Pinigų plovimo prevencija ir tarptautinės sankcijos

1. Kas yra pinigų plovimas?

Pinigų plovimas yra veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar kitą turtą arba nuslėpti jų kilmę. Šiuos veiksmus dažniausiai atlieka narkotikų prekeiviai, organizuoti nusikaltėliai, teroristai, elektroninėje erdvėje veikiantys nusikaltėliai, mokesčių grobstytojai, kontrabandininkai, korumpuoti valdininkai ir su jais susiję ar kiti asmenys.

Pinigų plovimo prevencija – atitinkamų priemonių įgyvendinimas, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui.

2. Principas „Pažink savo klientą“

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, nustatantis, kokių prevencinių priemonių ir kada privalo imtis bankai ir kiti subjektai, kad užkirstų kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui bei tam tikrais atvejais įpareigojantis banką nustatyti kliento tapatybę, ir su juo susiję poįstatyminiai aktai, įskaitant Lietuvos banko valdybos 2015-02-12 nutarimu Nr. 03-17 patvirtinti nurodymai („Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui“), bankui numato pareigą savo klientų atžvilgiu įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“, nes bankams būtina:

 • Žinoti, kokia veikla klientas verčiasi (koks jo verslo pobūdis), analizuoti jo veiklą,
 • Žinoti, kas yra kliento naudos gavėjai, t.y. fiziniai asmenys, kurių interesais ar naudai vykdomi sandoriai (įmonės tikrasis naudos gavėjas taip pat nustatomas iki fizinio (-ių) asmens (-enų), nepriklausomai nuo kontroliuojančių įmonių skaičiaus),
 • vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų kredito įstaigos turimas žinias apie klientą, jo verslą (jo rūšis, verslo partnerius, veiklos teritoriją ir pan.) ir rizikos pobūdį,
 • suprasti kliento piniginių lėšų šaltinį (kilmę).

Bankas taip pat turi užtikrinti, kad atliekant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos vertinimą būtų vadovaujamasi naujausia ir tikslia informacija, todėl privalo nuolat peržiūrėti ir atnaujinti duomenis apie kliento ir naudos gavėjo tapatybę bei kliento veiklos sritis. Ši nuostata taikoma ne tik naujiems, bet ir jau esamiems bankų klientams. Apie pasikeitusius bet kokius duomenis klientas privalo pranešti bankui.

Užmegzdamas dalykinius santykius su banku klientas privalo užpildyti atitinkamai fizinio ar juridinio asmens deklaraciją. Šios deklaracijos pildymas taip pat privalomas atnaujinant informaciją apie klientą.

Bankas užtikrina, kad Kliento pateiktą informaciją, duomenis, susijusius su jų tarpusavio dalykiniais santykiais, saugo kaip ir bet kokią kitą banko paslaptį sudarančią informaciją.

Su išsamia informacija apie teisės aktus, reglamentuojančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, galima susipažinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje internete. Be to, visi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai yra viešai skelbiami interneto tinklalapyje.

3. Informacijos perdavimas trečiosioms šalims

Pagal teisės aktų reikalavimus Lietuvoje veikiantys bankai privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) apie klientus, kurie gali būti potencialūs mokesčių mokėtojai užsienio valstybėse. Šią prievolę nustato tokie teisės aktai:

 • Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktas (angl. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)). Aktas taikomas pagal Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau - JAV) sutartį, kurioje reikalaujama, kad Lietuvos Respublikos finansų įstaigos pateiktų informaciją apie klientus, kurie yra JAV mokesčių mokėtojai;
 • Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2015-09-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.1017 ir kiti poįstatyminiai teisės aktai.

Galimi JAV mokesčių mokėtojai

Nuo 2014-07-01 Lietuvoje taikomi FATCA reikalavimai, pagal kuriuos visi Lietuvoje veikiantys bankai privalo nustatyti galimus JAV mokesčių mokėtojus ir informaciją apie tokius klientus perduoti VMI. VMI šią informaciją turi perduoti JAV mokesčių valdybai (angl. IRS - Internal Revenue Service).

Galimais JAV mokesčių mokėtojais yra laikomi:

 • JAV piliečiai;
 • Asmenys, turintys leidimą gyventi JAV arba „Žaliąją kortelę";
 • Asmenys, kurie tam tikrą laiką gyvena JAV (išskyrus kai kurias išimtis);
 • Asmenys, atitinkantys kitus FATCA akte nurodytus požymius.

Ką turite daryti, jei esate JAV mokesčių mokėtojas?

Prašome užpildyti Kliento klausimynas fiziniams asmenims interneto banke ir nurodyti JAV Mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (TIN), kurį Jums suteikė IRS.

Kokiais atvejais informaciją turi pateikti įmonės?

