Kliento klausimynas juridiniams asmenims

Kodėl bankas prašo pateikti duomenis?

Kurdami ir tobulindami savo paslaugas daugiausiai dėmesio skiriame Jūsų patogumui ir saugumui. Tuo pačiu, kaip ir visi bankai, privalome laikytis teisinių reikalavimų ir savo veikloje įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ (angl. Know your customer).

Dėl šių priežasčių prašome klientų pateikti tam tikrus duomenis:

 • užduodame klausimus apie kontaktinius duomenis, pilietybę, gyvenamąją vietą, veiklos sritį ir kt.
 • periodiškai kreipiamės su prašymu pateikti arba patikslinti duomenis;
 • prireikus, prašome papildomos informacijos apie konkrečią operaciją (pavyzdžiui, kokia yra įnešamų lėšų kilmė);

Mano duomenys

Prašome prisijungti, jei norite peržiūrėti savo duomenis. Jeigu nesinaudojate interneto banku arba šiuo metu negalite prisijungti, atsispausdinkite klausimyną, užpildykite jį ir atneškite į artimiausią „Swedbank“ padalinį.

Jeigu Jūsų duomenys pasikeitė, prašome atnaujinti juos, kad galėtume geriau įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ ir laikytis teisinių reikalavimų.

Naudinga informacija

Banko ir klientų santykiai yra pagrįsti abipusiu pasitikėjimu. Mums svarbus klientų pasitikėjimas, todėl periodiškai viešai skelbiame savo finansinius rezultatus ir kitas veiklos ataskaitas. Atitinkamai prašome ir klientų pateikti tam tikrą informaciją apie save.

Informacijos pateikimas yra svarbus dėl kelių priežasčių. Pirma, bankams galioja labai griežti teisiniai reikalavimai, kurie įpareigoja įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“. Šio principo įgyvendinimas yra susijęs su tarptautiniais pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos veiksmais. Pasaulyje pastaruoju metu suaktyvėjo įvairios saugumo grėsmės, buvo ir atvejų, kuomet naudojantis bankų sistemomis buvo finansuojami tokais grėsmes keliantys judėjimai. Bankai privalo užtikrinti, kad jų infrastruktūra nesinaudotų piktavaliai ir grėsmę kitiems žmonėms keliantys asmenys. Jei bankas šių reikalavimų nesilaikytų, jis gali sulaukti oficialių sankcijų, o užsienio valstybių finansinės įstaigos gali nutraukti bendradarbiavimą su tokiu banku.

Kita svarbi priežastis – bankams rūpi pačių klientų ir jų sąskaitų saugumas. Turint aktualius duomenis, mums lengviau užtikrinti sąskaitų saugumą, užkirsti kelią neteisėtiems sukčių veiksmams, sustabdyti įtartinas operacijas ir tokiu būdu neleisti klientui patirti finansinių nuostolių. Tik pažinodami klientą galime geriausiai ginti jo interesus ir užtikrinti saugumą.

Klientų duomenis bankai renka ne savo pačių iniciatyva, o todėl, kad yra įpareigoti įstatymų. Prašymas pateikti duomenis tikrai nereiškia, kad Jus kažkuo įtariame. Tai įprastas procesas, o reikalavimai galioja visiems klientams. Palyginti galima būtų su oro uostų saugumo patikra – prieš skrydį tikrinami visi keleiviai ir visi supranta, kad tai vyksta dėl bendro saugumo.

Taip, nes to reikalauja privalomi Lietuvos ir tarptautiniai teisės aktai, kurie įpareigoja bankus visose šalyse vykdyti principą „Pažink klientą“.

Informacija yra renkama ne su tikslu tuojau pat perduoti ją institucijoms. Visą Jūsų pateiktą informaciją atsakingai saugome. Įgaliojimus turinčios institucijos (teisėsaugos, saugumo užtikrinimo, t.t.), esant konkrečiam poreikiui, turi teisę kreiptis į bankus ir prašyti pateikti informaciją apie klientą. Tokiu atveju bankas, vadovaudamasis įstatymais, privalės tokią informaciją pateikti. Jūsų pateikta informacija taip pat nebus naudojama rinkodaros tikslais ar perduodama kitoms komercinių tikslų turinčioms įmonėms.

Jeigu bankui nėra pateikiama būtina informacija, kai kuriais atvejais bankas nebeturės galimybės teikti tokiam klientui tam tikrų paslaugų. Tai gali reikšti apribojimus naudotis sąskaita, kortele, el. bankininkyste. Lėšos Jūsų sąskaitoje niekur nedings, tačiau naudotis banko paslaugomis galėsite tik pateikę reikalaujamą informaciją.

