Ką reikia žinoti, jei buvote „Danske“ pensijų fondų dalyvis?

Informacija dėl „Danske“ II pakopos pensijų fondų prijungimo

Siekiant užtikrinti pensijų fondų dalyviams paprastesnį ir aiškesnį „Swedbank investicijų valdymas“, UAB valdomų fondų pasirinkimą, 2017 03 23 buvo sėkmingai sujungti šie vienodos investavimo strategijos bei rizikos II pakopos pensijų fondai:

 • „Danske pensija 50“ prijungtas prie fondo „Pensija 3“;
 • „Danske pensija 100“ prijungtas prie fondo „Pensija 5“.

Šiame puslapyje galite:


Pensijų kaupimo klausimais Jus konsultuoja „Swedbank“

 • „Swedbank“ padaliniuose galite gauti Jums rūpimos informacijos, keisti pensijų fondą ar bendrovę, pateikti dokumentus išmokoms.
 • Paskambinę „Swedbank“ telefonu 1884 galite pasikonsultuoti bendraisiais pensijų kaupimo klausimais. O jei naudojatės „Swedbank“ interneto banku, galite ten pažiūrėti informaciją, susisijusią su Jūsų asmenine pensijų kaupimo situacija.

Įmokų mokėjimas

 • II pakopos pensija. „SoDra“ į Jūsų asmeninę pensijų fondų sąskaitą ir toliau perveda II pakopos įmokas.
 • III pakopos pensija. Įmokas reikia pervesti į sąskaitą, esančią „Swedbank“: LT737300010149015380. Jei įmokas mokate periodiniu mokėjimu, Jums reikia sudaryti naują periodinių mokėjimų sutartį, o ankstesnio mokėjimo sutartį nutraukti. Jeigu įmokas už Jus moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, informuokite juos apie pasikeitimus. Primename, kad mokėjimo paskirtyje nurodytumėte savo asmens kodą, o mokėdami į kito asmens III pakopos pensijų kaupimo sutartį – jo asmens kodą ir pensijų kaupimo sutarties numerį.

Pensijų fondų rezultatai

 • Kasdien atnaujinamus fondų rezultatus matysite „Swedbank“ tinklalapyje.
 • „Danske eBanke“ pensijų fondų informacija neskelbiama.
 • Informaciją apie Jūsų asmeninėje II pakopos pensijų fondo sąskaitoje sukauptas lėšas, vienetų skaičių bei gautas įmokas galite realiuoju laiku stebėti „Swedbank“ interneto banke. Interneto banke teikiame ir III pakopos asmeninės pensijų sąskaitos duomenis: turimą vienetų kiekį, vieneto vertę bei sukauptą sumą.

Pensijų fondų pranešimai

 • Siunčiami paštu arba „Swedbank“ interneto banko žinute, priklausomai nuo to, kokį informacijos gavimo būdą Jūs buvote pasirinkę sudarydami „Danske“ pensijų fondų sutartį.
 • Jei buvote pasirinkę pranešimų pateikimą el. paštu, nuo šiol pranešimus gausite „Swedbank“ interneto banke, o jei juo nesinaudojate – paprastu paštu.
 • Pranešimų gavimo būdą galite pasikeisti „Swedbank“ interneto banke arba atvykę į bet kurį „Swedbank“ padalinį.

Rekomendacijos klientams

Jei nesinaudojate „Swedbank“ interneto banku, rekomenduojame kreiptis į bet kurį „Swedbank“ padalinį dėl „Swedbank“ interneto banko prieigos suteikimo, kuris leis gauti informaciją apie Jūsų pensijų sąskaitą/as. Taip pat rekomenduojame atsinaujinti savo kontaktinius duomenis atvykus į artimiausią „Swedbank“ padalinį.