Jeigu bent vienas įmonės tikrasis savininkas (asmuo, kuriam priklauso arba kuris kokiu nors kitu būdu kontroliuoja ne mažiau kaip 25% įmonės kapitalo) yra JAV mokesčių mokėtojas arba pilietis, įmonė turi pateikti informaciją apie jo gyvenamąją vietą ir pilietybę, užpildant Juridinio asmens deklaraciją interneto banke.

Daugiau informacijos rasite čia:

Galimi kitų valstybių mokesčių mokėtojai

Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. - Common Reporting Standard, toliau - CRS) reglamentuoja keitimąsi mokesčių informacija tarp CRS besivadovaujančių valstybių (jų sąrašą rasite čia). Lietuvoje veikiantys bankai nuo 2017 m. yra įpareigoti teikti VMI informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis, kurie yra galimi CRS valstybių mokesčių mokėtojai. VMI šią informaciją perduoda atitinkamų valstybių mokesčių institucijomis.

Ką turite daryti, jei esate CRS valstybių mokesčių mokėtojas?

Prašome užpildyti Kliento klausimynas fiziniams asmenims „Swedbank" interneto banke. Pildydami nurodykite mokesčių mokėjimo valstybę, joje suteiktą mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį bei kitą prašomą informaciją.

Kokiais atvejais informaciją turi pateikti įmonės?

Jeigu įmonė yra kitos valstybės rezidentė mokesčių tikslais, prašome užpildyti Juridinio asmens deklaraciją „Swedbank" interneto banke ir nurodyti mokesčių mokėjimo valstybę, mokesčių mokėtojo kodą ir kitą prašomą informaciją.

Daugiau informacijos rasite čia:

4. Tarptautinės sankcijos: apribojimai (draudimai) atliekant mokėjimo pavedimus ir teroristų bei kitų sankcionuojamų subjektų tarptautiniai sąrašai

Tarptautinės sankcijos – tai nekarinio poveikio ribojančios priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai veiklai (terorizmas, narkotikų prekyba) ar politikai bei užtikrinti tarptautinę taiką, saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms.

Įgyvendindama tarptautines sankcijas bei paisydama savo klientų interesų ir siekdamas apsaugoti jų lėšas, „Swedbank“, AB kaip „Swedbank“ Grupės bankas, vadovaujasi Europos Sąjungos (toliau – ES) ir JAV Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro (angl. Office of Foreign Assets Control, toliau – OFAC) ir kitomis paskelbtomis sankcijomis. Sankcijos nurodytiems subjektams taikomos sankcijas skelbiančių organizacijų nustatytomis apimtimis.

Banko įgyvendinamos sankcijos yra dvejopo pobūdžio: jomis gali būti draudžiami bet kokie santykiai (prekybiniai, finansiniai) su sankcionuotu subjektu arba sankcijomis gali būti ribojami tik tam tikri konkretūs sandoriai (pvz. tam tikrų prekių eksportas), sankcijos gali būti taikomos tik tam tikriems regionams ir pan.

4.1. Sankcijų, kuriomis draudžiami bet kokie dalykiniai santykiai su sankcionuotais subjektais, taikymas

Bankas neužmezga ir nepalaiko dalykinių santykių su subjektais (fiziniais ir juridiniais asmenimis) bei nevykdo mokėjimo pavedimų šiais atvejais:

 • Kai subjektams taikomos Europos Sąjungos (ES) finansinės sankcijos (lėšų arba ekonominių išteklių užšaldymas, finansinių sandorių uždraudimai)
  Informacija apie asmenis, kuriems taikomos ES finansinės sankcijos rasite čia.
 • Kai subjektai yra įtraukiami į JAV OFAC administruojamą Specially Designated Nationals List (SDN)* sąrašą arba subjektai nėra įtraukti į šį sąrašą, bet yra susiję su kitais į SDN sąrašą įtrauktais asmenimis, tai yra, kurie nuosavybės teise priklauso arba kuriuos kontroliuoja į OFAC SDN sankcijų sąrašus įtraukti asmenys.
  JAV OFAC SDN sąrašą rasite čia.
  * Specially Designated Nationals (SDN) – OFAC skelbiamas „Ypatingų kategorijų piliečių“ sąrašas. Subjektų, įtrauktų į šį sąrašą, lėšos yra užšaldomos ir bet kokių operacijų vykdymas su šiais subjektais yra draudžiamas.