Tokią informaciją bankus įpareigoja rinkti teisės aktai. Politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) ar aukštas viešąsias pareigas užimančių asmenų jų artimų šeimos narių sąrašai yra reglamentuoti įstatymo. Tokiems asmenims, dėl jų užimamų pareigų, yra keliami griežtesni reikalavimai. Aukštas pareigas einantys valdininkai apie jiems taikomus aukštesnius reikalavimus tikrai žino, nes tai yra susiję su jų pareigybėmis.

Lietuvių, anglų, rusų.

 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ turi būti pateikiama informacija apie visus kliento dalyvius.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ turi būti pateikiama informacija apie fizinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau nei 25 proc. kliento akcijų (kapitalo dalių) ar balsavimo teisių arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą kitais būdais. Jeigu tokių asmenų nėra, naudos gavėju nurodomas kliento vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo (pvz., vadovas), nenurodant akcijų dalies.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ dalyviai nėra nurodomi.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ naudos gavėju nurodomas kliento vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo (pvz., vadovas), nenurodant akcijų dalies.
 • Tuo atveju, jeigu Klausimynas yra pildomas „Swedbank“ interneto banke, klientas Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Komentarai“ turi įrašyti tokį tekstą: „[įrašomas kliento pavadinimas] dalyvių skaičius yra [įrašomas kliento dalyvių skaičius]. Kiekvienas [įrašomas kliento pavadinimas] dalyvis turi po vieną balsą [įrašomas kliento pavadinimas] dalyvių susirinkime.“

Pastaba! Rekomenduojame prieš teikiant duomenis pagal pirmiau nurodytas taisykles pasitikrinti, ar tikrai kiekvienas kliento dalyvis turi po vieną balsą kliento dalyvių susirinkime.

Pastaba! Tuo atveju, jeigu Kliento klausimyną juridiniams asmenims pildo klientas (juridinis asmuo), kurio teisinė forma – politinė partija, prašome papildomai žiūrėti čia.

 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ turi būti pateikiama informacija mažiausiai apie penkis didžiausius kliento dalyvius. Tuo atveju, jeigu tarp kliento dalyvių yra asmenų (tiek fizinių, tiek juridinių), turinčių 10 proc. ar daugiau kliento akcijų (kapitalo dalių), Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ turi būti pateikiama informacija ir apie tokius kliento dalyvius (t. y. ir tais atvejais, jeigu jie nėra penki didžiausi kliento dalyviai).
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ turi būti pateikiama informacija apie fizinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau nei 25 proc. kliento akcijų (kapitalo dalių) ar balsavimo teisių arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą kitais būdais. Jeigu tokių asmenų nėra, naudos gavėju nurodomas kliento vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo (pvz., vadovas), nenurodant akcijų dalies.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ dalyviais nurodomi politinės partijos nariai, kurie laikytini politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis, t. y. politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo nariai.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ naudos gavėju nurodomas kliento vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo (pvz., politinės partijos vadovas), nenurodant akcijų dalies.
 • Jeigu kliento naudos gavėju nurodomas asmuo, kuris laikytinas politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu (kaip nurodyta pirmiau), Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ turi būti pažymima, kad naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP), bei pateikiama atitinkama su tuo susijusi informacija.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ turi būti nurodoma konkrečios savivaldybės administracija arba LR Vyriausybės kanceliarija.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ naudos gavėju nurodomas kliento vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo (pvz., vadovas), nenurodant akcijų dalies.
 • Tuo atveju, jeigu kliento teisinė forma yra valstybės įmonė (VĮ) arba savivaldybės įmonė (SĮ) ir kliento naudos gavėju nurodomas asmuo, kuris laikytinas politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu (pvz., vadovas ar kito valdymo organo narys), Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ turi būti pažymima, kad naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP), bei pateikiama atitinkama su tuo susijusi informacija.

Tuo atveju, jeigu individualios įmonės (IĮ) savininkas ir vadovas yra tas pats asmuo:

 • Klausimyno dalyje „Atstovai“ nurodomas individualios įmonės (IĮ) savininkas/vadovas;
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ dalyviu nurodomas individualios įmonės (IĮ) savininkas/vadovas, nurodant 100 proc. akcijų dalį;
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ naudos gavėju nurodomas individualios įmonės (IĮ) savininkas/vadovas, nurodant 100 proc. akcijų dalį.

Tuo atveju, jeigu individualios įmonės (IĮ) savininkas ir vadovas yra skirtingi asmenys:

 • Klausimyno dalyje „Atstovai“ nurodomas individualios įmonės (IĮ) vadovas;
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ dalyviu nurodomas individualios įmonės (IĮ) savininkas, nurodant 100 proc. akcijų dalį;
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ naudos gavėju nurodomas individualios įmonės (IĮ) savininkas, nurodant 100 proc. akcijų dalį.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ dalyvis nėra nurodomas.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ naudos gavėju nurodomas užsienio valstybės ambasadorius, nenurodant akcijų dalies. Tokiu atveju turi būti pažymima, kad ambasadorius yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP), bei pateikiama atitinkama su tuo susijusi informacija.