Kita svarbi informacija

Danske Bank A/S“ ir „Swedbank investicijų valdymas“, UAB pasirašė sutartį dėl Lietuvos pensijų fondų valdymo įmonės UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ 100 proc. akcijų perleidimo. Lietuvos bankui paskelbus, kad šiam sandoriui neprieštarauja, akcijų perleidimas įvyko 2016 m. liepos 15 d.

Tai reiškia, kad „Danske Capital investicijų valdymas“ tapo „Swedbank“ grupės dukterine bendrove kartu su šiais II ir III pakopos „Danske“ pensijų fondais: „Konservatyvaus valdymo Danske pensija”, „Danske pensija 50“, „Danske pensija 100“, „Danske pensija plius“. 2016 m. lapkričio 28 d. minėtų fondų valdymo įmone tapo „Swedbank investicijų valdymas“, UAB.

Nuo 2016 m. rugpjūčio 24 d. pasikeitė depozitoriumas (bankas, kuris saugo pensijų turtą, kad turtas būtų saugiai atskirtas nuo pensijų valdymo įmonės turto) iš „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas į „Swedbank“, AB.

Akcininko ir depozitoriumo pasikeitimas Jums nieko nekainavo, pensijų fondų lėšoms tai įtakos neturėjo. Visą informaciją apie pensijų fondus, jų grąžą galėsite sekti čia.

2016 lapkričio 28 d. „Danske“ pensijų fondų valdymo įmone tapo „Swedbank investicijų valdymas“, UAB. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ nebevaldo pensijų fondų, tad nebevykdo licencijuojamos veiklos, UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ prašymu 2016 gruodžio 13 d. Lietuvos bankas panaikino valdymo įmonės licenciją.

Pagal Lietuvos banko 2016 rugsėjo 19 d. išduotą leidimą, vykstant „Danske Capital investicijų valdymas“ reorganizavimui ne tik pensijų fondų valdymas, bet ir visas kitas „Danske Capital investicijų valdymas“ turtas, teisės bei pareigos buvo perleisti „Swedbank investicijų valdymas“, UAB.

2017 m. kovo 23 d. sujungti analogiškų investavimo strategijų „Swedbank investicijų valdymas“, UAB ir „Danske“ IIb pakopos pensijų fondai, o „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ pensijų fondas ir III pakopos pensijų fondas tęsia veiklą, tik su pasikeitusiais fondų pavadinimais (žemiau pateikiama detali informacija).

„Danske“ pensijų fondų pavadinimų pakeitimai

 • 2017 m. kovo 23 d. įsigaliojo „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ ir „Danske pensija plius“ pensijų fondų taisyklių pakeitimai. Dėl šių pakeitimų fondų dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų, pensijų kaupimo sąlygos iš esmės lieka tos pačios.

„Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ taisyklės išdėstytos nauja redakcija (analogiškai kaip kitų „Swedbank“ pensijų fondų). Pagrindiniai pokyčiai:

 • fondo pavadinimas keičiamas į „Pensija 1“ (anksčiau šiuo pavadinimu veikęs pensijų fondas buvo pervadintas į „Pensijų išmokų fondą“); fondo investavimo strategija išlieka tokia pati;
 • nebus taikomas 0,05 % mokestis nuo pervedamų pensijų lėšų, jei valdymo įmonėje pensijų fondas keičiamas daugiau nei vieną kartą per metus;
 • sprendimus dėl taikomų atskaitymų nustatymo priima ne valdymo įmonės stebėtojų taryba, o valdyba , sprendimus dėl depozitoriumo keitimo priima akcininkų susirinkimas;
 • nurodoma atnaujinta informacija apie pasikeitusią valdymo įmonę, depozitoriumą.

„Danske pensija plius“ fondo taisyklių pakeitimai:

 • fondo pavadinimas keičiamas į „Swedbank papildomos pensijos fondas“;;
 • atnaujinta informacija pagal įvykusius pasikeitimus: įrašyti valdymo įmonės, depozitoriumo rekvizitai;
 • nurodoma, kad valdymo įmonė gali perduoti bet kurias savo funkcijas atlikti kitai valdymo įmonei;
 • sprendimus dėl taikomų atskaitymų nustatymo priima ne valdymo įmonės stebėtojų taryba, o valdyba , sprendimus dėl depozitoriumo keitimo priima akcininkų susirinkimas;
 • kiti redakciniai patikslinimai ir pakeitimai.