4.2. Teritorinių bei sektorinių sankcijų taikymas

Bankas, taikydamas teritorines (pvz. sankcionuojama tam tikrų regionų / teritorijų veikla) bei sektorines sankcijas (pvz. sankcionuojamos tam tikros ekonominės veiklos sritys (tam tikrų prekių paslaugų importas / eksportas, draudimas prekiauti tam tikrų subjektų išleistomis finansinėmis priemonėmis)), gali sustabdyti kliento mokėjimo pervedimą, siekdamas išsiaiškinti, ar konkretus mokėjimo pervedimas nėra susijęs su sankcionuotais regionais, prekių grupėmis ir pan. Tokiais atvejais mokėjimo pervedimo įvykdymas gali užtrukti ilgiau, nes bankas gali paprašyti kliento pateikti daugiau informacijos apie mokėjimo pervedimo aplinkybes bei atlikti vidinius patikros veiksmus.

SVARBU:
 • Atkreiptinas dėmesys, kad aukščiau minėtas sankcijas įgyvendina ir bankai korespondentai, todėl mokėjimo pervedimų vykdymas gali užtrukti ir dėl bankų korespondentų taikomų ribojamųjų priemonių.
 • Siekdamas sklandesnio tarptautinių mokėjimo pervedimų vykdymo, Bankas pataria klientams mokėjimo pervedimo detalėse nurodyti aiškią atsiskaitymo paskirtį anglų kalba (už kokias prekės ir/ar paslaugas atsiskaitoma, neapsiribojant vien sutarties nurodymu).
 • Bankas, atsižvelgdamas į bankų korespondentų reikalavimus, pataria klientams mokėjimo pavedimuose į Rusiją ir Ukrainą nurodyti pilną gavėjo adresą, o gaunamuose pavedimuose iš Rusijos ir Ukrainos – pilną siuntėjo adresą. Pilnas adresas minėtais atvejais yra gatvė, miestas ir šalis. Jeigu pilnas adresas nenurodytas kaip reikalaujama arba bankas turi pagrindo manyti, kad nurodytas neteisingas adresas, arba adresas yra sąmoningai pakeistas, bankas gali atsisakyti vykdyti mokėjimo pavedimą. Šis sprendimas yra priimtas siekiant apsaugoti banko klientų interesus dėl taikomų tarptautinių sankcijų.

5. Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys.

Jei klientas, jo artimieji šeimos nariai (sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau - sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai, vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai) ar jo artimi pagalbininkai (fizinis asmuo, kuris su politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos politiškai pažeidžiamam (paveikiamam) asmeniui , naudos gavėjas), šiuo metu eina arba paskutinius 12 mėnesių ėjo žemiau išvardintas svarbias viešąsias pareigas bet kuriose valstybėse ir / arba tarptautinėse institucijose, bankas turi vykdyti sustiprintą tokio kliento dalykinių santykių / piniginių operacijų stebėseną.
Politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis laikomi:

 • Valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
 • Parlamento narys;
 • Aukščiausiųjų Teismų, Konstitucinių Teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;
 • Savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
 • Aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;
 • Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
 • Valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau nei ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys;
 • Savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys;
 • Tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
 • Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

6. Klientui atsisakius pateikti informaciją arba pateikus neteisingą informaciją

Jeigu Klientas nepateikia, vengia pateikti banko prašomą informaciją arba jo pateikta informacija yra nepakankamai išsami, bankas nevykdo arba sustabdo kliento operacijų ar sandorių vykdymą, kadangi to nedarydamas, pažeistų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimų vykdymą. Be to, bankas, negavęs reikiamos informacijos iš kliento, gali nutraukti dalykinius santykius su juo. Jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, galima daryti prielaidą, kad yra vykdomos įtartinos piniginės operacijos, bankas privalo informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Jei bankas nesilaiko teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, minėtoji Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba gali imtis sankcijų, o užsienio valstybės gali rekomenduoti savo kredito įstaigoms nutraukti santykius su tuo banku.

Atkreipiame dėmesį, kad „Swedbank“, AB savo veikloje vadovaujasi griežtomis etikos ir moralės normomis ir dirba su tais klientais, kurių lėšos ir turtas yra pagrįsti, o jų teisėtumas nekelia abejonių bei kurių sąskaitose banke vykstančių piniginių operacijų piniginių lėšų kilmė nėra susijusi su nusikalstama (neteisėta) veikla arba šiomis operacijomis nesiekiama nuslėpti minimų lėšų kilmę. Bankas vykdo ir netyčinės bei netiesioginės nusikalstamos veiklos prevenciją.

7. Kontrolė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, kontroliuoja bankų ir jų klientų santykius. Be to, banko prevencijos procedūrų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams, prižiūri ir tikrina Lietuvos bankas bei nepriklausomi auditoriai.

8. Naudingos nuorodos ir banko skelbta aktuali informacija pinigų plovimo prevencijos klausimais

8.1. Nuorodos

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Daugiau informacijos galite rasti čia.

8.2. Skelbta informacija

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.