Svarbus pranešimas

Šiame puslapyje esanti informacija skirta suteikti papildomos informacijos apie „Enefit Green AS“ (toliau – „Enefit Green“).

Dėl teisinių apribojimų šiame puslapyje dalis esančios informacijos nėra skirta ar prieinama tam tikriems asmenims. Prašome jūsų peržiūrėti šią informaciją ir patvirtinimo mygtuką paspausti kaskart, kai norite peržiūrėti šiame puslapyje pateiktą informaciją.

Šiame puslapyje pateikta informacija nėra prieinama , jos negalima siųsti ar dalintis, negalima jos platinti arba bendrinti kitokiais būdais jokiai jurisdikcijai (įskaitant, bet neapsiribojant, Australiją, Kanadą, Honkongą, Japoniją, Naująją Zelandiją, Singapūrą, Pietų Afriką, Šveicariją ar Jungtines Amerikos Valstijas), kur šios informacijos platinimas būtų neteisėtas. Asmenys, prisijungiantys prie minėto puslapio ir kuriems taikomi tokios jurisdikcijos įstatymai bei kiti teisės aktai, privalo susipažinti su visais reikalavimais ir laikytis visų galiojančių jurisdikcijos apribojimų. Neatsižvelgdami į reikalavimus, galite pažeisti atitinkamos jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymus ar taisykles. Pagal galiojančius įstatymus „Enefit Green“ neatsako už bet kokį apribojimų pažeidimą.

Šiame puslapyje esanti informacija nesiūlo parduoti ar įsigyti vertybinių popierių ir neragina įsigyti vertybinių popierių Jungtinėse Amerikos Valstijose, taip pat nesudaro pagrindo jokiems pilniems ar daliniams susitarimams ar įsipareigojimams. Pagal 1933 m. Jungtinių Amerikos Valstijų vertybinių popierių įstatymą, kartu su jo vėlesniais pakeitimais (angl. US Securities Act of 1933), vertybiniai popieriai JAV negali būti siūlomi ar parduodami be registracijos ar be atitinkamo turinio išimčių. „Enefit Green“ neplanuoja registruoti jokių savo vertybinių popierių Jungtinėse Amerikos Valstijose ar vykdyti ten viešų pasiūlymų.

„Enefit Green“ akcijos nėra registruotos ir nebus registruojamos pagal taikomus vertybinių popierių įstatymus arba kitą jurisdikciją Australijoje, Kanadoje, Honkonge, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Singapūre, Pietų Afrikoje, Šveicarijoje, kur tai būtų neteisėta ar kur būtų reikalaujama registracijos ar būtų reikalingos kitos priemonės, todėl akcijos negali būti siūlomos arba parduodamos asmeniui, kurio registracijos adresas, gyvenamoji vieta ar rezidavimo vieta yra Australijoje, Kanadoje, Honkonge, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Singapūre, Pietų Afrikoje, Šveicarijoje ar kurioje nors kitoje jurisdikcijoje, kur tai prieštarautų įstatymams arba kur būtų reikalinga registracija ar kitos priemonės.

Europos ekonominės erdvės susitariančiose valstybėse, išskyrus Estiją, Latviją ir Lietuvą, ši informacija skirta tik profesionaliems šalies investuotojams (toliau – vadinama „Profesionalus Investuotojas“), kaip apibrėžta ES 2017/1129 2 straipsnyje (sprendimas kartu su įgyvendinimo priemonėmis, kurias atitinkama valstybė narė taiko pagal reglamentą, toliau vadinamas „Prospekto reglamentu“). Jokioje kitoje susitariančioje valstybėje, išskyrus Estiją, Latviją ir Lietuvą, asmenys, kurie nėra Profesionalūs Investuotojai, negali veikti pagal šią informaciją ar ja remtis. Bet kokia investicija ar investavimo veikla, susijusi su šia informacija, yra prieinama tik Profesionaliems Investuotojams ir kiekviename su šia informacija susijusiame kvietime, pasiūlyme ar susitarime pirkti, pasirašyti ar kitokiu būdu įgyti vertybinių popierių yra kviečiami tik Profesionalūs Investuotojai.

Ši informacija yra skirta pasidalinti tik su tais asmenimis ir yra nukreipta tik į tuos Jungtinės Karalystės asmenis, kurie „Prospekto reglamente“ su vėlesniais pakeitimais yra apibrėžti kaip Profesionalūs Investuotojai. Tai yra dalis 2018 m. Europos Sąjungos išstojimo įstatymo pagrindu išsaugotos Europos Sąjungos teisės (toliau vadinama „Jungtinės Karalystės reglamentu“). Be to, šia informacija dalijamasi ir ji yra skirta tik Profesionaliems Investuotojams, kurie i) turi profesionalios patirties investuojant į 2000 m. finansinių paslaugų ir rinkų įstatymą (finansinė rinkodara) 2005 m. įsakymo (su vėlesniais pakeitimais) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) kaip apibrėžta 19 straipsnio 5 dalyje (toliau vadinama „Finansinės rinkodaros nurodymu“), arba (ii) asmenys, kurie yra nurodyti Finansinės rinkodaros įsakymo 49 straipsnio 2 dalies a – d punktuose minėti asmenys ar (iii) asmenys, kuriems galima kitais būdais teisiškai platinti informaciją (visi šie asmenys kartu vadinami „Profesionaliais Investuotojais“ ir Jungtinės Karalystės prospekto reglamente jie apibrėžiami kaip „Susiję asmenys“). Asmenys, kurie nėra laikomi Profesionaliais Investuotojais, Jungtinėje Karalystėje negali veikti ar remtis šia informacija. Bet kokia investicija ar investavimo veikla, susijusi su šia informacija, yra prieinama tik Profesionaliems Investuotojams ir kiekviename su šia informacija susijusiame kvietime, pasiūlyme ar susitarime pirkti, pasirašyti ar kitokiu būdu įgyti vertybinių popierių yra kviečiami tik Profesionalūs Investuotojai.

Pasirinkdami žemiau esantį mygtuką „Patvirtinu“, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote aukščiau pateiktą informaciją, sąlygas ir nurodymus bei sutinkate su tuo, kas yra parašyta, ir jūs nesate rezidentas bei negyvenate Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje, Honkonge, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Singapūre, Pietų Afrikoje ar Šveicarijoje, ir pagal taikomus įstatymus turite teisę susipažinti su šiame puslapyje paskelbta informacija.

Nepatvirtinu Patvirtinu