Kokį „Swedbank“ pensija fondą pasirinkti?
Rekomendacija nuo 2017 m. kovo 23 d.

Dėl fondų jungimo Jums nereikia imtis jokių veiksmų

 • Po sujungimo Jūs ir toliau nepertraukiamai kaupiate pensijai iš esmės tokiomis pačiomis sąlygomis, Jūsų teisės dėl jungimo nepasikeitė.
 • Jums nereikia iš naujo pasirašyti sutarčių ar atlikti kitų veiksmų.
 • Fondų sujungimas Jūsų sukauptam pensijų turtui ir jo vertei jokios įtakos neturi.
 • Investavimo strategija, atskaitymai, periodinių ataskaitų teikimas ir kitos sąlygos liko nepakitusios.
 • Po jungimo veikiančiuose fonduose nėra ir nebus taikomas prijungiamuose fonduose buvęs mokestis dėl pensijų fondų keitimo tarp tos pačios valdymo įmonės valdomų pensijų fondų daugiau nei 1 kartą per metus. Kiti jungiamų fondų taisyklių skirtumai yra redakciniai arba neesminiai.

III pakopos fondo valdymo perdavimas

2017 m. liepos 24 d. buvo gautas Lietuvos banko leidimas, tad III pakopos pensijų fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“ (toliau – Fondas) valdymas, įskaitant visas teises ir pareigas pagal su Jumis sudarytą pensijų kaupimo sutartį, bus perduotas turto valdymo bendrovei „INVL Asset Management“.

Planuojama, kad Fondo valdymo perdavimas bus užbaigtas ne vėliau nei šių metų lapkričio 30 d., o apie tai Jums praneš naujoji valdymo įmonė.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl šio pasikeitimo Jums nereikia imtis jokių veiksmų, tai neturės įtakos Jūsų turimų Fondo vienetų skaičiui ar sukaupto turto vertei.

Nuo Fondo perdavimo momento:

 • bendrovė „INVL Asset Management“ taps Fondo valdymo įmone;
 • visais pensijų kaupimo klausimais Jus pradės aptarnauti „INVL Asset Management“;
 • Fondo rezultatai bus skelbiami interneto svetainėje www.invl.com;
 • metiniai pranešimai Jums bus pateikiami sutartyje ar pensijų fondo taisyklėse nurodytu būdu.

Iki Fondo perdavimo visas teises ir pareigas, atsirandančias pensijų kaupimo sutarčių pagrindu, ir toliau vykdys „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, o visais su Fondu susijusiais klausimais galite konsultuotis su „Swedbank“ žemiau nurodytais kontaktais.

Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę per 3 mėnesius nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos nemokamai pereiti į kitą pasirinktą III pakopos pensijų fondą arba nutraukti pensijų kaupimo sutartį ir pabaigti dalyvavimą Fonde. Kaip ir iki šiol, bendrovės keitimo mokestis nebus taikomas.

Visais klausimais dėl pensijų kaupimo galimybių po Fondo perdavimo galite kreiptis į UAB „INVL Asset Management“ (adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius, įmonės kodas 126263073, faksas 8 5 279 06 02) tel. 8 700 55 959 ar el. paštu pensijos@invl.com.

Turite klausimų?

Skambinkite mums tel. 1884 arba užsukite į artimiausią padalinį.

Rekvizitai:

„Swedbank investicijų valdymas“, UAB
Konstitucijos pr. 20A, Vilnius
Kodas 124815377
Telefonas 1884, faksas (8 5) 868 4819
El. paštas info@swedbank.lt

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.