Susidūrus su finansiniais sunkumais

Pagalba Jūsų verslui įveikiant kilusius iššūkius

Ilgalaikis ir tvarus bendradarbiavimas su klientais yra vienas svarbiausių mūsų tikslų. Kadangi šiuo metu aplinkybės versle kinta kiekvieną dieną, esame pasirengę būti patikimu Jūsų verslo partneriu ir sėkmingu laikotarpiu, ir atsiradus sunkumų.

Net ir esant sudėtingai situacijai konsultavimasis ir išeities ieškojimas su banko specialistu gali padėti išvengti neigiamų pasekmių dėl pradelstų mokėjimų. Jei Jums kilo sunkumų vykdyti turimus finansinius įsipareigojimus, pateikite mums prašymą dėl paskolos grąžinimo ar lizingo turto išpirkimo įmokų atidėjimo su termino pratęsimu arba be jo.

„Swedbank“ yra sudariusi sutartį su valstybės įsteigta finansų įstaiga INVEGA dėl verslo skatinimo priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ įgyvendinimo. Paskolos iš šios priemonės lėšų buvo teikiamos iki 2020-07-31. „Swedbank“ veikia kaip tarpininkas tarp INVEGOS ir paskolų gavėjų ir minėtos priemonės lėšas skolino INVEGOS rizika ir jos sąskaita. „Swedbank“ gali perleisti savo reikalavimą pagal paskolos sutartį INVEGAI. Paskolos suteikimas yra valstybės pagalba paskolos gavėjui. Plačiau apie šios priemonės sąlygas čia.

 • Maksimali paskolos trukmė – 72 mėn. Paskolos gavėjai, sudarę sutartį trumpesniam laikotarpiui ir norintys paskolos terminą pratęsti, gali kreiptis į banką, pateikdami laisvos formos prašymą termino pratęsimui.
 • Užpildytą ir kvalifikuotu įmonės vadovo elektroniniu parašu pasirašytą prašymą siųskite el. paštu: covid19@swedbank.lt
 • Informuojame, jog pratęsiant terminą gali būti perskaičiuojamos paskolos palūkanos ir/ar taikomas paskolos sutarties pratęsimo mokestis.
 • Paskolos palūkanos yra fiksuotos, jų dydis priklauso nuo paskolos trukmės: iki 12 mėn. – 0,1 proc., iki 36 mėn. – 0,19 proc., iki 72 mėn. – 0.69 proc. Pratęsiant paskolą tokiam terminui, kai taikomos didesnės palūkanos, visai paskolos sumai turi būti perskaičiuojamos palūkanos, pritaikant didesnę palūkanų normą už visą paskolos terminą nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos. Papildomai priskaičiuotos palūkanos sumokamos po paskolos pratęsimo, artimiausią palūkanų mokėjimo dieną.

Paskolos sutarties pratęsimo mokestis nėra taikomas, jei paskolos gavėjas:

 1. gavo paskolą pagal paraišką, įregistruotą INVEGA duomenų bazėje iki 2020 m. birželio 19 d. (imtinai);
 2. prašymą paskolos termino pratęsimui pateikė per pirmuosius 12 mėnesių, skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos;
 3. prašo paskolos terminą pratęsti iki 36 mėnesių, skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos.
Visais kitais atvejais taikoma standartinis paskolos sutarties pratęsimo mokestis

Informacija apie potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą, o lizingo atveju galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Šis pasiūlymas nėra „Swedbank“ įsipareigojimas suteikti finansavimą aukščiau nurodytomis sąlygomis. Įsipareigojimas suteikti finansavimą atsiras tik įvertinus paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.

„Swedbank“ yra sudariusi sutartį su valstybės įsteigta finansų įstaiga INVEGA dėl verslo skatinimo priemonės „Portfelinių garantijų programa 2“ (PGP2) įgyvendinimo. Ši priemonė yra skirta verslo klientų kreditavimo rizikai mažinti, o jos tikslas yra padėti verslui išsaugoti likvidumą bei skatinti ekonomiką. PGP2 priemonė yra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir PGP2 garantija yra valstybės pagalba verslo klientui. Plačiau apie šios priemonės sąlygas čia.

Skatinamoji finansinė priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ skirta verslo klientams, susidūrusiems su lėšų trūkumu dėl COVID-19 protrūkio. Ši priemonė gali sumažinti finansavimo riziką ir tokiu būdu palengvinti paskolų ir lizingo sandorių prieinamumą verslo klientų likvidumui pagerinti.

 • Maksimali paskolos / lizingo suma – 5 mln. Eur, priklausomai nuo įmonės dydžio.
 • Paskolos / lizingo terminas – iki 72 mėn.
 • Garantuojama 80 proc. paskolos / lizingo sumos.
 • Kasmetinis garantijos mokestis 0,2 proc. -1,8 proc. nuo garantijos sumos, priklausomai nuo įmonės dydžio ir sutarties termino.
 • Taikomos standartinės finansavimo sąlygos.
 • Priemonė tinkama esamoms investicinėms paskoloms ir lizingui (netinkama grįžtamajam lizingui) bei esamoms apyvartinėms paskoloms (kurios buvo koreguotos gerinant klientams sąlygas), ir naujoms apyvartinėms (likvidumui palaikyti) paskoloms bei grįžtamajam lizingui.

Verslo klientas (taip pat ūkio subjektas, kuriam priklauso verslo klientas), kuris 2019.12.31 nebuvo laikomas sunkumų patiriančiu, tačiau po 2020.03.16 dėl COVID-19 protrūkio susidūrė su finansiniais sunkumais. Teikti paraišką dėl šios garantijos galite, jei:

 • Jūsų apyvarta po paskelbto karantino sumažėjo ne mažiau nei 30 proc.
 • arba skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (Trumpalaikis turtas - Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai) tapo mažesnė nei 1 (rodiklio reikšmė pablogėjo lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d.).

Iki š. m. gruodžio 31 d. Jums reikės pateikti šiuos dokumentus:

Užpildytus ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus siųskite el. paštu: verslas@swedbank.lt

Apie gautą paraišką ir priimtą sprendimą banko darbuotojas informuos Jus asmeniškai.