klientų aptarnavimo padalinyje, paskambinęs į konsultacijų centrą ar pateikęs prašymą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu. Atsakymas į duomenų subjekto paklausimą bus pateiktas ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo (kai būtina, šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais).

Klientas gali pakeisti arba atnaujinti Asmens duomenis, valdyti nustatymus (sutikimus ir leidimus dėl Asmens duomenų tvarkymo) interneto banke, mobiliojoje programėlėje, klientų aptarnavimo padalinyje ar paskambinęs į konsultacijų centrą.

Klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas yra www.vdai.lrv.lt, jei Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

Klientas turi teisę kreiptis į „Swedbank“, siekdamas pateikti užklausas, atšaukti duotus sutikimus, pateikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

„Swedbank“ kontaktiniai duomenys skelbiami „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt. Klientas gali susisiekti su paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu elektroniniu paštu: duomenuapsauga@swedbank.lt.

„Swedbank“ turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Principus, Klientus apie tai informavusi „Swedbank“ interneto svetainėje, interneto banko žinute, trumpąja žinute ar el. laišku ne vėliau nei prieš vieną mėnesį iki pakeitimų įsigaliojimų, nebent pakeitimai būtini siekiant užtikrinti Taikomų teisės aktų laikymąsi.

Principai parengti lietuvių kalba ir išversti į anglų bei rusų kalbas. Esant ginčams dėl teksto kalbos aiškinimo, pirmenybė teikiama Principų tekstui lietuvių kalba. Principai įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d., o jų naujausia versija pateikiama „Swedbank“ klientų aptarnavimo padaliniuose ir skelbiama „Swedbank“ interneto svetainėje www.swedbank.lt.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.